Pensum/læringskrav

Bøker o.l.

Danaher, G., Schirato, T., Webb, J. (2000). Understanding Foucault. London: Sage Publication. Kap 4 – 6. (49 sider)

Foss, C. (1997) Helsefag, kjønn og strategi. . I Alvsvåg et al. Kunnskaps, kropp og kultur, Oslo: Ad Notam Gyldendal. (24 sider)

O.S. Lian. (2003) Når helse blir en vare, Høyskoleforlaget, Oslo Kap. 1 og 3 t.o.m.10 (210 sider)

Kim, S. H. (2000) The Nature of theoretical thinking in nursing. 2nd ed. New York: Springer. Kap. 3 (26 sider)

Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis? Ad Notam Gyldendal A/S Oslo Kap. 1-4, 5, 7 (136 sider)

Molander, B. (1997) Kunnskapsmångfald och ulika kunskapstraditioner. I Alvsvåg et al.Kunnskaps, kropp og kultur, Oslo: Ad Notam Gyldendal (22 sider)

Östlinder, Gerthrud red. (2002) Omvårdnad som akademiskt ämne. Svensk sjuksköterskeforening. Bromma Tryck. Stockholm (65 sider)

Artikler og bokkapitler

Bjørk, I.T., Kirkevold, M. (2000) From simplicity to complexity: developing a model of practical skill performance in nursing. Journal of Clinical Nursing, 9(4):620-631 (11 sider)

Carper, B.A.(1996) Fundamental patterns of knowing in nursing. In Kenney, J.W. (Red.) Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice, London: Jones and Bartlett Publisher. (9 sider)

Dean, K. (2004) The role of methods in maintaining orthodox beliefs in health research. Social Science & Medicine 58, 675-685 (10 sider)

Edwards, S. (2001) Philosophy of nursing. New York: Palgrave. Kap. 8 (21 sider)

Ekeli, Britt Vigdis (2000). Med ”kunnskapsbasert fysioterapi” baklengs inn i fremtiden? Fysioterapeuten Nr. 10 s 21-26 (6 sider)

Ekeli, Britt Vigdis (2000) Evidence Based Medicine som konserveringsmiddel. Fysioterapeuten Nr 12 s 17-22 (5 sider)

Engelstad, F. (1999) Maktbegrepet etter Max Weber. I F. Engelstad (red.) Om makt. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (28 sider)

Erichsen, V. (1996) Helsetjenesten og profesjonene. I V. Erichsen red.): Profesjonsmakt, Oslo: Tano Aschehoug. (28 sider)

Flint, H., Wright, S. (2001) Nursing development units: progress and developments. Nursing Standard, 15(29);39-41 (3 sider)

Gastaldo, D., Holmes, D. (1999) Foucault and nursing: a history of the present. Nursing Inquiry 6, s 231-240 (9 sider)

Gilje, N. og Grimen, H. (1995) Vitenskap, personlighet og samfunn. Kap. 11 Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget. (24 sider)

Hewison, A. (1999) The new public management and the new nursing: related by rhetoric? Some reflections on the policy process and nursing. Journal of Advanced Nursing, 29 (6), 1377-1384. (7 sider)

Karlsen, B. (2003) Erfaringsbasert pasientkunnskap: et nytt grunnlag for forståelse av klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie? I J.K. Hummelvoll (red.) Kunnskapsdannelse i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (24 sider)

Kim, H.S., Holter, I.M. (1995). Critical theory for science of nursing practice. In Omery, A., Kasper, C.E., Page, G.G. In Search of Nursing Science. London: Sage Publications. (15 sider)

Kirkevold, M. (2001) Etablering av undervisningssykehjem – klinisk sykepleieforskning og fagutvikling hånd i hånd. I Gjengedal, E. og Jacobsen, R.: Sykepleie – praksis og utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (14 sider)

Lenz, E.R. (1998) The role of middle range theory for nursing research and practice. Part 1. Nursing research. Nursing Leadership Forum, 3(1):24-33 (10 sider)

Lenz, E.R. (1998) The role of middle range theory for nursing research and practice. Part 2. Nursing practice. Nursing Leadership Forum, (2):62-66 (6 sider)

Lian, O.S. (2000) Reformpolitikk og organisasjonskultur – et eksempel fra sykehussektoren. Tidsskrift for velferdsforskning, 3 (3) 172. 187. (15 sider)

Nortvedt, M.W. og Hanssen, T.A. (2001) Evidensbasert kunnskap. Tidsskriftet Sykepleien, (89), 16:59-61 (3 sider)

Redfern, S., Warren, S. (1998) Nursing development units: their structure and orientation. Journal of clinical nursing, 7(3);218-226 (14 sider)

Williams, Simon J. (1995) Theorising class, health and lifestyles: Can Bourdieu help us? Sociology of Health and Illness, 17(5); 577-604 (26 sider)

Anbefalt litteratur

Abbott, A. (1988) The System of Professions. London: The University of Chicago Press.

Buchan, J. (2002) Nursing shortage and evidence-based interventions: a case study from Scotland. International Nursing Review. 49(4):209-218.

Davies, C. (1995) Gender and the Professional Predikament in nursing, Buckingham: Open University Press

Edwards, S. (2001) Philosophy of nursing. New York: Palgrave.

Ellefsen, B. (1996) Når organisasjon og yrke møtes. Publikasjonsserie 8/1996 Oslo: Institutt for sykepleievitenskap

Fitch, M.I. (1992) Five years in the life of a nursing research and professional development division. Canadian Journal of Nursing Administration, 5(1):20-7.

Maynard, A., McDaid, D. (2003). Evaluating of health interventions: exploiting the potential. Health Policy 63(2): 215-26.

Sosial- og helsedepartementet (2001): Sykehusreformen – noen eierperspektiv. Rapport, Oslo. Kap 1-3, 6, 7.

Swinckels, A., Albarran, J.W., Means, R.I., Mitchell, T., Stewart, M.C. (2002). Evidence-based practice in health and social care: where are we now? Journal of Interprofessional Care, 16(4):335-47.

O.t.prp.nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. Sosial- og helsedepartementet.

Publisert 3. aug. 2004 14:51 - Sist endret 3. aug. 2004 15:04