Kort om emnet

Emnet (modul 1) er delt inn i tre blokker.

Første blokk: Statistikk, helse, biologi  og samfunn

Faglig innhold første blokk: Medisinske atferdsfag, allmennmedisin, medisinsk statistikk, samfunnsmedisin og grunnleggende humanbiologi.

Andre blokk: Cellebiologi

Faglig innhold andre blokk: Anatomi, fysiologi, ernæringslære, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, indremedisin og kirurgi.

Tredje blokk: Blod/immunologi/mikrobiologi/thoraxanatomi

Faglig innhold tredje blokk: Anatomi, fysiologi, immunologi, medisinsk mikrobiologi og medisinsk nomenklaturlære,

Hva lærer du?

Studentene skal etter fullført første blokk ha kunnskaper og ferdigheter i medisinsk statistikk, kjenne til allmennlegens rolle og ha kunnskaper om kommunikasjon og møte med pasienten. Studentene skal videre kjenne til viktige sammenhenger mellom samfunn, helse og sykdom. Studentene skal ha oversikt over menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Etter gjennomført andre blokk skal studentene ha forståelse av cellens oppbygning, ulike funksjoner og prosesser. Dette inkluderer stoffskifte, genetikk og grunnleggende embryologi. Videre skal studentene forstå hvordan celler danner vev og kjenne mikroanatomisk oppbygning av kroppens vevstyper. Etter gjennomført tredje blokk skal studentene ha kunnskap og ferdigheter innen mikrobiologi, immunologi og fysiologi knyttet til blod, benmarg, hemostase, betennelse og immunforsvar. Studentene skal også ha kunnskap om brysthulen og brystveggens makroskopiske anatomi. Undervisningen fra modul 1 danner grunnlag for videre undervisning i modul 2.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene til medisinstudiet.

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

MED1100 overlapper med OD1100 og ERN1100.

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatoriske HMS-emner

Seks obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i MED1100 - Medisinstudiet, modul 1. De følgende fem HMS-emner er et krav for å kunne starte i undervisningen i blokk 2. De må derfor senest være avlagt og bestått innen oppstart av moduluke 10.

Et sjette HMS-emne som vedrører sikkerhet på disseksjonsavdelingen vil bli satt opp våren 2023 og må senest være avlagt og bestått innen oppstart av moduluke 35.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor lærer skal signere for oppmøte hver gang eller ved signatur på fremmøteskjema som lærer har. Det er studentenes ansvar at det signeres hver gang. Det piloteres også elektronisk registrering. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Deltagelse i obligatorisk digital undervisning registreres i Zoom. Det er derfor viktig at studentene deltar med sitt eget navn som brukeridentitet. Det forventes at studentene deltar under hele undervisningens varighet.

 

Første blokk - statistikk, helse, biologi og samfunn (omfatter moduluke 1-9):

All smågruppeundervisning (10 eller 20 studenter per gruppe) er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 16 smågruppemøter i timeplanen i moduluke 1-8. Studenten må være til stede på minst 11 av disse. Ved mindre enn 11 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

All kursundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 6 kurs (2 PC-øvelser, 2 histologikurs og 2 laboratoriekurs) i timeplanen i moduluke 1-8. Studenten må være til stede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Praksisundervisningen er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp 3 møter ved legepraksis i moduluke 2, 3 og 4, og det forventes at studentene er til stede alle gangene. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Andre blokk - cellebiologi (omfatter moduluke 10-30):

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 10-22 er det satt opp 13 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 23-28 er det satt opp 12 pbl-møter, og studenten må være til stede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 10-30 er det satt opp 10 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

I moduluke 10-30 er det satt opp 8 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet

Tredje blokk - blod/immunologi/mikrobiologi/thorax (omfatter moduluke 31-40):

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 31-39 er det satt opp 8 pbl-møter, og studenten må være til stede på minst 5 av disse. Ved mindre enn 5 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 31-39 er det satt opp 9 disseksjon-, overflate- og PC-kurs i thorax-anatomi for alle. Medisinstudentene har i tillegg et kurs i ultralyd, og de må være til stede på minst 7 av sine 10 kurs. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. For ernærings- og odontologistudenter er kravet deltagelse på minst 6 av 9 kurs. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 31-39 er det satt opp 9 laboratoriekurs og 4 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen. Det er ikke mulig å søke om tilrettelegging ved et bestemt legesenter/sykehus.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester. For nye studenter: Med mindre ikke noe annet er oppgitt, er søknadsfristen senest onsdag i studiestartsuken.

Politiattest

Søkere til medisinstudiet må legge frem politiattest i forbindelse med opptaket.

Eksamen

Det avvikles tre deleksamener i løpet av modul 1.

  • Skriftlig deleksamen i blokk 1 i det digitale eksamenssystemet Inspera. Avholdes som skoleeksamen i moduluke 9 etter at undervisningen i statistikk, atferdsfag, allmennmedisin og samfunnsmedisin er ferdig. Varighet 5 timer.
  • Skriftlig deleksamen i blokk 2 på papir. Avholdes som skoleeksamen i moduluke 30 etter at undervisningen i cellebiologi er avsluttet. Varighet 6 timer. Det arbeides med å legge om eksamensformatet til skriftlig digital eksamen, så fra høsten 2023 kan denne eksamen bli avviklet i eksamenssystemet Inspera.
  • Skriftlig deleksamen i blokk 3 i blod, immunologi, mikrobiologi og thorax i det digitale eksamenssystemet Questionmark. Avholdes som skoleeksamen i moduluke 40 etter at all undervisning i modul 1 er avsluttet. Varighet 4 timer. Gis på bokmål. 

 

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 1 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 2. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisningen på modul 2 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Hvis en student stryker på en eksamen, regnes det også som stryk også på tilsvarende eksamen på overlappende emner.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Deleksamen blokk 1 (moduluke 9):

Kalkulator av typen Citizen SR-270X/SR-270X (College) eller Casio FX-82EX (kun disse alternativene på grunn av statistikkoppgaver).

Formelsamling i statistikk og statistiske tabeller legges som ressurs i Inspera.

Deleksamen blokk 2 (moduluke 30) og blokk 3 (moduluke 40):

Kalkulator av typen:

  • Casio FX-82EX 
  • Citizen SR-270X/SR-270X (College)
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet MED1100 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) fordelt over ett år som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED1100 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. 

Skriftlig digital deleksamen som avholdes i moduluke 9, er vektet til 7/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig deleksamen som avholdes i moduluke 30, er vektet til 19/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig digital deleksamen som avholdes i moduluke 40, er vektet til 10/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

 

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen i Questionmark gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

For tilbakemeldinger etter digital eksamen i Inspera, se beskjed som legges ut i Mine studier etter sensur. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen.

Studenter som ønsker gjentak, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristene er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt.

Gjentak må skje innen fullføring av neste modul. Beståtte eksamener i MED1100 kan ikke gjentas etter at MED2200 er bestått.

De som har avlagt eksamen før våren 2021 og der gjentak ble forhindret på grunn av koronasituasjonen, kan få dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov, kan søke om tilrettelagt eksamen.

Studenter på modul 1 med annet morsmål enn norsk kan søke om bruk av enkel ordbok. Studenter som kan dokumentere at de følger norskkurs, kan også søke om forlenget tid til skriftlige eksamener.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng
50
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MED-studieinfo