Dette emnet er nedlagt

MEDSEM10 – Medisin grunnutdanning, 10. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Semesteret er faglig forankret i helsetjenesten utenfor universitetssykehusene: allmennmedisin, samfunnsmedisin, rettsmedisin, psykiatri, klinisk medisin.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Hovedtema i 10. semester er individ og samfunn; to perspektiver samtidig. Studenten skal gjennomføre en praksisperiode med helhetsperspektiver relatert til pasientens sykdom og livssituasjon, helseorganisering over flere nivåer og samfunnsmedisinske problemstillinger.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått". I enkelte semestre i studiet kan studenten gis adgang til å fullføre semesterets undervisning dersom hensynet til avvikling av praksisundervisning tilsier dette.

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, seminar, kurs, klinisk praksis og praksis på sykehus/primærhelsetjeneste i Sør-Norge. Heltidsstudium.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Praksis

Praksis er obligatorisk og går over 12 uker, hvorav 6 uker i allmennpraksis og 6 uker på et lokalsykehus. For å kunne godkjenne praksis samlet, kreves tilstedeværelse på minst 80 % i hver av de to praksisperiodene.

I allmennpraksisperioden forventes det at studenten følger normal arbeidstid ved legesenteret, og deltar på planlagte aktiviteter i og utenfor legekontoret.

I sykehusperioden vil arbeidstiden i utgangspunktet tilsvare det som er vanlig for turnusleger på det aktuelle sykehuset, normalt 38 timer på dagtid. I tillegg skal studenten delta på 6 vakter. Ved mindre enn 80 % tilstedeværelse har universitetslektor plikt til å rapportere dette til fakultetet, og praksistjenesten vil bli underkjent. Godkjent praksis er et obligatorisk krav for å gå opp til eksamen.

Tilrettelegging av undervisning

I 10. semester er alle studenter i praksis ved sykehus (6 uker) og hos allmennleger (6 uker) på østlandsområdet. Det er mulig å søke om tilrettelegging i forbindelse med praksis.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 10. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform: Skriftlig eksamen i slutten av semesteret, 5 timer.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo