Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi og fysiologi, immunologi, og undersøkelsesmetodikk.

Hva lærer du?

Ved fullført 3. semester skal studentene ha grunnleggende kunnskap om konstruksjon og funksjon til det autonome nervesystem og de endokrine organer, hjertet, blodårer, lymfeårer, lunger, nyrer, immunsystemet og de blodcelledannende organer. De skal videre kunne gjøre rede for mikroorganismers oppbygning, sykdomsfremkallende egenskaper og samspillet med vertsorganismen. Studentene skal kunne utføre systematiske kliniske og patologiske undersøkelser av de aktuelle organsystemene, og de skal kunne angi etiologi, patogenese, og enkle prinsipper for diagnostikk og medikamentell behandling av noen vanlige sykdommer som kan ramme disse organene.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM2 – Medisinstudiet, 2. semester (nedlagt)
 

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Emnet overlapper med ERNSEM3, ODSEM3, MEDSEM3A/B, ODSEM3A/B og ERNSEM3A/B

Undervisning

Undervisningsformer: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse
 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.
 

Pbl-undervisning

Det er 12 fremmøter i første del av semesteret (semesteruke 1-6). Man kan være bort 2 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved fravær på 3 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved fravær på 4 ganger eller mer mistes retten til å gå opp til eksamen.

Det er 14 fremmøter i andre halvdel av semesteret (semesteruke 9-18). Man kan være bort 3 ganger uten noen form for kompensasjon.Ved fravær på 4 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved fravær på 5 ganger eller mer mistes retten til å gå opp til eksamen.

Kliniske smågrupper og propedeutikk

Undervisningen er obligatorisk.

Medisinstudentene kan maksimalt ha to fravær. Ved mer enn dette må undervisning tas igjen.
Ernæring- og odontologistudentene har egne regler for tilstedeværelse ved propedutikkundervisning.

Kompensasjonsordning for medisinstudenter vil være hospitering på avdelingen hvor studenten skulle hatt propedeutikkundervisning. Studentene må selv avtale tid og sted med rett kontaktperson for klinisk undervisning, og sørge for at bevitnelse for deltakelsen kommer til semesterkoordinator.

Kurs

Blodkurs 1 er obligatorisk.

Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Studenter som har fravær på obligatoriske kursdager uten godkjent grunn får ikke gå opp til eksamen.

Studentene må påse at de signerer i veileders frammøteskjema hver gang.

Tilrettelegging av undervisning

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

Obligatorisk undervisning i 3. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen består av en skriftlig del og en stasjonbasert (OSCE) del. Begge delene må være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av delene, rykker man ned et kull og må ta denne delen på nytt.

Skriftlig del

Eksamenstype: Skriftlig skoleeksamen, digital, der kandidatene arbeider ved hver sin PC, og får presentert nye spørsmål etter hvert som forrige spørsmål er besvart. Informasjon vil bli gitt i god tid før eksamen.

Varighet: 4 timer.

Format: 4-6 tematiske oppgaver bygget rundt semesterets temablokker, hver med 15-25 spørsmål hentet fra alle fagfelt som undervises i semesteret.

Eksamen gis på bokmål.

Innhold

Oppgavene vil være basert på rammehistorier (kasuistikker) der deloppgavene (gruppevis) innledes med en del av sykehistorien.
Svarene kan være basert på flervalg («multiple choice», ett riktig svar), flersvar («multiple response», flere svar kan være riktige ), fritekst «short essay, 2-3 linjer) eller «sant/usant/vet ikke».

Vurdering

Bestått / ikke bestått. Minstekrav til karakteren Bestått er 65 % eller høyere av maksimalt oppnåelig poengsum i hver av 3 hovedfagområder, som er gruppert som følger: 1) anatomi, 2) fysiologi, immunologi, medisinsk biokjemi og 3) øvrige parakliniske fag (mikrobiologi, patologi, propedeutikk og farmakologi).

Informasjonsmøte om eksamen vil bli avholdt omtrent i semesteruke 13.

Stasjonsbasert (OSCE) del

Eksamenstype: Stasjonseksamen (OSCE)

Varighet: 1 time

Format: Stasjonseksamen i praktiske ferdigheter knyttet til fagfeltene propedeutikk, immunologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi

Innhold: Stasjonseksamen bestående av 7 stasjoner. Studentene går gjennom stasjonene etter forhåndsdefinert skjema og har per stasjon 7 minutter til løse presenterte oppgaver og 1 minutt til forflytning

Vurdering: Bestått / ikke bestått. Minstekrav til Bestått er 65 % eller høyere av maksimalt oppnåelig poengsum. I tillegg kreves at stasjonene i klinisk undersøkelsesteknikk (propedeutikk) er bestått.

Informasjonsmøte om eksamen vil bli avholdt omtrent i semesteruke 13.

Overgangsordning ved innføring av ny eksamen høsten 2013

Den nye skriftlige eksamensdelen inkluderer mye stoff fra tidligere stasjonsbasert eksamen (modifisert OSCE) 3B, og omfatter således mer enn tidligere skriftlig eksamen (3A). Den nye stasjonsbaserte eksamensdelen (OSCE) er redusert til en ferdighetseksamen, og omfatter mindre enn den tidligere stasjonsbaserte eksamen (modifisert OSCE) 3B. Ved ikke bestått skriftlig eksamen (3A), men bestått stasjonsbaserte eksamen (modifisert OSCE) 3B våren 2013, må kandidaten bestå den nye skriftlige eksamensdelen for å kunne gå videre. Ved ikke bestått stasjonsbasert eksamen (modifisert OSCE) 3B, men bestått skriftlig eksamen (3A), må kandidaten bestå både den nye skriftlige eksamensdelen og den nye stasjonsbaserte delen (OSCE).

Hjelpemidler

Kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

 

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo