Refusjon av reiseutgifter

Alle som søker refusjon av reiseutgifter, må fylle ut reiseregningsskjema, skrive det ut, og sende utfylt og SIGNERT reiseregning til:

                                  UiO, HELSAM, Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo.

Reiseregning, kjøredagbok mv finner du her.Ta vare på billetter (originaler) og eventuelle kvitteringer. Uten original dokumentasjon får du ikke refundert reiseutgiftene. Send inn reiseregningen for første periode så snart den er ferdig (husk at du må signere på reiseregningen, se under). Reiseregning for siste periode kan leveres i resepsjonen ved Frederik Holsts Hus, Ullevål, etter praksis.

Reiseregning:

Kjøredagbok:

Bilfullmakt:

Hva refunderes

UiO refunderer en reise tur-retur studieadresse-praksisadresse i hver av praksisperiodene, dvs. to reiser t/r studieadresse og praksissted i løpet av 12 ukers perioden for de som bor på hybel i praksisperioden. Det forutsettes at en velger rimeligste reise/ billett alternativ.

Har du har praksisplass i pendleravstand, får du dekket daglige reiseutgifter. Det gjelder også der det er pendleravstand mellom boligen du får tildelt av UiO og praksisplassen.

Reiser du kollektivt, vil som regel månedskort være rimeligste alternativ. Kjører du bil, er godtgjørelse kr 1,56 pr km. Har du med en medstudent som passasjer, er det kr 1,00 pr km i tillegg for passasjeren. Det er sjåføren som får passasjertillegget, ikke den som sitter på. For moped, motorsykkel opp til og med 125 ccm, er godtgjørelsen kr 0,76 pr km.

Bompenger og parkeringsutgifter dekkes ikke. Se nærmere om hvordan du fyller ut skjema under.

Reiseutgifter til praksisplasser i Oslo dekkes normalt ikke. Generelt forutsettes det at studenter ikke skal tjene på refusjonsordningen sammenlignet med de reiseutgiftene studenten normalt har.

Utfylling av reiseregning, kjøredagbok, bilfullmakt

Fyll ut reiseregning slik: Forsiden:

Fyll ut de tre øverste linjene, dessuten utreisedato og hjemreise for perioden, linje 5 og 6, samt linje 7.

Det er viktig at du undertegner skjemaet nederst der det står: Regningsutstederens underskrift med ”Dato” og ”Jeg samtykker i at eventuelt skyldig beløp…”. UiO refunderer ingen beløp før reiseregningen er underskrevet. Om du glemmer dette, må vi sende reiseregningen i retur.

Baksiden:

Hvis du har reist kollektivt:

Fyll ut: Dato   Fra                  Til                   Skyssmiddel (tog, buss el.l.)  Beløp.

Ta vare på billettene, lim de på et ark som vedlegges, og skriv hva det gjelder.

Har du reist daglig, og har månedskort, skriver du dette, selv om det ikke er en rubrikk som passer. Her er det også plass til merknader. Er det billigere med to månedskort enn ett månedskort pluss billetter for de to siste ukene, kan du kjøpe to månedskort, og får refundert utgiftene for disse.

Hvis du har kjørt bil:

Har du kjørt bil tur-retur ved de to tur-retur reisene UiO dekker i løpet av 12 ukers perioden (en gang i hver praksisperiode), fører du disse to reisene på baksiden av reiseregningen. Fyll inn km for hver reise, og summer nederst (= sum km i år). Denne summen føres over på side 1 (Bil: 0-9000 km, ca midt på siden).

Har du kjørt bil daglig (eller svært ofte), må du fylle ut en kjøredagbok, en linje for hver dag/ reise (bruk gjentagelsestegn). Du kan fylle ut kjøredagboken elektronisk (bruk "klipp og lim").  Skriv på baksiden "se vedlagte kjøredagbok", og skriv samlet km sum (= sum km i år), og før dette over på side 1 (se over).  Har du hatt en medstudent som passasjer, fører du også på navnet på medstudenten som har vært passasjer, og hvilke strekninger denne har vært passasjer. Husk å legge ved utskrift av kjøredagboken med reiseregningen.

Bilfullmakt:

Fyll ut de to øverste rubrikkene. Du får godkjenningen i ettertid. Legges ved reiseregningen.

Bolig i praksisperioden

Der det ikke er for langt avstand mellom sykehus og allmennpraksis, forsøker vi å ordne det slik at studenten bor i samme sykehusbolig i hele praksisperioden. Hvis du kan bo hos foreldre, slektninger, venner på disse praksisstedene, er det viktig å gi beskjed om dette til modulkoordinator, slik at vi kan avbestille boligen. Det gis en refusjon/ kompensasjon til den man bor hos, se under.

Det er modulkoordinator som administrerer ordningen med å skaffe bolig i praksisperioden, og husleien dekkes av universitetet.

Refusjonsskjema for de som bor privat

Fylles ut av de studentene som har bodd hos familie eller kjente i en, eller begge, praksisperioder. Det er en av de studenten har bodd hos som skal ha refusjonen på kr 900,- pr. 6-ukers periode (kr 1.800,- for hele 12 ukers perioden), og som skal fylle ut det øverste feltet i skjemaet. Studenten fyller ut det nederste feltet.

Publisert 8. nov. 2016 09:37 - Sist endret 14. nov. 2017 12:50