Praksis

I modul 7 er studentene i praksis i 12 uker, fra og med semesteruke 4 til og med semesteruke 15.

Praksistjenesten

Praksistjenesten skjer ved 12 samarbeidende sykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg, Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Sykehuset Innlandet på Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Lillehammer og seks uker i primærhelsetjenesten i en allmennpraksis i lokalområdene til disse sykehusene.

Det er ingen annen undervisning i denne perioden. Praksis er obligatorisk undervisning.

Obligatoriske oppgaver i praksis

For de obligatoriske oppgavene i praksisperioden på sykehus vises det til Praksisveileder for sykehus som studentene får utdelt før praksis, og fagsiden for Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring (KloK).KloK oppgavene i praksis

For de obligatoriske oppgavene som skal gjennomføres i praksisperioden i primærhelsetjenesten, StudPEP, vises det til kap 12 i første del av "Praksisveileder  Primærhelsetjenesten".

Du skal ha deltatt på minst to legevakter, to hjemmebesøk hos pasient, og tre av studentens pasientkonsultasjoner skal vurderes av pasient, veileder og studenten selv i henhold til egne spørreskjema (under).

6 av 9 praktiske ferdigheter i henhold til ferdighetsliste skal være godkjent av sykehuskoordinator eller praksisveileder i løpet av praksisperioden. De fleste av ferdighetene kan man trene på og utføre både på sykehus og i primærhelsetjenesten.

Det skal skrives minimum 10 journaler og 5 epikriser som skal være godkjent av sykehuskoordinator.

Du skal ha besøkt minimum tre av følgende institusjoner og tjenester: Helsestasjon/ skolehelsetjeneste, hjemmesykepleien, sykehjem, bedriftshelsetjeneste, apotek, kommuneoverlege/ smittevernlege, NAV/deltatt i dialogmøte.

Praksisveileder skal ved slutten av praksisperioden signere på at du har gjennomført praksisperioden i henhold til kravene.

Godkjenning av praksisperiodene

Praksis er som all annen uketjeneste obligatorisk. Praksisveileder må attestere på tilstedeværelse og antall dager fravær i løpet av de seks ukene i primærhelsetjenesten, respektive på sykehuset.

Veileder/universitetslærer skal ved slutten av praksisperioden (gjelder både i sykehus og i primærhelsetjenesten) gi en anbefaling til modulutvalget om studentens praksis kan godkjennes. Vurderingen skal baseres på studentens utøvelse av legearbeidet og studentens forhold til pasienter og medarbeidere. Hvis ikke tjenesten anbefales godkjent, må dette begrunnes skriftlig. Kritikkverdige forhold må ha vært påpekt og diskutert i den fortløpende veiledningen under praksisperioden.

Reiseutgifter og bolig

 

Publisert 14. nov. 2017 12:50 - Sist endret 14. nov. 2017 13:22