Journalskriving

https://www.med.uio.no/klinmed/?vrtx=person-view&uid=sairammSkriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter. Lovlig journalbruk. Journaler er omfattet av taushetsløftet, hvilket betyr at kun de som har med den enkelte pasient å gjøre, kan gjøre oppslag i opplysningene - og disse må under ingen omstendighet komme på avveie. Slike dokumenter skal ikke fjernes fra sykehusets område, og må oppbevares slik avdelingene har bestemt. Får man utlånt en journal har man et personlig ansvar for at den blir oppbevart reglementert, at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger fra journalen og at den kommer tilbake til avdelingen så snart som mulig. Studentene har ikke anledning til å ta utskrifter eller kopi av journalen, men kan gjøre personlige notater som ikke må være identifiserbare og som makuleres etter bruk.

Journaler som studentene har skrevet selv, og som blir kommentert av lærer som en del av læringsprosessen, må makuleres etter gjennomgang.

 

Du skal i dette semesteret skrive følgende obligatoriske journaler:

 • 5 indremedisinske innkomstjournaler 

 • 5 kirurgiske innkomstjournaler (maks to ortopediske journaler)

 • 1 urologisk journal (inneliggende pasient)

 

 • Gruppe 1-5 tar journaler på Ahus
 • Gruppe 6-13 tar journaler på Ullevål og urologisk journal på Aker
 • Gruppe 14-16 tar journaler på Diakonhjemmet og urologisk journal på Aker

 

 • Du kan begynne journalskriving tidligst en uke før semesterstart (kalenderuke 32).
 • Modul 3, termin 2 studenter har fortrinnsrett i akuttmottaket de første 8 semesterukene.
 • Modulkoordinator organiserer vaktlistene for journalopptak på alle sykehus, og administrer listen sammen med sykehusansvarlige. 

 • Studentene  møter opp på avdelingens vaktmøte den dagen man skal være i akuttmottaket. 

 • Maksimalt 4 studenter i akuttmottaket per vakt:

  • 2 studenter som skal ta opp indremedisinske journaler (1 slag, 1 medisinsk avdeling), 

  • 2 studenter som skal ta opp kirurgiske journaler (1 gastrokirurgisk, 1 ortopedisk). 

 • Du leverer  journal til retting enten via gul lapp i DIPS, eller ved å  skrive ut  journal og levere dokumentet (journalen) til retting i internposthyllen hos din journalretter. Se hvilken innleveringsmetode som gjelder for din journalretter nedenfor. 
 • Samtlige journaler skal være godkjent minst 10 dager før første ordinære digitale eksamen. Lever dine journaler til retting i god tid før frist.

 • Lever dokumentet (journalen) til retting hos din journalretter (fortløpende ila semesteret)

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.
Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene.

Indremedisin

 • Det skal skrives fem indremedisinske journaler i akuttmottak.
 • Journalopptak på Slagavdelingen:  

  • Studentcalling 581-76119. 

   • Calling vakthavende lege med studentansvar: 581-73871. 

   • Én student per vakt (dag/kveld). 

 • Indremedisinke journaler: 

  • Studentcalling 581-76120. 

  • Følger E-laget (calling: 581-73718).  

  • Én student i mottak per vakt (dag/kveld). 

 • Dersom du tar opp journal på pasient til klinikkundervisningen, kan du få fritak for en journal, dersom de fire andre er godkjent. Klinikkjournalen leveres til retting til den som retter de øvrige journalene dine. Merk tydelig: Hvilken klinikk, dato for presentasjon, hvem du samarbeidet med. (NB! Du skriver og leverer en selvstendig journal, også på klinikkpasienter)

Rettere indremedisinske journaler for høstsemesteret 2021:

Kirurgi

 • Det skal skrives fem kirurgiske journaler i akuttmottaket (fortrinnsvis gastrokirurgiske og ortopediske journaler)
 • Det skal skrives en urologisk journal på inneliggende pasient.
 • Gastrokirurgiske journaler: 

  • Studentcalling 581-76117. 

  • Calling vakthavende lege med studentansvar: 581-73830. 

  • Én student i mottak per vakt (dag/kveld). 

 • Ortopediske journaler: 

  • Studentcalling 581-76118. 

  • Calling vakthavende lege med studentansvar: 581-73831. 

  • Én student i mottak per vakt (dag/kveld). 

Rettere kirurgiske journaler for høstsemesteret 2021:

Rettere urologisk journaler for høstsemesteret 2021:

Publisert 13. aug. 2021 13:08 - Sist endret 7. sep. 2021 10:19