Pensum/læringskrav

Sykepleievitenskap og tjeneste

Bjørk, I.T., Kirkevold, M. (2000) From simplicity to complexity: developing a model of practical skill performance in nursing. Journal of Clinical Nursing, 9(4):620-631

Carper, B.A. (1996) Fundamental patterns of knowing in nursing. In Kenney, J.W. (ed.) Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice, London: Jones and Bartlett Publisher.

Danaher, G., Schirato, T., Webb, J. (2000). Understanding Foucault. London: Sage Publication. Kap 4 – 6.

Eriksen, V (1996) Profesjonsmakt. Oslo: Tano-Aschehoug. Kap 1. og 2.

Edwards, S. (2001) Philosophy of nursing. New York: Palgrave. Kap. 3, 8-10

Ekeli, Britt Vigdis (2000). Med ”kunnskapsbasert fysioterapi” baklengs inn i fremtiden? Fysioterapeuten Nr. 10 s 21-26

Ekeli, Britt Vigdis (2000) Evidence Based Medicine som konserveringsmiddel. Fysioterapeuten Nr 12 s 17-22

Flint, H., Wright, S. (2001) Nursing development units: progress and developments. Nursing Standard, 15(29);39-41

Gastaldo, D., Holmes, D. (1999) Foucault and nursing: a history of the present. Nursing Inquiry 6, s 231-240

Hallandvik, J. (2002) Helsetjeneste og helsepolitikk, Gyldendal, Akademisk, Oslo Kap 2-5,7-8

Kim, S. H. (2000) The Nature of theoretical thinking in nursing. 2nd ed. New York: Springer. Kap.1-2, 8-9

Kim, H.S., Holter, I.M. (1995). Critical theory for science of nursing practice. In Omery, A., Kasper, C.E., Page, G.G. In Search of Nursing Science. London: Sage Publications.

Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis? Ad Notam Gyldendal A/S Oslo Kap. 1-4, kap. 5 og kap. 7

Kirkevold, M. (2001) Etablering av undervisningssykehjem – klinisk sykepleieforskning og fagutvikling hånd i hånd. I Gjengedal, E. Og Jacobsen, R.: Sykepleie – praksis og utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Lenz, E.R. (1998) The role of middle range theory for nursing research and practice. Part 1. Nursing research. Nursing Leadership Forum, 3(1):24-33

Lenz, E.R. (1998) The role of middle range theory for nursing research and practice. Part 2. Nursing practice. Nursing Leadership Forum, 3(2):62-66

Molander, B. (1997) Kunnskapsmångfald och ulika kunskapstraditioner. I Alvsvåg et al. Kunnskaps, kropp og kultur, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Nortvedt, M.W. og Hanssen, T.A: Evidensbasert kunnskap. Tidsskriftet Sykepleien, 2001, (89), 16:59-

Redfern, S., Warren, S. (1998) Nursing development units: their structure and orientation. Journal of clinical nursing, 7(3);218-226

Williams, Simon J. (1995) Theorising class, health and lifestyles: Can Bourdieu help us? Sociology of Health and Illness, 17(5); 577-604

Östlinder, Gerthrud red. (2002) Omvårdnad som akademiskt ämne. Svensk sjuksköterskeforening. Bromma Tryck. Stockholm

Anbefalt litteratur

Abbott, A. (1988) The System of Professions. London: The University of Chicago Press

Davies, C. (1995) Gender and the Professional Predikament in nursing, Buckingham: Open University Press

Ellefsen, B. (1996) Når organisasjon og yrke møtes. Publikasjonsserie 8/1996 Oslo: Institutt for sykepleievitenskap

Erichsen, V. (red.)(1996). Profesjonsmakt. Oslo: Tano-Aschehoug: Kap 3, 5, 8-9.

Sosial- og helsedepartementet (2001): Sykehusreformen – noen eierperspektiv. Rapport, Oslo. Kap 1-3, 6, 7.

O.t.prp.nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. Sosial- og helsedepartementet

Publisert 23. mai 2003 11:41 - Sist endret 30. sep. 2003 15:05