Pensum/læringskrav

Bøker

Alvesson, M. og Sköldberg, K. (2007). Tolkning og reflection: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund Studentlitteratur.

Lorensen, M. (red.) (1998). Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Oslo: Universitetsforlaget. (336 sider)

Morse, J.M. og Richards, L. (2002 eller 2007, 2nd ed.). Readmefirst, for a user’s guide to qualitative methods. Sage publications, Thousand Oaks.

Omery, A., Kasper, C.E. og Page, G.G. (1995). In search of nursing science. SAGE Publications, Thousand Oaks. (207 sider)

Polit, D.F. og Beck, C.T (2004). Nursing Research: Principles and Methods, 7th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. Del I-III. (300 sider) eller Polit, D.F. og Beck, C.T (2008) Nursing Research: Generating and assessing evidence for nursing practice, 8th ed. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins

Artikler og bokkapitler

Artikler og bokkapitler trykkes i eget kompendium som kan kjøpes på Kopiutsalget på Blindern.

Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century. Applications for advancing social justice studies. I: Denzin og Lincoln (eds.). Handbook in qualitative research, 3rd. ed. (s. 507-535). Sage Publications Inc., Thousand Oaks. (29 sider)

Cheek, J. (2000). Thinking and researching poststructurally. (Kap. 3). I: J. Cheek. Postmodern and poststructural approaches to nursingresearch (s. 39-65). Sage publications Inc., Thousand Oaks. (21 sider)

Cheek, J. og Porter, S. (1997). Reviewing Foucault: possibilities and problems for nursing and health care. Nursing Inquiry, 4(2), 108-119.

Cowles, K.V. (1988). Issues in qualitative research on sensitive topics. Western journal of Nursing Research, 10(2), 163-179. (16 sider)

Eilertsen, G. (2000) Forståelse i et hermeneutisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 3, 136-159. (24 sider)

Engelstad, F. (2003). Forskningsetiske utfordringer. I: K.W. Ruyter, Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (s. 215-240). Oslo: Gyldendal Akademisk. (27 sider)

Iversen, J-G og Holm, S. (2004). Kapittel 1 Vitenskapsteori. I: H.B Benestad og P. Laake (Red). Forskningsmetode i medisin og biofag (s. 27-56). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. (30 sider)

Kemmis, S. og McTaggart, R. (2005). Participatory action research. I: N.K. Denzin og Y.S. Lincoln (eds.). Handbook in qualitative research, 3rd. (s. 559-603). Sage Publications Inc., Thousand Oaks. (45 sider)

Kim, H.S. (1993). Identifying alternative linkages among philosophy, theory, and method in nursing science. Journal of Advanced Nursing, 18, 793-800. (7 sider)

Lackey, N.R. og Wingate, A.L. (1998). The pilot study: One key to research success. I: P.J. Brink og M.J. Wood. Advanced design in nursing research (2nd edition) (s. 375-386). SAGE Publications, Thousand Oaks. (12 sider)

Lund, T. (1996). Innledning (kap. 1) og Metodologisk referanseramme (kap. 2). I: T. Lund. Metoder i kausal samfunnsforskning (s. 9-37). Oslo: Universitetsforlagets metodebibliotek. (29 sider)

Lund, T. (2005). The qualitative-quantitative distinction: Some comments. Scandinavian Journal of Educational Research, 49(2), 115-132. (18 sider)

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D.S. og Veierød, M. (2007). Epidemiologisk og klinisk forskning. I: P. Laake, A. Hjartåker, D.S. Thelle og M. Veierød (red.). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder (s. 33-44). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1. (12 sider)

Meyer, J. (2000). Using qualitative methods in health related action research. British Medical Journal, 320, 178-181. (4 sider)

Norberg, A. og Lindseth, A.(2004). Fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 145-153. (8 sider)

Nord, R. (2001). Signaturjakten. Kognitiv svikt og informert samtykke i forskning. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, nr. 1., 24-31.

Pinch, W.J. (1995). Synthesis: implementing a complex process. Nurse Educator, 20(1), 34-40. (7 sider)

Ruyter, K.W. (2003). Det informerte samtykket i medisinsk forskning. I: K.W. Ruyter. Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (s. 109-129). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 sider)

Svensson, E., Hjartåker, A og Laake, P. (2007) Hva skal måles og hvordan? I: P. Laake, A. Hjartåker, D.S. Thelle og M. Veierød (red). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder, kap 2 (s. 45-65). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 sider)

Wood, M.J. og Brink, P.J. (1998). Comparative designs (kap.6) og Correlational designs. (kap. 7). I: P.J. Brink og M.J. Wood. Advanced design in nursing research (2nd edition) (s. 143-177). SAGE Publications, Thousand Oaks. (35 sider)

Publisert 31. okt. 2007 11:23 - Sist endret 31. okt. 2007 11:25