Pensum

Beskrivelse av fenomener og reaksjoner

Alsaker, K., Moen, B. E., Nortvedt, M. W. og Baste, V. (2006): ”Low health-related quality of life among abused women”. Quality of Life Research, 15:959-965, Springer, Netherlands (6 sider)

Alsaker, K. (2009): “Vold i nære relasjoner – fra å være den utvalgte til å bli den utsatte”. Utposten nr. 5, s. 29-33 (5 sider)

Bonanno, G. A (2004). Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20-28 (8 sider).

Kirkengen, A. L. (2009): Hvordan krenkede barn blir syke voksne, Universitetsforlaget, Oslo. Kapittel 4 og 5 (70 sider)

Pillemer, K. (2005): “Elder abuse is caused by the deviance and dependence of abusive caregivers”, Current controversies on camily violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. and Cavanaugh, M. M. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, s. 207-220 (14 sider)

Skjørten, K. (2009): ”Partnervold blant eldre.” Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 6 Nr 2, Universitetsforlaget, s. 120-127 (8 sider)

Steinmetz, S. K. (2005): “Elder abuse is caused by the perception of stress associated with providing care”. Current Controversies on Family Violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. and Cavanaugh, M. M. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, s. 191-206 (16 sider)

Hermstad, K. (2010): Forbrytelse og selvforståelse. Om menn som begår seksuelle overgrep, Tapir Akademisk forlag, Trondheim, kapitlene 4, 5 og 6 (20 sider)

Jensen, T. K., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Reichelt, S. og Tjersland, O. A. (2005): ”Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children’s perspectives and the context for disclosure”, Child Abuse and Neglect 29 (2005), s. 1395-1413 (19 sider)

Thoresen, S. og Øverlien, C. (2009): ”Trauma victim: Yes or no?: Why it May Be Difficult to Answer Questions Regarding Violence, Sexual Abuse, and Other Traumatic Events”. Violence Against Women No 15, Sage publications, s. 699-718 (20 sider)

Dyregrov, A. & Yule, W. (2006): ”A review of PTSD in Children”, Child and Adolescent Mental Health Volume 11, No. 4, s. 176-184 (9 sider)

Evans, S. E., Davies, C. and DiLillo, D. (2008): ”Exposure to domestic violence: A meta-analysis of child and adolescent outcomes”, Aggression and Violent Behavior 13, s. 131-140 (10 sider)

Feiring, C., Taska, L. og Chen, K. (2002): ”Trying to Understand Why Horrible Things Happen: Attribution, Shame, and Symptom Development Following Sexual Abuse”, Child Maltreatment, Vol. 7, No. 1, s. 25-39 (15 sider)

Salmon, K. and Bryant, R. A. (2002): “Posttraumatic stress disorder in children. The influence of developmental factors”, Clinical Psychology Review 22, s. 163-188 (23 sider)

Varvin, S. (2010): Kap. 23 ”Psykiske og psykososiale problemer hos flyktninger og innvandrere” og Kap. 24 ”Overgrep og traumatisering”, Psykiatriboken. Sinn – kropp – samfunn, Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stänicke, E. (red.), Gyldendal Akademisk, (22 sider)

 

Til sammen: 265 sider

 

Intervensjoner og behandling

Bisson J., Andrew, M. (2007) “Psychological treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD)” (Review). The Cochrane Collaboration Library, Issue 3, s. 1-19 (19 sider)

Cohen, J. A., Berliner, L. and Mannarino, A. (2010): “Trauma focused CBT for children with co-occurring trauma and behavior problems”, Child Abuse and Neglect 34 (2010), s. 215-224 (10 sider)

Dahl, S. (1996): ”Terapi med voldtektsutsatte”, Aktiv psykoterapi, Reichelt, S. og Haavind, H. (red.), Ad Notam, Gyldendal, Oslo, s. 150-168 (19 sider)

Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M., and Cohen, J. A. (2009): Effective Treatments for PTSD. Practise Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies, 2nd edition, hele boka, med unntak av kap. 2, 3 og 9 (side 264 skal med), kap. 10 og 14 (sidene 360-364 skal med), og kap. 17 (resten utgjør 436 sider)

Johansson, P. (2010): Behandlingsforskning - utøvere av vold mot partner. Oversikt over forskning på feltet. NKVTS rapport 2010, Oslo (39 sider) (in print).

 

Langfeldt, T. (1990): ”Voldtektsforbrytere i gruppeterapi”, Menn i forandring: en tydeliggjøring av problemer og utviklingsmuligheter, Anstorp, T. og Axelsen, E. (red.), Tano, Oslo, s. 169-189 (21 sider)

Michel, P. O. (2014). Moderne krisestøtte: Oppsummering basert på internasjonal litteratur. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (18 sider) 

Pine, D. S. and Cohen, J. A. (2002): ”Trauma in Children and Adolescents: Risk and Treatment of Psychiatric Sequelae”, Society of Biological Psychiatry, Vol. 51(7), s. 519-531 (13 sider)

Schut, H. and Stroebe, M. S. (2005): “Interventions to Enhance Adaption to Bereavement”. Journal of Palliative Medicine, Vol. 8, Supplement 1, s. 140-147 (8 sider)

Silverman, W. K., Ortiz, Claudio D., Viswesvaran, Chockalingham et al. (2008): “Evidence-Based Psychosocial Treatments for Children and Adolescents Exposed to Traumatic Events”, Journal of Clonical Child and Adolescent Psychology, 37(1), s. 156-183 (28 sider)

Steele, K. (2006): ”Faseorientert behandling av kompleks traumatisering. Arbeid med dissosiasjon og traumerelaterte fobier”. Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg, Benum, K., Anstorp, T. og Jakobsen, M. (red.), Universitetsforlaget, kap 7, s. 105-120 (16 sider)

Zhang, B., El-Javahri, B.S. and Prigerson, H. (2006): ”Update on Bereavement Research: Evidence-Based Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Complicated Bereavement”, Journal of Palliative Medicine, Vol. 9, No. 5, s. 1188-1203 (16 sider)

 

Til sammen: 643 sider

 

Møte med hjelpetjenestene og rettsapparatet

 

Aadnanes, M., & Pastoor, L. d. W. (2013). Blir enslige mindreårige flyktninger diskriminert? En drøfting av deres rettigheter til omsorg etter bosetting. Norges Barnevern, 90(1), 42-51 (9 sider).

 

Downs, D. A. and Fisher, J. (2005): “Battered Woman Syndrome: Tool of justice or false hope in self-defence cases?”, Current controversies on family violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. and Cavanaugh, M. M. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, s. 241-256 (15 sider)

 

Gelles, R. (2005): “Protecting children is more Important than preserving families”, Current controversies on family violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. and Cavanaugh, M. M. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, s. 329-340 (12 sider)

Hennum, R. (2008): “Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse”, Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, N. Høstmælingen, E.S. Kjølholt og K. Sandberg (red.), Universitetsforlaget, Oslo, s. 254-276 (23 sider)

Jonassen, W. (2005): ”Marching on the spot? Dealing with violence against women in Norway”, Tackling men’s violence in families. Nordic issues and dilemmas, edited by Eriksson, M., Hester, M. and Pringle, K., The Policy Press, Bristol, UK (19 sider)

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010): ”Et hjem for oss, et hjem for deg…” En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene, NKVTS, Rapport 1, Oslo, kap. 2, 9 og 10 (62 sider)

Langballe, Å. (2007). ”Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barnets utsagn”. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 868-877 (10 sider)

Langballe, Å., Gamst, K. & Jacobsen, M. (2010). Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 2010:2, Oslo, s. 34-42 (9 sider)

Lassen, R. og Stang, E. G. (2008): ”Barns rett til familie og omsorg, særlig om barnevernet”, N. Høstmælingen, E.S. Kjølholt og K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Universitetsforlaget, Oslo, s. 131-151 (21 sider)

Leer-Salvesen, P. (2008): Forsoning etter krenkelser, Fagbokfolaget, Bergen, kap. 9, s. 191-207 (17 sider)

Osthoff, S. and Maguigan, H. (2005): “Explaining Without Pathologizing: Testimony on Battering and Its Effects”. Current Controversies on Family Violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. and Cavanaugh, M. M. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, s. 225-240 (16 sider)

Pastoor, L. d. W. (2012). Skolen - et sted å lære og et sted å være. I K. Eide (Red.) Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger, (s. 219-240). Oslo: Gyldendal Akademisk (21 sider).

 

Stang, E. G. (2008): Det er barnets sak: barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4,Universitetsforlaget, Oslo, s. 60-131, pkt.6.6.4-6.6.7 og s. 374-398 (25 sider)

Stang, E. G. (2008): Barn, tortur og retur. Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2008, Oslo, kap. 3, 4 og 5, s. 36-122 (87 sider)

Tutty, L. M. (1996): “Post-shelter services: The efficacy of follow-up programs for abused women”. Research on social work practice, Vol. 6 No 4, s. 425-441 (17 sider)

Wexler, R. (2005): “Family preservation is the safest way to protect most children”. Current controversies on family violence, Loseke, D. R., Gelles, R. J. (ed.), s. 311-328 (18 sider)

World Health Organization (2005): WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses, Summary report, Geneva (27 sider)

 

Til sammen: 408 sider

 

FOREBYGGING:

Dalgard, O. S. (2000): ”Strategier og virkemidler”, Psykisk helse. Riskofaktorer og forebyggende arbeid, Dalgard (red.), Gyldendal Akademisk, Oslo, s. 49-67 (19 sider)

Weisæth, L. (2000): ”Traumerelaterte lidelser”, Psykisk helse. Riskofaktorer og forebyggende arbeid, Dalgard (red.), Gyldendal Akademisk, Oslo, s. 205-225 (21 sider)

WHO (2002): World report on violence and health, Geneva, kapitlene 2, 3, 5 og 9 (79 sider)

 

Til sammen 119 sider

 

ANNET:

Olsvik, V. M. (2010): Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. En kunnskapsoversikt. NKVTS rapport 2010, Oslo, (67 sider) (in print)

 

67 sider

 

INFORMASJON PÅ NETTET:

Hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning: www.voldsoffererstatning.no; lenke: informasjon til søkere.

 

ANBEFALT LESNING:

Allen, Stephanie (2002): “Male Victims of Rape: Responses to a Perceived Threat to Masculinity.” I: Hoyle, Carolyn & Richard Young (red): New Visions of Crime Victims. Oxford: Hart Publishing (s. 23-48, 25 sider).

Bonanno, G.A. & Diminich, E. (2013). Annual Research Review: Positive adjustment to adversity – trajectories of minimal–impact resilience and emergent resilience. Journal of Child Psychology and Psychiatry 54(4), 378-401 (23 sider).

Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker - Interkulturell kommunikasjon,

Gyldendal Norsk Forlag 2001 ???

 

Davis, R. C., Weisburd, D., and Taylor, B. (2008): Effects of Second Responder Programs on Repeat Incidents of Family Abuse. A Systematic Review, (24 sider) http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=246968

 

Dyregrov, A. (2006): ”Komplisert sorg: teori og behandling”, Tidsskrift for norsk psykologforening no. 43, s. 779-786

 

Eidheim, Solgunn (2007): Å leve på sperret adresse. En forstudie av kvinner som lever på sperret adresse grunnet vold i nære relasjoner. Oslo: PHS Forskning 2007:1

Ferraro, Kathleen (2006): “Neither ANGELS nor Demons”. Women, Crime and Victimization. Boston: Northeastern University Press, særlig kapittel 2: “Irreconcilable Differences: Women’s Encounters with the Criminal Processing System”, 25 sider

Fife, A. (2002): Tverrkulturell kommunikasjon, Yrkeslitteratur as 2002

 

Hobfoll et al (2007): Five essential elements of immediate and mid-term mass

trauma intervention: Emprical evidence. Psychiatry, 70, 283-315.

 

 

Langballe, Å., Gamst, K. & Jacobsen, M. (2010). Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport 2010:2, Oslo (95 sider)

Nilsson, Bo (2003): Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur. Umeå: Borea

Raphael, B. and Wooding, S. (2004): ”Early Mental Health Interventions for Traumatic Loss in Adults”. Early Intervention for Trauma and Tramatic Loss, Litz, B. T (ed),The Guilford Press, New York, s. 147-178 (32 sider)

Smith, L. (2008). FNs konvensjon om barns rettigheter. I N. Høstmælingen, E. S.

Kjørholt, & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen -barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1) Ny utg. fra2012 kan brukes

Sogn, H., Lorentzen, J. og Holter, Ø. G. (2006): Research on Violence in Norway, kapittel 3 og 4, s. 27-45 (19 sider)

Van der Weele (2005): Psykologtjeneste på Oslo Krisesenter – et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til vold år 2002-2004 (49 sider)

Vatnar, S. K. B. (2009): An Interactional Perspective on Help-Seeking Women Subject to Intimate Partner Violence, Faculty of Medicine, University of Oslo (168 sider)

Watson, P. J., Brymer, M. J., & Bonanno, G. A. (2011). Postdisaster psychological intervention since 9/11. American Psychologist, 66(6), 482-494.

Weele, J. V. D., Ansar, N., & Castro, Y. (2011). Møte med foreldre som bruker oppdragervold -erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre. I U. Heltne, & P. Ø. Steinsvåg (red.), Barn som lever med vold i familien : Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 10)

 

 

Publisert 5. nov. 2014 09:38