Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Følgende fag inngår i modulen:

Nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, patologi, farmakologi, medisinsk genetikk, allmennmedisin og medisinsk atferdsfag.

Hva lærer du?

I modul 4 tilegner studentene seg kunnskaper og ferdigheter innen nevrologi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, medisinske atferdsfag, allmennmedisin, medisinsk genetikk, farmakologi, nevrokirurgi og patologi, med vekt på vanlige og viktige sykdommer. Studentene skal lære om patologisk anatomisk diagnostikk og prøvetaking. Videre skal de få innsikt i hvilke tilstander som kan behandles i primærhelsetjenesten og kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten på sykehus eller i spesialistpraksis. Studentene skal lære om psykososiale aspekter ved sykdom og kunne gi informasjon til pasienter og pårørende. De skal få innsikt i klinisk genetikk og lære om det genetiske grunnlaget for sykdommer. Studentene skal tilegne seg kunnskap om generelle farmakologiske prinsipper og om medikamentell behandling som er relevant for de tre kliniske fagene i modulen.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED3300 - Medisinsk grunnutdanning, modul 3

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, klinikk, seminar, gruppeundervisning, team-basert læring, kasuistikkbasert læring, kurs, klinisk smågruppe og journalopptak.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at gruppene er publisert. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for oppmøte hver gang. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest 1 uke før eksamen. 

Kliniske smågrupper er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 17 kliniske smågruppemøter i timeplanen (7 i nevrologi, 4 i øre-nese-halssykdommer, 4 i øyesykdommer inkludert 2 møter i poliklinikk, 1 i medisinsk genetikk og 1 i nevrokirurgi). Studenten må være til stede på minst 12 av disse. Ved mindre enn 12 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 15 kursdager (4 i øre-nese-halssykdommer, 4 i øyesykdommer, 3 i farmakologi, 1 i medisinsk genetikk, 1 i nevrologi og 2 i medisinske atferdsfag) i timeplanen. Studenten må være til stede på minst 11 av disse. Ved mindre enn 11 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Journalopptak er obligatorisk. Alle studenter skal skrive 1 journal i øre-nese-halssykdommer og 1 journal i øyesykdommer.

Tilrettelegging av undervisning

I kliniske moduler skal alle studentene ha undervisning ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet/Ullevål/Radiumhospitalet) og Akershus universitetssykehus. Det er ikke mulig å søke om fritak for å ha undervisning på et enkelt sykehus.

Hvis studenten oppfyller kriteriene for tilrettelagt undervisning, vil det så langt det er mulig kunne gjøres tilpasninger i forhold til klinisk gruppeundervisning i form av at studenten kommer på en gruppe der tidspunktene passer best mulig.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i modul 4 må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det avvikles to deleksamener i løpet av modul 4.

Skriftlig deleksamen i det digitale eksamenssystemet Questionmark. Avholdes som skoleeksamen. Varighet 4 timer. Gis på bokmål.

Klinisk deleksamen. Undersøkelse av pasient med påfølgende diskusjon. 50 % av studentene kommer opp i nevrologi, 25 % kommer opp i øre-nese-halssykdommer og 25 % kommer opp i øyesykdommer. Hver eksaminasjon varer i ca. 45 minutter. 

Ved kontinuasjonseksamen for klinisk deleksamen trekkes kandidaten til enten øyesykdommer, øre-nese-halssykdommer eller nevrologi. Det tas ikke hensyn til hvilket fag kandidaten ble trukket til ved ordinær eksamen.

 

 

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 4 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 5. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisning på modul 5 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Skriftlig digital eksamen

Kalkulator av typen:

Casio FX-82EX 
Citizen SR-270X/SR-270X (College)
Casio HL-820VA
Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Muntlig/muntlig klinisk eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet MED4400 har totalt 2 deleksamener (med ulik vekting) som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED4400 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig digital deleksamen er vektet til 15/17 av den totale emnekarakteren. Det benyttes en gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Klinisk deleksamen er vektet til 2/17 av den totale emnekarakteren. Det benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen i Questionmark gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen

Studenter som ønsker gjentak, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristen er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt.

Gjentak må skje innen fullføring av neste modul. Beståtte eksamener i MED4400 kan ikke gjentas etter at MED4500R er bestått.

De som har avlagt eksamen før våren 2021 og der gjentak ble forhindret på grunn av koronasituasjonen, kan få dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov, kan søke om tilrettelagt eksamen.

Innreisende utvekslingsstudenter med et annet morsmål enn norsk, som skal avlegge skriftlig eksamen på norsk, kan etter søknad få innvilget forlenget tid ved eksamen, og rett til å bruke enkel ordbok. Koordinator for innreisende studenter skal informere studentene og de berørte eksamenskonsulentene.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng
27
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MED-studieinfo