Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4301 – Sykepleieetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedemner

  • Etiske utfordringer i helsetjenesten
  • Etiske utfordringer for sykepleietjenesten
  • Etikkforskning i sykepleie
  • Etiske teorier med relevans for sykepleie
  • Problemstillinger i moderne etisk teoridebatt
  • Forskningsetikk
  • Etiske teorier og klinisk sykepleie

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene kunnskap om sentrale problemstillinger og etiske utfordringer i helsetjenesten samt sentrale problemstillinger i helsetjenesten som har konsekvenser for sykepleien. I tillegg skal studenten tilegne seg kunnskap om etiske teorier og kunne drøfte deres relevans for sykepleie.

Studentene skal kjenne til etisk teoridebatt og former for normativ analyse og verdibegrunnelse, og tilegne seg kunnskap om forskningsetikk. Studentene skal også kunne anvende teorier i forhold til refleksjon og argumentasjon om sentrale problemstillinger i sykepleie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i emnet SYKVIT4021 – Forskningsprosessen for å gå opp til eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

I tillegg til de formelle forkunnskapskravene så bygger emnet på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste (nedlagt) og SYKVIT4012 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (nedlagt).

Undervisning

Arbeidsformene i kurset omfatter selvstudium, forelesninger, gruppearbeid/individuelt arbeid med veiledning i tilknytning til utforming av prosjektskisse.

Eksamen

Det gis en skriftlig oppgave på ca. 3500 ord som det arbeides med gjennom hele semesteret. Besvarelsen skal ha form av en prosjektskisse med tema valgt innenfor emnets hovedområde.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk