Journalskriving

Skriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter. Lovlig journalbruk. Journaler er omfattet av taushetsløftet, hvilket betyr at kun de som har med den enkelte pasient å gjøre, kan gjøre oppslag i opplysningene - og disse må under ingen omstendighet komme på avveie. Slike dokumenter skal ikke fjernes fra sykehusets område, og må oppbevares slik avdelingene har bestemt. Får man utlånt en journal har man et personlig ansvar for at den blir oppbevart reglementert, at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger fra journalen og at den kommer tilbake til avdelingen så snart som mulig. Studentene har ikke anledning til å ta utskrifter eller kopi av journalen, men kan gjøre personlige notater som ikke må være identifiserbare og som makuleres etter bruk.

Journaler som studentene har skrevet selv, og som blir kommentert av lærer som en del av læringsprosessen, må makuleres etter gjennomgang.

- Journalskriving er obligatorisk

- Du skal i dette semesteret skrive 

 • 5 indremedisinske innkomstjournaler 

 • 5 kirurgiske innkomstjournaler (fortrinnsvis gastrokirurgiske)

 • 1 urologisk journal (inneliggende pasient)

- Instrukser i akuttmottak og inneliggende avdelinger

- Regler for journalskriving

- Journalskjema

 • Gruppe 1-5 tar journaler på Ahus
 • Gruppe 6-13 tar journaler på Ullevål og urologisk journal på Aker
 • Gruppe 14-16 tar journaler på Diakonhjemmet og urologisk journal på Aker
   
 • Du kan begynne journalskriving med en gang semesteret starter
  (NB! tidligst uken før semesterstart).

 • Ta opp og lever journalene til retting fortløpende i løpet av semesteret.

 • Samtlige journaler skal være godkjent minst 10 dager før første ordinære digitale eksamen. Lever dine journaler til retting i god tid før frist.

 • Du tar opp og skriver journaler på egen hånd
 • Lever dokumentet (journalen) til retting hos din journalretter (fortløpende ila semesteret)

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.
Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene.

Indremedisin

 • Det skal skrives fem indremedisinske journaler i akuttmottak.
 • Dersom du tar opp journal på pasient til klinikkundervisningen, kan du få fritak for en journal, dersom de fire andre er godkjent. Klinikkjournalen leveres til retting til den som retter de øvrige journalene dine. Merk tydelig: Hvilken klinikk, dato for presentasjon, hvem du samarbeidet med. (NB! Du skriver og leverer en selvstendig journal, også på klinikkpasienter)

Rettere indremedisinske journaler for høstsemesteret 2019:

Kirurgi

 • Det skal skrives fem kirurgiske journaler i akuttmottak (fortrinnsvis gastrokirurgiske)
 • Det skal skrives en urologisk journal.

Rettere kirurgiske journaler for høstsemesteret 2019:

Rettere urologisk journaler for høstsemesteret 2019:

 • Gruppe 6-16: Aker: Nathkai Safi
  • info journalopptak Aker
  • info om opptak av urologijournal
 • Gruppe 1-5: Ahus
  • info journalopptak, journalrettere, etc. Ahus
Publisert 29. apr. 2019 13:23 - Sist endret 1. okt. 2019 09:50