Kort om emnet

Emnet (modul 2) er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk.

Faglig innhold humanbiologi: Anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og radiologi.

Faglig innhold propedeutikk: Propedeutikk, medisinsk atferdsfag, medisinsk etikk, anestesiologi (førstehjelp), allmennmedisin, indremedisin og kirurgi.

Modul 2: Oversikt

Hva lærer du?

Modul 2 er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk. Studentene skal etter gjennomført undervisning i humanbiologi ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Etter gjennomført undervisning i propedeutikk-blokken skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen klinisk undersøkelse av pasienter, kommunikasjon, atferdsfag og medisinsk etikk. Studentene skal også ha kjennskap til noen vanlige sykdommer. Førstehjelp undervises tidsmessig innenfor humanbiologiblokken, men kunnskaper og ferdigheter studentene skal ha tilegnet seg i førstehjelp, testes etter propedeutikk-blokken.

Modul 2 bygger på modul 1 (MED1100). Disse to modulene omfatter til sammen alle basalfagene i medisinstudiet. Ved fullført modul skal studentene derfor ha kunnskap om hele menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Som plattform for å lære kliniske og parakliniske fag, skal studentene etter endt modul forstå det friske mennesket i en helhetlig sammenheng.  Studentene skal kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre funksjonsundersøkelser og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger. De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet. Studentene skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike systemer. De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer, kunne forklare den humane fordøyelse og omsetning av næringsstoffer og forstå ernæringens betydning for helse. Studentene skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak. Studentene skal forstå det medisinske intervju innenfor en biopsykososial forståelse av helse og sykdom, og de skal ha en grunnleggende forståelse av medisinsk etikk og at medisinske beslutninger ofte har etiske premisser. Studentene skal kunne utføre systematisk anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse, og de skal kunne strukturere en pasientjournal. Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsippene og fasene i en allmennmedisinsk konsultasjon.

 

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED1100 - medisinstudiet, modul 1

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, seminar, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved oppmøtebok. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest på datoen som står på forsiden av oppmøteboken. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Registreringen gjøres i løpet av undervisningsaktiviteten.   

 

Moduluke 1-13:

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 1- 13 er det satt opp 9 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 1-13 er det satt opp 7 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det krav om at medisinstudentene må dissekere eller demonstrere minst 2 ganger. Hvis man dissekerer og demonstrerer på en dag, så teller det som to godkjenninger. Hvis ikke dette kan dokumenteres via oppmøteboken, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Moduluke 14-30

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 14-30 er det satt opp 6 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 14-30 er det satt opp 9 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det krav om at studentene må dissekere eller demonstrere minst 3 ganger, samt at de må vise minst 1 funksjonsundersøkelse på en medstudent. Hvis ikke dette kan dokumenteres via oppmøteboken, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp 4 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være til stede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Moduluke 35-40:

Gruppeundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 18 kliniske smågruppemøter i timeplanen: 3 smågruppemøter i kommunikasjon og 15 i propedeutikk (hvorav 2 er på ferdighetssentret). Studenten må være til stede på minst 13 av disse. Ved mindre enn 13 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Studenten må levere 2 journaler.

Praksisutplassering er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp 2 møter ved legepraksis, og det forventes at studentene er til stede begge gangene. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen. Det er ikke mulig å søke om tilrettelegging ved et bestemt legesenter/sykehus.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

 

Eksamen

Det avvikles tre deleksamener i løpet av modulen.

  • Skriftlig deleksamen i fysiologi, medisinsk biokjemi og ernæringslære i det digitale eksamenssystemet Questionmark. Avholdes som skoleeksamen etter moduluke 30. Gis på bokmål. Varighet 5 timer. 
  • Muntlig deleksamen i anatomi. Avholdes etter moduluke 30.
  • Strukturert muntlig deleksamen i propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk. Strukturert muntlig eksamen. Avholdes i moduluke 40. Studentene må bestå alle de 5 stasjonene for å bestå strukturert muntlig deleksamen.

 

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 2 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 3. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisningen på modul 3 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Skriftlig digital eksamen

Kalkulator av typen:

Casio FX-82EX 
Citizen SR-270X/SR-270X (College)
Casio HL-820VA
Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Muntlig/muntlig klinisk eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet MED2200 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED2200 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. 

Skriftlig digital deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 18/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Muntlig deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 14,5/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Strukturert muntlig deleksamen som avholdes i moduluke 40, er vektet til 6,5/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått.

 

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen i Questionmark gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen

Studenter som ønsker gjentak, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristene er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt. 

Gjentak må skje innen fullføring av neste modul. Beståtte eksamener i MED2200 kan ikke gjentas etter at MED3300 er bestått.

De som har avlagt eksamen før våren 2021 og der gjentak ble forhindret på grunn av koronasituasjonen, kan få dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov, kan søke om tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Eksamen i ex.phil. må være avlagt senest i modul 2.

Studenten får ikke begynne i modul 3 før ex.phil er avlagt.

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MED-studieinfo