Universitetet i OsloHopp over primærnavigasjonen
Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet - banner
 [ Forskning | Studier | Studentliv | Biblioteket | Kontakt oss | For ansatte ]

 

FORELESNINGSPLAN

 

Tid

Tema 

Arbeidsform

Foreleser/l�rer

16.09

09.15-11.00

11.45-13.30

 

14.00-15.30

Sykepleieforskningens historie

 

Introduksjon til emnet 2.1

Historien funksjon

Forelesning (tema 2.1.1.0)

Sykepleieforskning i Norge

Forelesning (tema 2.1.1.0)

 

Randi

 

Randi

Kjellaug Lerheim

 

23.09

09.15-11.00

12.00-15.30

 

 

Paradigmeskifter

Forelesning (tema 2.1.1.0)

Gruppearbeid

Eli

 

Randi, Eli


30.09

09.15-12.00

13.00-16.00

Forskningshistorisk utredning av selvvalgt problem

 

Fremlegg gruppearbeid

Studentene arbeider med

del 1 av eksamen

 

Randi, Eli

Randi, Eli

01.10

09.15-12.00

 

Sluttf�ring og innlevering del 1 eksamen

 

 

Uke 41

 

Eksamen i kurs 1.1

 

14.10 fra

09.15-11.00

 

12.00-14.00

14.00-15.30

Spesielle problemer i  sykepleieforskningen

-innholdsmessig

 

Forelesning: Sykepleieforskningens gjenstandsomr�de 4 timer

Seminar om ISVs satsningsomr�der for forskning. Grensedragning mellom omr�de og forsker

Randi

 

 

Randi, Eli

15.10 fra

09.00-12.00

 

Gruppearbeid

Identifisering av problemstilling

Veiledet

Randi, Eli

 

21.10

09.15-11.00

12.00-14.00 14.00-16.00

-metodisk

 

 

 

Forelesning: Sykepleiens natur og metodevalg. Gruppearbeid. Problemstilling forts. Veiledet.

Forelesning. Forskningsprosessen

 

Randi

Randi, Eli

Randi

22.10

09.15-12.00

 

Seminar om problemstilling

Randi, Eli

28.10

09.15-11.00

12.00-14.00

 

14.00-15.30

-metodisk

 

Forelesning: forskningsprosessen

Gruppearbeid: problemstilling � metode veiledet

Forelesning: forskningsprosessen

 

Randi

Randi, Eli

 

Randi


29.10

09.15-12.30

 

Individuell eksamen,

Del 2

L�rerne er tilgjengelige

Randi, Eli

4.11

09.15-11.00

12.00-14.00

 

14.00-15.30

-forskningsetisk

 

 

 

 

 

Forelesning: etikk i forskningsprosessen

Gruppearbeid problemstilling - etikk

veiledet

Forelesning: etikk-komiteene

 

Randi

Randi, Eli

 

Eli

05.11

09.15-12.00

 

Seminar: Forskerfrihet og oppdragsforskning

Randi, Eli

11.11

09.15-11.00

 

12.00-14.00

14.00-15.30

Hovedtyper design

-vitenskapsteori

 

Forelesning: Vitenskapsteoretisk grunnlag for design

Gruppearbeid, veiledet

Forelesning: Vitenskapsteoretisk grunnlag for metodevalg

Randi

 

 

Randi, Eli

Randi

12.11

09.15-12.00

 

 

Gruppearbeid: Granskning av utvalgte artikler - vitenskapsteori

veiledet

 

Randi, Eli

18.11

09.15-11.00

12.00-14.00

14.00-15.30

-design

 

Forelesning: Typifisering av design

Gruppearbeid, veiledet

Forelesning: Typifisering forts.

 

Randi

Randi, Eli

Randi

19.11

09.15-12.00

 

Seminar: Vitenskapsteori/strategi/

Metode

 

 

Randi, Eli

25.11

09.15-11.00

12.00-14.00

14.00-15.30

Utforskende design

 

Presentasjon av relevante studier

Forts.

Forts.

 

26.11

09.15-12.00

 

Seminar og konklusjon om utforskende design

 

NB! Studentene arbeider fortl�pende med metodevalg ift problemstilling

Randi, Eli

02.12

09.15-11.00

12.00-14.00

14.00-15.30

Beskrivende design

 

Presentasjon av relevante studier

Forts.

Gruppearbeid, Metodevalg, veiledet

 

Randi, Eli

03.12

09.15-12.00

 

 

Seminar med oppsummering av beskrivende design

 

Randi, Eli

09.12

09.15-11.00

12.00-14.00

14.00-15.30

Eksperimentell design

 

Presentasjon av relevante studier

Forts.

Gruppearbeid, Metodevalg, veiledet

 

Randi, Eli

10.12

09.15-12.00

 

Seminar og oppsummering av eksperimentell design

Randi, Eli

16.12

09.15-15.30

 

Ferdigstilling av deleksamen 3

Veiledning

Randi, Eli

17.12

 

Innlevering av deleksamen 3. kl.1400

 

 

 

UKEPLAN:

 

Tid

Hovedtema

M�l

Arbeidsform

Pensum

Uke 38-40

Sykepleieforskningens historie

- Studenten skal ha innsikt i sykepleieforskningens historie og utvikling, nasjonalt og internasjonalt

- Studenten skal redegj�re for markante paradigmeskifter innen sykepleieforskningen

Historiens funksjon: 4 timer forelesning.

Paradigmeskifter: 2 timer forelesning

Veiledet gruppearbeid med p�f�lgende framlegg. Studentene arbeider med artikler som representerer tiden etter 1952, b�de forskningsartikler og metateoretiske tema.

Kriterier for gruppearbeidet:

*problemstillingers innhold og datakilder, utdanning, lederskap, klinisk (pasient/p�r�rende), sykepleier, organisatorisk

*metode og metodekritikk

*forfatterbakgrunn, antall forfattere

*vitenskapsteoretisk tilh�righet (eksplisitt eller implisitt)

Gruppene presenterer sine vurderinger og f�r muntlig tilbakemelding

Individuell del (1) av eksamen:

Forskningshistorisk utredning av selvvalgt problem

S. Gortner (-80, -90 )

Polit/Hungler: (-99) Introduction to nursing research (kap. 1)

K.Lerheim: Perspektiv p� sykepleieforskningen i Norge

WENR-rapporter + Kunst-Kolikk (K/K)

M. Kirkevold (-98) Fra metode til metafysikk..(K/K)

Omery/Kaspar/Page 95, kap.4

Meleis (97), del 2

Uke 42

Spesielle problemer i sykepleieforskningen

Innholdsmessig

- Studenten skal redegj�re for sammenhenger mellom grunnleggende oppfatninger om sykepleie og

prioriteringer av forskningsproblemer

Forelesning: 4 timer. *Sykepleieforskningens gjenstandsomr�de

Seminar: 3 timer:

*ISVs satsingsomr�der for forskning og sp�rsm�l omkring grensedragning mellom omr�de og forsker (hva er sykepleieforskning?)

Gruppearbeid:

*Studentene arbeider med en problem-stilling i gruppe. Oppf�lging av l�rer. Databases�k

R. Nord/MS.Fagermoen (-98) sykepleieforskningens gjenstandsomr�de, K/K

S.Kim (-2000)  Kap. 1, 2, 8, 9

A.Meleis (-97) Del 3: Our discipline and its structure�.

Uke 43

 

 

 

 

 

Metodisk

- Studenten skal ha innsikt i forskjellige kunnskapsformer i praksis

- Studenten skal redegj�re for forskningsmetodiske problemstillinger innen sykepleievitenskapen.

- Studenten skal kunnskap om grunnlaget for valg av metodisk tiln�rming

 

Forelesning: 6 timer:

*Forskningsprosessen

*Omkring tema som kunnskapsformer sykepleiepraksis og evidensbasert praksis.

Studentoppdrag: Arbeider videre i gruppe med problemstilling /databases�k

Seminar:

Presentasjon og dr�fting av studentenes problemstillinger. Muntlig tilbakemelding og veiledning av l�rer

Individuell del (2) av eksamen: annotert bibliografi over 100 sider (minst 50 sider artikkelstoff) over selvvalgt problemstilling

M.Kirkevold (-96) Vitenskap for praksis

SJ.Brown (-99) Knowledge for nursing practice

A.Meleis (-97) �Patterns of knowing�

Polit/Hungler (-99) Kap. 2 og 3: Overview of the research process. Research problems, questions and hypothesis

B-V. Ekeli (-02) Evidensbasert praksis

Uke 44

Uke 45

Forskningsetisk

- Studenten skal ha innsikt i forskningsetiske overveielser

- Studenten skal kjenne til de regionale etikk-komiteenes mandat

- Studenten skal redegj�re for de elementer som inng�r i det informerte samtykke

Forelesning:

2 timer om etikk i forskningsprosessen

2 timer om det informerte samtykke og s�rbare grupper

2 timer om REK

Seminar:

*Om forskerfrihet og

oppdragsforsking. Spesielt fokus p� innlemming av studenter i etablerte forskningsprosjekter

Studentene arbeider videre med problem � litteratur. Fortl�pende veiledning av l�rer.

Polit/Hungler (-99) Kapittel 6: The ethical context...

R.Nord (-01) Signaturjakten�..

Cowles (-88) Issues..

Uke 46

Hovedtyper design og metoder, inklusive vitenskapsteoretisk forankring

- Studenten skal forst� sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskningsdesign

Forelesning: 4 timer:

* Om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsdesign


Studentaktivitet:

*Granskning av l�rerbestemte artikler mht til vitenskapsteoretisk forankring (gruppe)

(12 timer)

Seminar med fremlegg og tilbakemelding fra l�rer: 4 timer

Kim (93) �identifying link... Omery/Kaspar/Page (95) Del III

Kirkevold (98) �Fra metode til meta...� (K/K)

Artikler hentet fra K/K, Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning (NTSF) og V�rd i Norden (VIN)

Uke 47

Hovedtyper design

 

- Studenten skal redegj�re for grunnlaget for ulik inndeling av design

Forelesning: 4 timer

*Introduksjon av designbegrepet i forskning og forskjellig grunnlag for typifisering

Studentene arbeider i grupper under l�rerveiledning med l�rervalgte artikler for � identifisere metode/strategi, metodologi og design (16 timer)

 

Nord (98) �Ulike typer design�

P/H (99) kap.7

 

 

K/K, VIN, NTSF

Uke 48

Utforskende design

- Studentene skal kjenne hovedtyper metodologi under denne typen design

Presentasjon av tre studier representert ved denne typen design

samling og konklusjon etter presentasjonene

Artikler: hermeneutikk, Eilertsen (2000), fenomenologi, etnografi, Heggen, -98, og grounded theory EHB (98), 

Denzin/Lincoln (2000) Introduction...

Uke 49

Beskrivende design

- Studentene skal kjenne hovedtyper metodologi under denne typen design

Presentasjon av to studier representert ved denne typen design

samling og konklusjon etter presentasjonene

Artikler beskrivende beskrivende og survey

Uke 50

Eksperimentell design

- Studentene skal kjenne hovedtyper metodologi under denne typen design

Presentasjon av to-tre studier representert ved denne typen design

 

samling og konklusjon etter presentasjonene

Artikler eksperimentell og kvasieksperimentell metodologi

Uke 51

Oppsummering

- Studentene skal gj�re rede for sammenhengen mellom problemstilling, hensikt og metode

Samling i plenum omkring arbeidet med sammenhengen mellom problem, hensikt, teori og metodevalg

Individuell del (3) av eksamen

*Valg av metodisk tiln�rming til selvvalgt problem

Aktuelle artikler

Bakketeig/Magnus (2002) Hva er...