Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring til ledelse og ledelsesutfordringer i helsetjenesten. Undervisningen vil belyse dilemmaer, paradokser og utfordringer man vil måtte forholde seg til som fremtidig lege eller leder i helsevesenet. Emnet omhandler sentrale begreper og teorier om ledelse, og undervisningen som strekker seg over 1 uke vil bestå av forelesninger og gruppediskusjoner. Undervisningen og gruppearbeidet vil foregå på engelsk da dette er et fellesemne for medisinstudenter og studenter på to engelske masterprogram i helseledelse og helseøkonomi. I løpet av emne vil man bli utplassert og få følge med en lege som er leder en dag, for å få førstehåndserfaring med hvordan hverdagen som leder arter seg.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studenten kunne gjøre rede for forventinger og utfordringer ledere i helsetjenesten møter, og drøfte dilemmaer, paradokser og spenninger i lys av ledelsesteori. 

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for begreper om og teoretiske perspektiver på ledelse og selvledelse 
  • gjøre rede for begrepene organisasjonskultur og lærende organisasjoner
  • gjøre rede for utfordringer og spenninger ledere i helsevesenet må forholde seg til

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • analysere og drøfte en ledelsesutfordring i lys av begreper og teorier om ledelse

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over forutsetninger for og dilemmaer knyttet til ledelse i helsevesenet

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 8 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot HGOV5200 – Topics in Health Policy

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: forelesninger, gruppeundervisning

Undervisningen i emnet gjennomføres over 5 dager. Kurset samundervises med masteremnet HGOV5200 – Topics in Health Policy, og undervisningen vil derfor foregå på engelsk. Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave med drøfting av en ledelsesutfordring

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk, alternativt svensk eller dansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2020

Eksamen

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2020

Undervisningsspråk

Engelsk

Kontakt

MED-studieinfo