Kort om emnet

Emnet (modul 2) er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk.

Faglig innhold humanbiologi: Anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og radiologi.

Faglig innhold propedeutikk: Propedeutikk, medisinsk atferdsfag, medisinsk etikk, anestesiologi (førstehjelp), allmennmedisin, indremedisin og kirurgi.

Modul 2: Oversikt

Hva lærer du?

Modul 2 er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk. Studentene skal etter gjennomført undervisning i humanbiologi ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Etter gjennomført undervisning i propedeutikk-blokken skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen klinisk undersøkelse av pasienter, kommunikasjon, atferdsfag og medisinsk etikk. Studentene skal også ha kjennskap til noen vanlige sykdommer. Førstehjelp undervises tidsmessig innenfor humanbiologiblokken, men kunnskaper og ferdigheter studentene skal ha tilegnet seg i førstehjelp, testes etter propedeutikk-blokken.

Modul 2 bygger på modul 1 (MED1100). Disse to modulene omfatter til sammen alle basalfagene i medisinstudiet. Ved fullført modul skal studentene derfor ha kunnskap om hele menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Som plattform for å lære kliniske og parakliniske fag, skal studentene etter endt modul forstå det friske mennesket i en helhetlig sammenheng.  Studentene skal kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre funksjonsundersøkelser og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger. De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet. Studentene skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike systemer. De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer, kunne forklare den humane fordøyelse og omsetning av næringsstoffer og forstå ernæringens betydning for helse. Studentene skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak. Studentene skal forstå det medisinske intervju innenfor en biopsykososial forståelse av helse og sykdom, og de skal ha en grunnleggende forståelse av medisinsk etikk og at medisinske beslutninger ofte har etiske premisser. Studentene skal kunne utføre systematisk anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse, og de skal kunne strukturere en pasientjournal. Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsippene og fasene i en allmennmedisinsk konsultasjon.

 

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED1100 - medisinstudiet, modul 1

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, seminar, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatoriske HMS-emner

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emne inngår i MED2200 - Medisinstudiet, modul 2:

HMS0506 - Klinikksikkerhet

For å kunne delta på obligatorisk propedeutikkundervisning i modul 2 må studentene ha gjennomført HMS0506. Emnet må bestås i løpet av moduluke 35, den første uken i propedeutikkblokken.

Fra kull V-20 må alle HMS-emner senest være avlagt og bestått innen oppstart av moduluke 10 i MED1100 (modul 1).

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved oppmøtebok hvor lærer skal signere for fremmøte hver gang. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest på datoen som står på forsiden av oppmøteboken. Det piloteres også elektronisk registrering. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Registreringen gjøres i løpet av undervisningsaktiviteten.

Grunnet innføring av strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19 har undervisningen blitt endret. For høsten 2020 gjelder oppmøtekravene som spesifisert under. Hvis oppmøtekravene ikke oppfylles, mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt. Merk at disse endringene også vil påvirke oppmøtekravene for våren 2021, for kull H-19, da undervisningen i humanbiologiblokken er gjennomgående over to semestre.

For kull H-19:

Moduluke 1-13

Fysiske kurs

Det satt opp 19 fysiske kurs, og studenten må være til stede på minst 12 av disse.

Digitale kurs

Det satt opp 12 digitale kurs, og studenten må være til stede på minst 7 av disse.

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (LSB) (ordinær timeplan)

Det satt opp 9 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 6 av disse.

Gruppeundervisning (særskilt timeplan for kull H-19)

Det er satt opp 6 lærerledet smågruppe i basalmedisin (LSB) og 2 i problembasert læring (PBL), og studenten må være til stede på minst 6 av disse.

Moduluke 14-30

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (LSB). Det satt opp 6 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 4 av disse.

Det er satt opp 32 fysiske kurs (23 disseksjon, 7 FU, og 2 fysiologi, neurons in action 1 & 2), studentene må være tilstede på minst 22 av disse.

Det satt opp 21 digitale kurs, og studenten må være til stede på minst 15 av disse.

Det er satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være tilstede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

 

For kull V-19:

Moduluke 25-30

Fysiske kurs + 1 digital demo

Det satt opp 27 kurs, og studenten må være til stede på minst 18 av disse.

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (LSB) (uke 14-30)

Det satt opp 6 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 4 av disse.

Moduluke 35-40

Det er 3 smågruppemøter i kommunikasjon, og studenten må være til stede på minst 2 av disse.

I propedeutikk er det satt opp 14 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 8 av disse.

Studenten må levere 2 journaler.

Utplassering allmennpraksis: Studenten tilbys klinikk med fysisk oppmøte hvis mulig etter gjeldende smittevernregler. Smågrupper ferdighetssenteret er ikke obligatoriske.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

 

Eksamen

Det avvikles tre deleksamener i løpet av modulen.

  • Deleksamen i fysiologi, medisinsk biokjemi og ernæringslære. Skriftlig digital eksamen. Gis på bokmål. Avholdes etter moduluke 30.
  • Deleksamen i anatomi. Muntlig eksamen. Avholdes etter moduluke 30.
  • Deleksamen i propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk. Strukturert muntlig eksamen. Avholdes i moduluke 40. Grunnet innføring av strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, er eksamensformen endret til muntlig via Zoom høsten 2020.

Introduksjon til digital eksamen

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 2 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 3. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisningen på modul 3 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X/SR-270X (College)
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet MED2200 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) fordelt over ett år som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED2200 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. Grunnet innføring av strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått høsten 2020 på to av tre deleksamener, vektet 21/39 av den totale emnekarakteren. Emnekarakteren i MED2200 gis derfor ved bruk av karakterskala Bestått/Ikke bestått høsten 2020.

Skriftlig digital deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 18/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Muntlig deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 14,5/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. Grunnet innføring av strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått høsten 2020 på denne deleksamen.

Strukturert muntlig deleksamen, som er endret til muntlig via Zoom høsten 2020, avholdes i moduluke 40. Denne deleksamen er vektet til 6,5/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kullet man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket. Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen

Studenter med bokstavkarakter (A-E) som ønsker å forbedre karakteren, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristene er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt.

Ved eksamener/deleksamener hvor eksamensform/vurderingsskala er endret grunnet innføring av strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, bortfaller denne muligheten.

Beståtte eksamener i MED2200 kan ikke gjentas etter at MED3300 er bestått.

Det dispenserer fra denne bestemmelsen. Det åpnes opp for gjentak ved første ordinære eksamen hvor den går som normalt, uavhengig hvor langt man er kommet i studiet. Dette med forbehold om at eksamen/deleksamen ikke permanent har endret eksamensform/vurderingsskala.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Eksamen i ex.phil. må være avlagt senest i modul 2.

Studenten får ikke begynne i modul 3 før ex.phil er avlagt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo