Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på PSA 4000

Emnet tar for seg ulike beskrivelser av fenomenene vold og traumatiske hendelser. Teorier som er sentrale for å forstå vold og traumer hos barn, ungdom og voksne vil bli presentert.
Betydningen av kjønn, alder, kultur og stigmatisering er sentrale i forståelsen av traumer, og vil vektlegges i undervisningen.

Emnet gir kunnskapsgrunnlag for videre fordypning innen emnet PSA4320 – Vold og traumer, fordypning.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • kunnskapsgrunnlaget for vold- og traumefeltet
  • psykologiske, medisinske, pedagogiske og antropologiske teorier som inngår i feltet


Ferdigheter

Du vil lære å

  • forklare de ulike teoriene, og kunne knytte disse opp mot konkrete problemstillinger innen vold- og traumefeltet
  • forklare hvordan vold og traumer blir tabuisert og usynliggjort i samfunnet


Generelle ferdigheter

Du vil

  • kunne reflektere over og ta stilling til spørsmål av individuelle og samfunnsmessige betydninger som fagfeltet reiser
  • bli oppmerksom på etiske avveielser knyttet til forskning og yrkesutøvelse innen vold og traumefeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Adgang kun for studenter på Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomført og bestått PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer

Undervisning

 

Undervisningsform: Forelesninger, seminar og øvelser.

Undervisningen blir gitt i form av 1 ukes intensiv undervisning, 30-35 timer.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Canvas.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%) på undervisningsuken.
Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevering av skriftlig hjemmeoppgave (oppgitt oppgave). Oppgaven skal være på ca 2000 ord. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk