Kriterier for bedømmelse av masteroppgave

Ved bedømmelse av arbeidet blir det lagt vekt på:

 1. Stoffets kvalitet:
  • innsikt i emnet
  • relevant behandling av data
  • selvstendig tenkning
  • saklig vurdering av de forhold som drøftes
  • klar redegjørelse for synsmåter fra anerkjent, relevant litteratur
  • valg av sitater og eksempler som klargjør utsagn og danner tydelig grunnlag for videre diskusjon
  • konklusjon og anbefalinger som bygger på resultatene.
 2. Stoffets organisering:
  • Logisk organisering av stoffet i kapitler, hovedpunkter og underpunkter. Alternativ organisering etter tidsskriftet hvor manuskriptet ønskes publisert. Forfatterveiledningen for tidsskriftet følges.
  • Vanligvis organisering etter følgende sekvens (IMRaD-strukturen):
   • innledning med presentasjon av argumentasjon for studien og besvarelsens begrensninger, avslutningsvis med presentasjon av hensikt og problemstilling, eventuelt forskningsspørsmål
   • metodisk tilnærming, design, utvalg, datainnsamling, analyse og etiske betraktninger
   • resultater, fremstilt med relevante tabeller og figurer og/eller sitater og utsagn som belyser kategorier eller temaområder
   • diskusjon med utvikling av emnet og drøfting, problemstillingen besvares og det presenteres en kort utgreiing av oppgavens styrker og svakheter
   • konklusjon med kort oppsummering av hovedtrekk fra oppgaven.
 3. Skriftlig fremstilling:
  • enkel språkføring med konsis formulering
  • korrekt ortografi og tegnsetting
  • normer for oppgaveskriving følges
  • orden og estetikk.

Fastsetting av karakter

En totalvurdering av oppgavens kvalitet skal ligge til grunn for fastsetting av karakter. Dersom det foreligger brudd på regler eller rammer for oppgavens omfang uten at veileder har gitt slik tillatelse, skal dette som regel være grunnlag for å gi en lavere karakter.

Dersom det foreligger brudd på forskningsetiske retningslinjer skal dette medføre at det fastsettes en lavere karakter, eventuelt stryk. Regelbruddets alvorlighetsgrad avgjør hvor mye karakteren endres. Sensorgruppen skal angi og pålegge studenten hvordan de(t) forskningsetiske brudd kan/bør opprettes for en eventuell offentliggjøring av oppgaven eller dens resultater. Veileder har ansvar for å kontrollere at påleggene gjennomføres.

Omfang

Masteroppgaven som monografi skal ha et omfanget på 15.000 ord (+/- 10%), (30-50 sider) ekskludert referanseliste. Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte én publiserbar artikkel, det vil si at manuskriptet møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift av relevans for sykepleievitenskap eller geriatrisk sykepleie. Forfatterveiledningen for tidsskriftet følges, derav også manuskriptets omfang.

Vurdering

Karakterskalaen har seks trinn og går fra A til E for bestått, F er ikke bestått. Ved enkelte eksamener brukes bare karakterene "bestått"/"ikke bestått". (Se baksiden av arket)

De generelle vurderingskriteriene som legges til grunn for sensurering er følgende:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Brukbar En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Publisert 13. juni 2014 13:30