Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Følgende fag inngår i modulen:

Psykiatriske fag, rettsmedisin, farmakologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.

Hva lærer du?

I modul 5 tilegner studentene seg kunnskaper og ferdigheter innen psykiatri og rusmedisin, rettsmedisin, farmakologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk, med vekt på vanlige og viktige sykdommer. Studentene skal lære om psykiske- og ruslidelsers etiologi, diagnostikk og behandling. Studentene skal erverve seg nødvendige kunnskaper om det biologiske, psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av psykiske lidelser og ruslidelser. Videre skal de få innsikt i hvilke tilstander som kan behandles i primærhelsetjenesten og i kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten, på sykehus eller i spesialistpraksis.

Studentene skal også lære om psykososiale aspekter ved sykdom, samt kunne gi informasjon til pasienter og pårørende. Videre skal studentene ha kunnskap og ferdigheter vedrørende lover og regler for yrkesutøvelse som lege og grunnleggende ferdigheter i sosialmedisinsk arbeid ovenfor pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om generelle farmakologiske prinsipper og om medikamentell behandling som er relevant for psykiatri- og rusfaget i modulen, sammen med kunnskap om immunsuppresjon og generelle farmakologiske prinsipper for behandling av hjerte- karsykdommer, endokrinologiske sykdommer, osteoporose og kreft. Studentene skal forstå kvalitative og kvantitative aspekter ved legemiddelbehandling, farmakologiske virkningsmekanismer, farmakokinetikk og legemiddelinteraksjoner.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I

MED4400 – Medisinsk grunnutdanning, modul 4

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

15 studiepoengs overlapp mot MEDSEM8R

2 studiepoengs overlapp mot MEDSEM10

Overgang/innpass

Studenter som har fullført MEDSEM8R kan få innvilget fritak for MED4500 ved overgang til ny studieplan, men må avlegge muntlig eksamen i rettsmedisin.

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, klinikk, seminar, gruppeundervisning, kurs og klinisk smågruppeundervisning.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav 

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at gruppene er publisert. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele semesteret. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for oppmøte hver gang. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest 1 uke før eksamen.

Basisgrupper er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 10 basisgruppemøter i psykiatri i timeplanen. Studenter må være tilstede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Praksis er obligatorisk undervisning: Det er satt opp 13 dager til praksisutplassering i psykiatri. Studenter må være til stede på minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 5 kursdager i farmakologi i timeplanen. Studenter må være tilstede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Klinisk smågruppeundervisning i samfunnsmedisin, samt skriving av individuell plan er obligatorisk undervisning. Det gjelder de 2 kliniske smågruppene «Simulering av ansvarsgruppemøte» og «Møte med ruspasient». Fravær fra begge smågruppene medfører at studenten mister retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. To uker etter avholdt «Simulering av ansvarsgruppemøte» skal alle studentene i gruppen, også de som ikke kunne delta på selve møtet, levere utkast til «individuell plan» for brukeren. Dersom fristen overskrides, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for utsatt innlevering. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Refleksjonsnotat i medisinsk etikk er obligatorisk. Alle studenter skal skrive et refleksjonsnotat på bakgrunn av erfaringene fra praksis i psykiatriske fag. Refleksjonsnotatet skal innleveres innen fastsatt frist og godkjennes. Dersom fristen overskrides, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for utsatt innlevering. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

 

Tilrettelegging av undervisning

I kliniske moduler skal alle studentene ha undervisning ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet/Ullevål) og Akershus universitetssykehus. Det er ikke mulig å søke om fritak for å ha undervisning på ett enkelt sykehus.

Hvis studenten oppfyller kriteriene for tilrettelagt undervisning, vil det så langt det er mulig kunne gjøres tilpasninger i forhold til klinisk gruppeundervisning ved at studenten kommer på en gruppe der tidspunktene passer best mulig. Søknad sendes studieseksjonen hvor det redegjøres for behovet.

I søknaden må det i tillegg spesifisere om det søkes om tilrettelegging for praksisutplasseringen

 

Eksamen

All obligatorisk undervisning i modul 5 må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det avvikles 3 eksamener i løpet av modul 5:

  • Skriftlig eksamen (digital) i fagene som inngår i modulen med unntak av farmakologi - varighet 5 timer.
  • Skriftlig eksamen (digital) i farmakologi, inkludert resepttest. Varighet 3 timer. Gis på bokmål. Eksamen i farmakologi omfatter læringsutbyttene i både modul 4 og i modul 5.
  • Muntlig/klinisk eksamen – undersøkelse av pasient eller presentasjon av kasuistikk med påfølgende diskusjon. 2/3 av studentene kommer opp i psykiatriske fag, 1/6 av studentene kommer opp i allmennmedisin og 1/6 kommer opp i samfunnsmedisin. Eksaminasjon i psykiatriske fag varer cirka 1 time og 15 minutter, eksaminasjon i allmennmedisin og samfunnsmedisin varer cirka 45 minutter.

Ved kontinuasjonseksamen for muntlig eksamen trekkes kandidaten til enten psykiatri, allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Det tas ikke hensyn til hvilket fag kandidaten ble trukket til ved ordinær eksamen.

Krav til bestått eksamen

Studenter som ikke består både skriftlig og muntlig eksamen i modul 5, kan ikke gå videre til modul 6 før alle tre eksamener er avlagt og bestått. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen kan fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X.
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Bestått/ikke-bestått.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette.Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

21

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo