Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4302 – Omsorg for skrøpelige gamle

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedemner

  • Teoretiske perspektiver på aldring
  • Ideologiske og teoretiske perspektiver på eldreomsorg
  • Sentrale begreper og teoretiske posisjoner knyttet til skrøpelige gamle
  • Forskningsmessig status og fremtidige utfordringer i sykepleie til skrøpelige gamle
  • Sykepleievitenskapelig kunnskapsstatus på området (skrøpelige gamle)
  • Spesielle etiske og metodiske overveielser i forskning som involverer skrøpelige gamle

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene kjennskap til vesentlige teoretiske perpektiver innenfor aldring og eldreomsorg og kunne redegjøre for sentrale begreper og teoretiske posisjoner knyttet til omsorg for skrøpelige gamle. Studenten skal kunne drøfte viktige metodologiske utfordringer i forskning som involverer skrøpelige gamle, og kunne kritisk vurdere sykepleievitenskapens kunnskapsstatus og faglige utfordringer knyttet til gamle med vedvarende omsorgsbehov. Videre skal studenten kunne identifisere vesentlige forskningsspørsmål og utforme/skissere en forskningsplan på et valgt temaområde knyttet til pasientgruppen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i emnet SYKVIT4021 – Forskningsprosessen for å gå opp til eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

I tillegg til de formelle forkunnskapskravene så bygger emnet på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste (nedlagt) og SYKVIT4012 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (nedlagt).

Undervisning

Arbeidsformene i kurset omfatter selvstudium, forelesninger, gruppearbeid/individuelt arbeid med veiledning i tilknytning til utforming av prosjektskisse, og lesegrupper.

Eksamen

Det gis en skriftlig oppgave på ca. 3500 ord som det arbeides med gjennom hele semesteret. Besvarelsen skal ha form av en prosjektskisse med tema valgt innenfor emnets hovedområde.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk