Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Læringsmål og læringsutbytte i modul 5

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal kunne etter avsluttet modul 5.

Fag: Psykiatri og rusmedisin          

Læringsmål

Ved fullført modul 5 skal studentene kunne ivareta og behandle pasienter med de vanligste lidelser innen rus og psykiatri. Studentene skal erverve seg nødvendige kunnskaper om det biologiske, psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av psykiske lidelser og ruslidelser. De skal også tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er knyttet til relevante undersøkelses-, behandlings- og rehabiliteringsmetoder. Undervisningen tar sikte på å integrere kunnskap fra barndom til alderdom. Kunnskapsnivået skal ikke begrenses til det som er nødvendig for behandling i førstelinjetjenesten, men skal også omfatte kunnskaper som er nødvendige for å forstå sentrale psykopatologiske mekanismer og grunnlaget for spesialistbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

Psykiatriske og rusmedisinske temaer

 • beskrive hovedgruppene av barne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske lidelser, klassifisering og omfang i allmennpraksis, herunder organisk betingede lidelser, psykoser, stemningslidelser, angstlidelser, tics lidelser, tilpasningsforstyrrelser, somatoforme lidelser, reaksjon på alvorlig belastning, ruslidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, psykosomatiske lidelser, utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser oppstått i barndom samt psykisk utviklingshemming
 • gjøre rede for de viktigste symptomer og funn, både ved de vanligste og de alvorligste psykiske forstyrrelser og ruslidelser
 • gjøre rede for omfang av de viktigste psykiske lidelser og ruslidelser i befolkningen
 • gjøre rede for hvordan den bio-psyko-sosiale forståelsesmodell kan belyse utvikling, forekomst og forløp av psykiske lidelser/ruslidelser og hvordan sykdomsbilder endrer seg gjennom livsløpet
 • beskrive de medisinske, psykologiske og sosiale (samfunnsmessige) konsekvenser av ruslidelsene
 • beskrive hovedprinsippene for forebygging av psykiske lidelser og ruslidelser på individ-, nettverks- og (lokal) samfunnsnivå
 • beskrive hvilke faktorer som påvirker livskvalitet hos personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
 • beskrive hvilke faktorer som påvirker barns mulighet til å utvikle seg i samsvar med egne ressurser.
 • beskrive hvordan barnemishandling og andre traumatiske hendelser kan skade barns utvikling, og hvordan barns utvikling påvirkes av å vokse opp i hjem preget av rus og psykiatrisk sykdom, og utfordringene som ligger i å vokse opp i hjem med ruslidelse/psykiatrisk lidelse
 • gjøre rede for hvordan man håndterer trusler og forsøk på vold i behandlingssituasjonen

Psykofarmakologisk behandling

 • gjøre rede for psykofarmakas virkningsmekanismer og beskrive deres effekter, bivirkninger, indikasjoner og kontraindikasjoner med særlig vekt på psykoser, affektive lidelser, angsttilstander og ruslidelser, både hos barn og voksne
 • Identifisere og forklare virkningsprinsippene for avhengighetsskapende medikamenter og rusmidler
 • gjøre rede for nevrobiologisk forståelse av avhengighetsutvikling, avhengighet og abstinens
 • gjøre rede for medikamentelle aspekter ved behandling av avhengighet

Psykologiske og sosiale behandlingsmetoder

 • beskrive indikasjoner, viktige prinsipper, begrensninger og realistiske målsetninger for psykologiske behandlingstilnærminger
 • beskrive forskjeller mellom kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi
 • gjøre rede for betydningen av følelser og tanker pasienten vekker hos den som behandler for å forstå og mestre pasient-lege forholdet
 • beskrive prinsippene for tidlig intervensjon, minimal intervensjon og motiverende intervju i behandling av psykiske lidelser og ruslidelser
 • gjøre rede for betydningen av samarbeid med familie, arbeidsplass og sosialt nettverk ved behandling av psykiske lidelser og ruslidelse
 • beskrive samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjeneste, NAV og ulike virksomheter i kommunen tilknyttet psykisk helsevern og rusbehandling
 • gjøre rede for rehabiliteringsarbeidets teori og organisering ved kroniske psykiske lidelser og ruslidelser
 • beskrive psykologiske og sosiale behandlingsformer som brukes ved psykiske lidelser og ruslidelser samt hvorfor det ofte er fornuftig å kombinere medikamentelle, psykologiske og sosiale tilnærminger i behandlingen

Ferdigheter

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • gjennomføre en klinisk undersøkelse inne psykiatri og rusmedisin, uavhengig av pasientens alder, kjønn, intelligensnivå, kulturell/etnisk/sosial bakgrunn og klinisk tilstand
 • gjennomføre et anamneseopptak og foreslå en diagnose og differensialdiagnoser
 • vurdere alvorlighetsgrad av ruslidelser og psykiske lidelser, spesielt grad av depresjon og fare for andre
 • vurdere alvorlighetsgrad av suicidalitet samt intervenere overfor akutt suicidale pasienter
 • vurdere alvorlighetsgrad av selvskading, særlig hos unge, og samhandle med spesialisthelsetjenesten om igangsetting av tiltak
 • vurdere belastning på familie og sosialt nettverk ved omsorg for familiemedlem med psykisk lidelse og ruslidelse for å kunne sette inn adekvate tiltak
 • vurdere betydning av psykososiale faktorer for sykdomsbildet og sykdomsforløp: herunder betydningen av samspill i familie, arbeidsfunksjon og sosialt nettverk for utvikling og opprettholdelse av psykisk lidelse og ruslidelse
 • vurdere betydning av stress- og traumerelaterte faktorer for sykdomsbildet og sykdomsforløp
 • planlegge behandling med psykofarmaka
 • planlegge behandling hvor man bruker hovedprinsippene fra kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi
 • planlegge foreldrerådgivning ved psykiske lidelser eller ruslidelse hos barn og ungdom
 • formidle informasjon til pasient og pårørende om aktuell psykisk lidelse/ruslidelse og behandlingsalternativer
 • bruke relevante screeningsverktøy for kartlegging av alvorlighetsgrad og symptomtrykk for psykisk lidelse og ruslidelse
 • anvende hovedtrekkene i ”Psykisk helsevernloven”, med særlig vekt på øyeblikkelig hjelp, tvangsinnleggelse, kontrollordninger og rettssikkerhet for pasienter med psykiske lidelser
 • drøfte vilkår for tvangsinnleggelse ved rusmiddelmisbruk

Generell kompetanse

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • vise empati med pasienten og dennes familie
 • balansere avstand og nærhet, innlevelse og observasjon i det kliniske møtet på en hensiktsmessig måte
 • ta i betraktning både psykologiske, somatiske og sosiale forhold ved en medisinsk lidelse
 • bidra til å støtte opp om pasienten (og hans/hennes familie) som aktivt samarbeidende personer i behandling/løsning av lidelse/problem

Fag: Allmennmedisin                                     

Læringsmål

Ved gjennomført modul 5 skal studentene ha grunnleggende kompetanse for senere å gi et allmennmedisinsk tilbud til pasienter med psykiske lidelser og rus-problemer. Oppmerksomheten er rettet mot hva allmennlegen kan gjøre selv og på tverrfaglig samarbeid i kommunehelsetjenesten og mellom første- og andrelinjetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul 5 skal studentene kunne:

 • beskrive hvordan psykiske lidelser og rusavhengighet kommer til uttrykk i allmennpraksis for alle aldersgrupper og uavhengig av kognitiv funksjonsevne
 • gjøre rede for forhold som øker risiko for psykiske lidelser inklusive akutte psykiske belastninger
 • gjøre rede for allmennlegens aktuelle instrumenter for å identifisere psykiske lidelser som for eksempel Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale.
 • begrunne valg av allmennmedisinske behandlingsmåter som støtteterapi, kognitiv atferdsterapi og medikamentell terapi
 • beskrive hovedprinsippene for forebygging av psykisk lidelse på individ-, nettverks- og lokalt samfunnsnivå

Ferdigheter

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • ta opp anamnese hos pasient med psykiske lidelse eller sykdom, utføre relevante kliniske undersøkelser og planlegge tiltak og behandling (inkl. LAR).
 • identifisere og styrke pasienters egne mestringsmuligheter
 • identifisere forhold som kan true psykisk helse i familie, sosialt nettverk og på skole eller arbeidsplass, og foreslå relevante og kunnskapsbaserte forebyggende tiltak.
 • vurdere alvorlighet av psykiske lidelser og ruslidelser herunder selvmordsfare
 • håndtere en allmennmedisinsk psykiatrisk akuttsituasjon
 • bidra med kunnskap om betydning av forebygging, identifisering og behandling av psykiske lidelser for å fungere sosialt og for å delta på skole og i arbeidsliv (erklæringer til skole, arbeidsgiver, frisklivsenter etc.)
 • vurdere hva allmennlegen kan behandle selv

Generell kompetanse

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • vise empati med pasienter med psykiske plager og lidelser og rusavhengighet
 • reflektere over samhandlingsmuligheter lokalt og med andrelinjetjenesten
 • ta et koordinerings- og oppfølgingsansvar for mennesker som trenger hjelp med psykiske lidelser eller rus                                                       

Fag: Medisinsk etikk                           

Læringsmål

Ved fullført modul 5 skal studentene ha tilegnet seg et grunnlag for refleksjon over etiske verdier i helsetjenesten, håndtere etiske problemer i klinisk praksis og ta veloverveide kliniske beslutninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for sentrale etiske problemer innen psykiatri og rusmedisin, spesielt dilemmaer knyttet til samtykke og tvang
 • beskrive ulike måter man kan involvere pasient og pårørende i beslutninger om helsehjelp
 • identifisere etiske aspekter ved begrepene helse og sykdom og reflektere over disse

Ferdigheter

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • identifisere, analysere og drøfte etiske problemer i psykiske helsetjenester, og veie ulike argumenter, hensyn og interesser opp mot hverandre
 • involvere pasient og pårørende i beslutningsprosesser

Generell kompetanse

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • ta veloverveide beslutninger sammen med pasient, pårørende, annet helsepersonell og andre berørte parter
 • vise empati og gode holdninger i møte med pasient og pårørende          

Fag: Farmakologi                                          

Læringsmål

Ved fullført modul 5 skal studenten ha grundig forståelse av legemidler som brukes ved psykiske lidelser, og legemidler til behandling av rusavhengighet. Undervisningen i farmakologi i modul 5 favner også generelle farmakologiske prinsipper for behandling innen hjerte- og karsykdommer, diabetes, sykdommer i skjoldbruskkjertelen, osteoporose,  immunsuppresjon og kreft. Studenten skal forstå kvalitative og kvantitative aspekter ved legemiddelbehandling, farmakologiske virkningsmekanismer, farmakokinetikk og legemiddelinteraksjoner.

Læringsutbytte

Eksamen i farmakologi omfatter læringsutbyttene i både modul 4 og i modul 5.

Kunnskaper

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for kvantitative og kvalitative aspekter ved legemiddel-reseptorinteraksjoner
 • gjøre rede for farmakokinetiske prinsipper av relevans for optimalisert og individualisert behandling
 • gjøre rede for legemiddelinteraksjoner
 • gjøre rede for farmakologiske mekanismer, effekter og bivirkninger av medikamenter ved psykiske lidelser
 • gjøre rede for virkningsmekanismer, effekter og bivirkninger av rusmidler og ved medikamentell behandling av rusavhengighet
 • gjøre rede for farmakologiske mekanismer, effekter og bivirkninger av medikamenter ved hjerte- og karsykdommer
 • gjøre rede for farmakologiske mekanismer, effekter og bivirkninger av medikamenter ved diabetes, osteoporose og sykdommer i skjoldbruskkjertelen
 • beskrive farmakologiske mekanismer, effekter og bivirkninger av immunmodulerende medikamenter og medikamenter ved behandling av cancer
 • gjøre rede for regler som gjelder for legemiddelforskrivning og de ulike reseptklassene (A, B, C)
 • beskrive reglene om dekning av utgifter til legemidler ("blåreseptforskriften")
 • beskrive de viktigste årsakene til feil bruk eller manglende etterlevelse av medikamentforordning

Ferdigheter

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • vurdere medikamentvalg og planlegge ulike terapeutiske regimer ved individuelt tilpasset behandling basert på farmakologisk kunnskap
 • beregne enkle farmakokinetiske parametre
 • analysere legemiddelinteraksjoner
 • utarbeide alle typer resepter

Fag: Rettsmedisin                     

Læringsmål

Ved fullført Modul 5 skal studentene ha kunnskap og ferdigheter vedrørende lover og regler for yrkesutøvelse som lege, både overfor pasienter og politi/domstoler.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for juridiske rammer for legevirksomhet (rettigheter og plikter)
 • gjøre rede for juridiske rammer for sakkyndigvirksomhet overfor påtalemyndighet og domstol
 • gjøre rede for lovbestemmelser vedrørende legers taushetsplikt, bistandsplikt overfor politiet samt nødrettsbetraktninger
 • beskrive lovbestemmelsene og fremgangsmåten ved identifisering av døde
 • forklare prinsippene for skadedokumentasjon, tilhelingsforløp og oppkomstmekanismer (stump og skarp vold, kvelning, drukning, skuddskader, trafikkskader)
 • gjøre rede for årsaker til og legens oppgaver ved plutselig, uventet død
 • gjøre rede for hovedbestemmelsene i Transplantasjons- og obduksjonsloven
 • beskrive regelverk og analyse for fastsettelse og endring av farskap
 • gjøre rede for hvordan rettsmedisinske metoder kan brukes til dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd
 • gjøre rede for de viktigste aspektene ved dødelige forgiftninger med legemidler/rusmidler
 • gjøre rede for legeundersøkelse og dokumentasjon i forbindelse med seksuelt overgrep

Ferdigheter

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • anvende Helsepersonellovens (og forskriftenes) bestemmelser om unaturlig død og vite hvordan slike dødsfall skal meldes til politiet
 • gjennomføre utvendig legeundersøkelse av avdød, dokumentere og vurdere postmortale forandringer med henblikk på dødstidspunktsbestemmelse
 • fylle ut Legeerklæring om dødsfall og sende den til riktig instans
 • utføre skadedokumentasjon og prøvetaking, merking, riktig lagring og forsendelse i saker der det kan være aktuelt å påvise biologiske spor,
 • vurdere ruspåvirkning i trafikksaker
 • utarbeide en sakkyndig legeerklæring på begjæring av politi og rettsvesen

Generell kompetanse

Ved fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • ha en klar bevissthet om forskjellen mellom behandler- og sakkyndigrollen

Fag: Samfunnsmedisin                       

Læringsmål

Ved fullført modul 5 skal studentene ha ervervet seg grunnleggende ferdigheter i sosialmedisinsk arbeid ovenfor pasienter fra utsatte grupper av befolkningen, som pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. De skal ha fått en innføring i den juridiske logikk og tenkemåte og ha innsikt i lover av betydning for utøvelsen av legeyrket.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter slutten av modul 5 skal studenten kunne gjøre rede for:

 • organiseringen av behandlingstilbud på kommunalt nivå og spesialisthelsetjenestenivå for pasienter med rusmiddelbruk og psykiske helseplager
 • vanlige somatiske plager hos rusmiddelavhengige, inkludert klinisk håndtering
 • hva som ligger i begrepene marginalisering, stigmatisering og diskriminering
 • hvordan leger kan bidra til å realisere målsettinger som egenkraftmobilisering (empowerment), brukerperspektiv, og brukermedvirkning
 • de viktigste trekkene ved psykiatriens historie og drøfte potensielle problematiske sider ved psykiatrien som fag ved hjelp av konkrete historiske eksempler
 • forskjellen mellom lover og forskrifter og sivil- og strafferettslige prosesser
 • sentrale lovfestede pasientrettigheter
 • sentrale lovfestede plikter for helsepersonell
 • hovedinnholdet i de viktigste lover og bestemmelser som regulerer tilgangen på trygdeytelser og sosiale tjenester
 • Helsetilsynets viktigste oppgaver og aktuelle reaksjoner mot leger/helsepersonell

Ferdigheter

Etter fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • samarbeide med bruker og annet helsepersonell i NAV og andre tverrfaglige fora
 • samarbeide med pasienter i det helsefremmende arbeidet
 • drøfte grenseoppganger mellom sykdom/normalitet når det gjelder psykisk helse
 • foreslå populasjonsrettede forebyggende tiltak mot rusrelaterte og psykiatriske sykdommer
 • drøfte gjennom eksempler hvordan makt og avmakt affiserer det kliniske møtet
 • drøfte de viktigste forskjellene mellom juridisk og medisinsk tenkemåte
 • vurdere samtykkekompetanse og hjemmel for bruk av tvang hos pasienter
 • anvende kunnskap om lovverket med spesielt fokus på brukermedvirkning, samtykkekompetanse og individuell plan
 • medvirke ved utarbeidelse av individuell plan gjennom et ansvarsgruppemøte
 • forstå dagens migrasjonstrender og identifisere og adressere spesielle helsebehov i flyktninge- og migrantpopulasjonen, inkludert de som skyldes traumer og brudd på menneskerettigheter

Generell kompetanse

Etter fullført modul 5 skal studenten kunne:

 • ha respekt for at det av hensyn til pasientene finnes et regelverk som legen må forholde seg til
 • reflektere over dilemma som kan oppstå mellom prinsippet om medisinsk forsvarlig praksis og prinsippet om brukermedvirkning
 • ha et reflektert forhold til egne holdninger i møte med marginaliserte grupper
Publisert 19. mars 2015 17:21 - Sist endret 13. des. 2016 15:09