Prosjektoppgaver

Oversikt over tilgjengelige prosjektoppgaver for studenter innefor fagområder i medisinstudiet.

Er du forsker i medisin ved UiO og har et prosjekt der studenter kan bidra og skrive sin prosjektoppgave? Ta kontakt med Nina Lind eller Mette Vidnes

Gastrokirurgi

Brokk er et vanlig helseproblem. Brokk kan klassifiseres og inndeles på mange måter, og det er vanlig å skille mellom ventralbrokk og lyskebrokk. Ventralbrokk deles oftest inn i primære og sekundære. Flere sykehus har etablerte lyskebrokkregistre, deriblant OUS-Ullevål, men tilsvarende for ventralbrokk finnes ikke per i dag. Operasjoner for ventralbrokk er svært vanlige. Mellom 10 og 20% av pasienter som har blitt laparotomerte får brokk som komplikasjon. I tillegg er det mange som har primære brokk, som navlebrokk og epigastriebrokk. Operasjonene for disse brokkene varierer mellom enkle lukninger av små brokkåpninger til store inngrep med separasjon av muskellag i bukveggen, rekonstruksjon av bukveggen og implantasjon av nettproteser. I løpet av de siste 20 årene er mange av disse inngrepene utført med laparoskopisk teknikk, men grenseoppgangen mellom de ulike teknikkene er beskrevet i beskjeden grad. Det er gjort mange studier på dette området, et enkelt litteratursøk på «ventral hernia» gir nesten 10.000 resultater(1-8). Det foreligger også flere internasjonale retningslinjer og metaanalyser på behandlingen av ventralbrokk (6, 9-13). Ved OUS-Ullevål tilbys operasjon for alle typer ventralbrokk, både store og små. Både for å kvalitetssikre ventralbrokk-behandlingen på OUS-Ullevål, og for å ha som grunnlag for innføring av nye metoder i fremtiden, planlegger vi nå å gjennomføre en retrospektiv gjennomgang av våre pasienter operert for ventralbrokk de siste 10-15 årene. I tillegg ønsker vi å studere faktorer, både ved pasientene og ved selve behandlingen som kan påvirke behandlingsresultatet.

I dette prosjektet har vi flere delprosjekter som kan egne seg for studentoppgaver – og som kan tenkes publisert i et vitenskapelig tidsskrift:

  1. Resultater av rafi/mayoplastikk for navlebrokk. Hvordan er resultatene på lang sikt for enkel lukning av navlebrokk uten bruk av nett.  Hypotese: Det er stor residivfrekvens, og man bør i større grad enn tidligere legge nett selv ved de minste brokkene.
    • Hvilke faktorer predikerer residiv etter enkel lukning av navlebrokk? Hypotese: Blant annet overvekt og stor brokkport predikerer økt sjanse for residiv.
    • Er det noen forskjell på resultatene av rafi eller mayoplastikk på enkel suturlukning av navlebrokk? Hypotese: Det er ingen forskjell på enkel lukking og mayoplastikk av enkle navlebrokk.
  2. Hvordan er resultatene på lang sikt for bruk av syntetisk patch for reparasjon av litt større navlebrokk. Hypotese: Det er lav forekomst av residiv, men noen av pasientene får kroniske smerter eller kjenner nettet ved aktivitet. 

Kontaktperson: Magnus Fasting, tlf: 97531815

 

Øyesykdommer

Fagområde til prosjektet: Barneoftalmologi

 

Kort beskrivelse av prosjektet: For tidlig fødte barn har ofte komplikasjoner med utvikling av hjernen, lungene og øynene.

I øynene er ROP en sykdom hvor utviklingen av blodårene i netthinnen er forstyrret. ROP er en av de viktigste årsakene til barneblindhet i den vestlige verden. Hos for tidlig fødte barn kan den normale vaskulariserings prosessen bli forstyrret så det oppstår avaskulære områder som kan føre til netthinneløsning og blindhet. Behandlingen er laser og/eller anti-VEGF injeksjon. Det nasjonale ROP registeret blev opprettet i 2017 og er en del av Norsk Nyfødt Medisinsk Kvalitetsregister, men ingen av de undersøkte barna har blitt ført inn i registeret. Alle premature barn født før uke 32 ved Oslo Universitets sykehus (OUS) blir screenet av barneoftalmologer på øyeavdelingen etter en standard nasjonal protokoll. Målet med dette prosjektet er å oppdatere det nasjonale ROP registeret. Det er viktig å føre register på alle premature barn i Norge, fordi vi kan bruke resultatene derfra til å optimalisere og forbedre screeningsinterval og behandling i Norge basert på våre egne data.

 

Kontaktinformasjon ved klinikken/avdelingen:
Seksjonsoverlege Arne Sæter, Barneseksjonene, Øye avd. OUS, e-post: arnsae@ous-hf.no

 

Kirurgi/urologi

Retrospektiv registreringsstudie av nyrekirurgi ved Vestre Viken

Urologisk avdeling i Vestre Viken HF, ved Drammen Sykehus er i gang med gjennomgang av våre nyreoperasjoner i en retrospektiv registreringsstudie der vi skal se på ischemitid opp mot nyrefunksjon, samt komplikasjonsregistrering ved samtlig nyreinngrepp (nyrereseksjon og nefrektomi) for perioden 2014 - 2019. Det er årlig mellom 60 – 70 nyreinngrep.

Det vil ble jobbet med kryssliste mot pasientidentifikasjonsnummer, arbeidet vil foregå med i dataprogrammene DIPS for journalsøk, og Epidata/Excel hovedsakelig. Grundig opplæring og oppfølging vil bli gitt gjennom oppgaveperioden. Oppgaven vil passe for 2 studenter som er interessert i kirurgi faget og robotkirurgi. Det vil bli muligheter for å være med på operasjonsstuen for å være med på selve inngrepene. Vi ser for oss at det vil være mulig å legge frem resultatet både internt ved sykehuset på urologisk internundervisning og for hele kirurgisk avdeling, samt for kirurgisk høstmøte.

Om det skulle være interesse: ta gjerne kontakt med Khiem N-Dinh, overlege ved urologisk avdeling Drammen Sykehus (khnguy@vestreviken.no)

Publisert 1. okt. 2019 10:44 - Sist endret 9. okt. 2019 13:54