Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Følgende fag inngår i modulen: Indremedisinske fag, kirurgiske fag, patologi, hud- og veneriske sykdommer, farmakologi, medisinske atferdsfag, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi, radiologi, anestesiologi, allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi, ernæringslære, KLoK, medisinsk etikk.

Hva lærer du?

Modul 3 er ”Den første integrerte kliniske modul” og representer starten på kliniske delen av studiet. Modulen er delt i fem undervisningsblokker, en introduksjonsblokk med vekt på parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: Hjerte/kar/lunge, Infeksjon/endokrinologi, Abdomen/nyre, Bevegelsesapparatet.

Studenten skal etter endt modul kunne beherske anamnesopptak og klinisk undersøkelse. De vil etter gjennomført undervisning ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap i patologi, farmakologi, immunologi, klinisk biokjemi, mikrobiologi, radiologi og ernæring. De skal kunne redegjøre for årsaker, mekanismer og utvikling av sentrale sykdommer innenfor indremedisinske og kirurgiske fag som undervises i modulen, samt hud og veneriske sykdommer. Studentene skal lære om samspillet og arbeidsfordelingen  mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og om psykososiale aspekter ved sykdom.

 

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED2200 – Medisinsk grunnutdanning, modul 2

EXPHIL03 - Examen philosophicum

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

5 studiepoengs overlapp mot MEDSEM4B

20 studiepoengs overlapp mot MEDSEM5

25 studiepoengs overlapp mot MEDSEM6

Overgang/innpass

Studenter som har fullført MEDSEM6 kan få innvilget fritak for MED3300 ved overgang til ny studieplan. Studenter som har fullført MEDSEM5 må ta hele MED3300 ved overgang til ny studieplan.

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, klinikk, seminar, hospitering, teambasert læring, gruppeundervisning, kurs og klinisk smågruppeundervisning.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav 

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at gruppene er publisert. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for oppmøte hver gang. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator etter termin 1 for sjekk av oppmøte. Studenter som har overskredet de vedtatte fraværskvoter i termin 1 vil ikke kunne fortsette i termin 2. Etter termin 2 skal fremmøteregistrering for termin 2 leveres modulkoordinator.

 

Journaltilgang:

For å få tilgang til elektronisk journalsystem ved universitetssykehusene, må du ha fullført kurs i personvern og sikkerhet (taushetsplikt, hjemmel for oppslag i journal, etc).

Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

 

Termin 1

Kirurgiske fag: kirurgisk håndvask. 1 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Indremedisinske fag og kirurgiske fag: 2 dager hospitering – Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Kliniske smågrupper i anestesiologi, indremedisinske fag og kirurgiske fag: Anestesiologi har 1 klinisk smågruppe, indremedisinske fag (hjerte/lunge/blodsykdommer/infeksjon/endokrinologi) har 11 kliniske smågrupper og kirurgiske fag(kar/thorax/onkologi) har 4 kliniske smågrupper. Studenter må være tilstede på til sammen minst 11 av disse. Ved mindre enn 11 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Gruppeundervisning i medisinske atferdsfag, radiologi og patologi: Radiologi har 2 gruppeundervisninger, medisinske atferdsfag har 4 gruppeundervisning og patologi har 4 gruppeundervisninger. Studenter må være tilstede på 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Journalopptak: Journalskriving er obligatorisk. Alle studenter skal skrive 5 journaler i indremedisinske fag og 1 journal i karkirurgi.

 

Termin 2

Allmennmedisin: En dags praksis hos allmennpraktiker - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Kirurgiske fag – ortopedi: Legevakten. 1 x 5 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Kliniske smågrupper i fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisinske og kirurgiske fag: Fysikalsk medisin og rehabilitering har 3 kliniske smågrupper, indremedisinske fag har 7 kliniske smågrupper(fordøyelse/nyre/revma) og kirurgiske fag (gastro/urologi/ortopedi) har 8 kliniske smågrupper. Studenter må være tilstede på til sammen minst 13 av disse. Ved mindre enn 13 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kliniske smågrupper i hud og veneriske sykdommer: Hud og veneriske sykdommer har 6 kliniske smågrupper, hvorav ett prosedyrekurs. Studenter må være tilstede på til sammen minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisning i allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, kirurgiske fag (ortopedi) og gruppeundervisning i medisinske atferdsfag, radiologi og patologi: Allmennmedisin har 1 kursundervisning, fysikalsk medisin og rehabilitering har 1 kursundervisning, kirurgiske fag (ortopedi) har 1 kursundervisning og medisinske atferdsfag har 3 gruppeundervisninger, radiologi har 4 gruppeundervisninger og patologi har 3 gruppeundervisninger. Studenter må være tilstede på til sammen minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Journalopptak: Journalskriving er obligatorisk. Alle studenter skal skrive 5 journaler i indremedisinske fag, 5 journaler i kirurgiske fag og 1 journal i urologi.

Refleksjonsnotat i medisinsk etikk er obligatorisk. Alle studenter skal skrive et refleksjonsnotat på bakgrunn av en moralsk ladet/utfordrende situasjon som de har opplevd under den kliniske undervisningen på sykehusene. Refleksjonsnotatet skal innleveres innen fastsatt frist og godkjennes. Dersom fristen overskrides, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator før innleveringsfristen slik at det kan gjøres tilrettelegginger for utsatt innlevering. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Tilrettelegging av undervisning

I kliniske moduler skal alle studentene ha undervisning ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet/Ullevål) og Akershus universitetssykehus. Det er ikke mulig å søke om fritak for å ha undervisning på ett enkelt sykehus.

Hvis studenten oppfyller kriteriene for tilrettelagt undervisning, vil det så langt det er mulig kunne gjøres tilpasninger i forhold til klinisk gruppeundervisning ved at studenten kommer på en gruppe der tidspunktene passer best mulig.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge innen 15. mai for moduler med oppstart i høstsemester og innen 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i modul 3 må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det avvikles 4 eksamener på slutten av modul 3:

  • Skriftlig eksamen (digital) I: indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk. Varighet 5 timer. Gis på bokmål.

  • Skriftlig eksamen (digital) II: patologi, hud- og veneriske sykdommer, medisinsk mikrobiologi, immunologi og ernæringslære. Varighet 2,5 timer. Gis på bokmål.

  • Klinisk/muntlig eksamen I: i enten hud- og veneriske sykdommer eller patologi. Varighet cirka 20 minutter.

  • Klinisk muntlig eksamen II: i enten indremedisinske fag, kirurgiske fag eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinske atferdsfag er en del av eksaminasjon i alle tre fag. Undersøkelse av pasient. Varighet cirka 1,5 time

Krav til bestått eksamen

Ved kontinuasjonseksamen for muntlig eksamen I trekkes kandidaten til enten indremedisinske fag, kirurgiske fag eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinske atferdsfag er en del av eksaminasjonen i alle tre fag. Ved kontinuasjonseksamen for muntlig eksamen II trekkes kandidaten til enten hud- og veneriske sykdommer eller patologi. Det tas ikke hensyn til hvilke fag kandidaten ble trukket til ved ordinær eksamen.

Studenter som ikke består både skriftlig og muntlig eksamen på modul 3, kan ikke gå videre til modul 4 før alle fire eksamener er avlagt og bestått. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen kan fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Introduksjon til digital eksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X.
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Bestått/ikke-bestått.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette.Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

 

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

55

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk