Journalskriving

Skriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter. Lovlig journalbruk. Journaler er omfattet av taushetsløftet, hvilket betyr at kun de som har med den enkelte pasient å gjøre, kan gjøre oppslag i opplysningene - og disse må under ingen omstendighet komme på avveie. Slike dokumenter skal ikke fjernes fra sykehusets område, og må oppbevares slik avdelingene har bestemt. Får man utlånt en journal har man et personlig ansvar for at den blir oppbevart reglementert, at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger fra journalen og at den kommer tilbake til avdelingen så snart som mulig. Studentene har ikke anledning til å ta utskrifter eller kopi av journalen, men kan gjøre personlige notater som ikke må være identifiserbare og som makuleres etter bruk.

Journaler som studentene har skrevet selv, og som blir kommentert av lærer som en del av læringsprosessen, må makuleres etter gjennomgang.

- Journalskriving er obligatorisk

- Det skal skrives 5 journaler i indremedisin og 1 journal i kar

- Instrukser i akuttmottak og inneliggende avdelinger

- Regler for journalskriving

- Journalskjema

 • Gruppe 1-5 tar journaler på Ahus
 • Gruppe 6-13 tar journaler på Ullevål, og kirurgiske på Aker Sykehus
 • Gruppe 14-16 tar journaler på Diakonhjemmet, og Kirurgiske på Aker Sykehus
   
 • Ta opp, og lever journalene til retting fortløpende i løpet av semesteret.
 • Du må være ferdig med, og ha levert inn til retting minst 2 av journalene på inneliggende pasienter før utgangen av undervisningsuke 8 (kalenderuke 40)
 • Samtlige journaler må være levert til retting innen 3.desember 2021 (kalenderuke 50), to uker før semesterslutt på modul 3, termin 1.
 • Du tar opp og skriver journaler på egen hånd

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.
Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene.
 

Indremedisin

 • Starter med journalopptak på inneliggende pasienter:
  • Krav: 2 indremedisinske journaler og en karkirurgisk journal.
  • Ingen “vaktordning”. Du møter opp på sengepost og avtaler med visittgående lege hvilken pasient som er egnet.
  • Skrives uten personidentifiserbare opplysninger i Word. 
  • Sendes til journalretter på mail. 

  • Fullføres innen utgangen av semesteruke 8 (kalenderuke 40). 

 • Journalopptak i akuttmottaket:
  • Krav: 3 indremedisinske journaler
  • Kan starte tidligst i semesteruke 9 (kalenderuke 41) og etter
   • at journaler på inneliggende pasienter er godkjent.  

   • fullført DIPS- og personvernkurs 

   • omvisning i akuttmottaket 

  • Kullet har egen vaktliste hvor man melder seg på vakter. Vaktlisten lages av modulkoordinator for hvert sykehus, og administreres i samarbeid med sykehusansvarlig.

  • Møter opp på avdelingens vaktmøte den dagen man skal være i akuttmottaket. Se informasjon over. 

  • Maksimalt to studenter i akuttmottaket per vakt (dag og kveld/natt) 

   • Studentcalling 581-78603: 

    •  Følger D-laget (calling: 581-73852). 

   • Studentcalling 581-78604: 

    •  Følger C-laget (calling: 581-73858). 

 • Du leverer  journal til retting enten via gul lapp i DIPS, eller ved å  skrive ut  journal og levere dokumentet (journalen) til retting i internposthyllen hos din journalretter. Se hvilken innleveringsmetode som gjelder for din journalretter nedenfor. 

Rettere for høstsemesteret 2021

Kirurgi

 • Du skal ta opp en kirurgisk journal - i kar
 • Denne skal være på inneliggende pasient.

Rettere for høstsemesteret 2021:

Publisert 13. aug. 2021 13:07 - Sist endret 13. aug. 2021 13:07