Læringsutbytte i rettsmedisin

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført overgangsundervisning i rettsmedisin skal studenten kunne:

 • gjøre rede for juridiske rammer for legevirksomhet (rettigheter og plikter)
 • gjøre rede for juridiske rammer for sakkyndigvirksomhet overfor påtalemyndighet og domstol
 • gjøre rede for lovbestemmelser vedrørende legers taushetsplikt, bistandsplikt overfor politiet samt nødrettsbetraktninger
 • beskrive lovbestemmelsene og fremgangsmåten ved identifisering av døde
 • forklare prinsippene for skadedokumentasjon, tilhelingsforløp og oppkomstmekanismer (stump og skarp vold, kvelning, drukning, skuddskader, trafikkskader)
 • gjøre rede for årsaker til og legens oppgaver ved plutselig, uventet død
 • gjøre rede for hovedbestemmelsene i Transplantasjons- og obduksjonsloven
 • beskrive regelverk og analyse for fastsettelse og endring av farskap
 • gjøre rede for hvordan rettsmedisinske metoder kan brukes til dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd
 • gjøre rede for de viktigste aspektene ved dødelige forgiftninger med legemidler/rusmidler
 • gjøre rede for legeundersøkelse og dokumentasjon i forbindelse med seksuelt overgrep
 • gjøre rede for hvordan man gjennomfører utvendig legeundersøkelse av avdød, dokumentere og vurdere postmortale forandringer med henblikk på dødstidspunktsbestemmelse

Ferdigheter

Ved fullført overgangsundervisning i rettsmedisin skal studenten kunne:

 • anvende Helsepersonellovens (og forskriftenes) bestemmelser om unaturlig død og vite hvordan slike dødsfall skal meldes til politiet
 • fylle ut Legeerklæring om dødsfall og sende den til riktig instans
 • utføre skadedokumentasjon og prøvetaking, merking, riktig lagring og forsendelse i saker der det kan være aktuelt å påvise biologiske spor,
 • vurdere ruspåvirkning i trafikksaker
 • utarbeide en sakkyndig legeerklæring på begjæring av politi og rettsvesen

Generell kompetanse

Ved fullført overgangsundervisning i rettsmedisin skal studenten kunne:

 • ha en klar bevissthet om forskjellen mellom behandler- og sakkyndigrollen
Publisert 21. mars 2016 09:10 - Sist endret 21. mars 2016 09:20