Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg forståelse for alle elementer i vitenskapelig arbeid. Du får innsikt i vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskap om forskningsprosessen, og du vil analysere betydningen for vitenskapelige valg og konsekvenser av slike valg. Forskningsetiske normer og retningslinjer for god forskning utdypes.

Hovedtema

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsprosessens innhold
 • Litteratursøk
 • Forskningsetikk

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske posisjoners betydning i helsefaglig forskning
 • inngående kunnskap om de ulike trinnene i vitenskapelig arbeid
 • kunnskap om rammer for og prinsipper i forskningsetikk

Ferdigheter

Du vil lære å

 • søke, analysere og kritisk vurdere styrker og svakheter ved forskningslitteratur
 • analysere forholdet mellom kunnskapsstatus, valg av design og problemstillinger i forskning
 • identifisere og reflektere over forskningsetiske utfordringer og implikasjoner

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne gjøre rede for og kritisk vurdere alle elementene i forskningsprosessen
 • kunne analysere teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer i forskningsarbeid
 • kunne vise faglig og etisk integritet i den vitenskapelige arbeidsprosessen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av

Undervisning

Forelesninger, seminarer og selvstudier.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Du leverer en individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 %). Referanseliste kommer i tillegg. 

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk