Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet om prehospital akuttmedisin bygger på førstehjelpskurset studentene allerede har tatt og fokuset er på pasienter i alle aldre som enten har alvorlige luftveisutfordringer, har store blødninger eller som har hjertestans.

Hva lærer du?

Målet er å øke studentenes forståelse for hvordan man med relativt enkle midler kan hjelpe pasienter med denne type problemer i den prehospitale fasen av behandlingsløpet.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • redegjøre for elementer og aktører som inngår i den akuttmedisinske kjeden prehospitalt og inhospitalt 
  • redegjøre for bakgrunn og kunnskapsgrunnlag for utvalgte akuttmedisinske tiltak
  • redegjøre for effekter av førstehjelpsbehandling (mortalitet og morbiditet) 

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • vurdere akutt syke og skadde pasienter klinisk 
  • anvende maske og mer avanserte tiltak for luftveishåndtering
  • iverksette væskebehandling i en akuttsituasjon
  • utføre blødningskontroll med enkle tiltak
  • utføre avansert hjertelungeredning

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over etiske spørsmål knyttet til akuttmedisinske situasjoner 
  • reflektere over egen rolle i det akuttmedisinske team og i den akuttmedisinske kjeden

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 16 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Undervisningen består hovedsakelig av smågruppeundervisning. I tillegg skal hver student hospitere (minimum) to hele dager i en relevant avdeling (primært ambulansetjeneste eller akuttmottak).

Deler av undervisningen er lagt til Ahus og det forventes at studentene stiller forberedt til undervisningen.

 

Eksamen

Muntlig presentasjon.

Eksamen består av muntlig presentasjon for medstudentene og sensorene av en utvalgt, relevant fagartikkel.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2020

Eksamen

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo