Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I dette emnet skal vi fordype oss i hvilke utfordringer vi som leger står overfor når vi møter innvandrere fra land utenfor Europa, flyktninger/asylsøkere, personer som kommer på familiegjenforening eller papirløse immigranter. Hvordan skal vi best kunne møte disse gruppenes spesielle helseproblemer, fysiske og psykiske? Hvordan takler vi utfordringer med kommunikasjon, både når det gjelder språk og kulturelle ulikheter?

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for årsaker til migrasjon
  • gjøre rede for helsemessige utfordringer, sykdommer og risikofaktorer hos de ulike migrantgruppene
  • gjøre rede for sammenhenger mellom krigs- og torturerfaringer og mentale helseproblemer
  • gjøre rede for betydningen av begreper som brukes om ulike typer migranter

Ferdigheter  

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • bruke tolk i møter med pasienter
  • drøfte utfordringer i møter mellom migranter og helsepersonell 

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisyn påvirker møtet mellom behandler og pasient
  • reflektere over hvordan helsetjenesten kan fremme likeverd og integrering
  • møte migrantpasienter med kompetanse og trygghet

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 25 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Undervisningen vil bestå av noen forelesninger og seminarer for alle studentene. Disse er lagt til 5 formiddager kl. 08.30 – ca 13. Studentene deles inn i ca. tre grupper, som skal fordype seg i hvert sitt område. Gruppene drar på ekskursjon til steder som er relevante for deres emne.

I tillegg drar alle samlet på besøk til Nasjonalt mottakssenter i Råde.

Fredager brukes til selvstudium.

Det forventes aktiv deltakelse og at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe.

Eksamen består i at gruppene presenterer det de har jobbet med for de andre studentene og for lærerne.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng
3
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MED-studieinfo