Dette emnet er nedlagt

Læringsmål og faglig innhold

Overordnet mål

 • Studentene skal etter blokken kjenne bevegelsesapparatets struktur og funksjon i tilstrekkelig dybde og detalj til å kunne undersøke og vurdere om funksjonen er normal.
 • Dersom det er avvik fra normalfunksjonen, skal studenten kunne fastslå om årsaken er knyttet til skjelettet, leddet og/eller muskulaturen, og om pasientens symptomer og funn kan tilskrives en bestemt sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.
 • Studenten må derfor ha kjennskap til symptomer og funn som er karakteristiske for de vanligste sykdommene i bevegelsesapparatet, tilegne seg kunnskaper og erfaring i undersøkelsesteknikk, anamneseopptak og klinisk kommunikasjon, samt ha kjennskap til supplerende undersøkelser, som bl.a. bruk av billeddiagnostikk.
 • Studentene skal kunne tilegne seg pasientens eget perspektiv og bekymring i forhold til tilstanden.
 • Etter blokken skal studentene forstå den samfunnsmessige betydningen av sykdom, skade og lyte i bevegelsesapparatet.
 • Studenten skal ha kjennskap til hvordan psykologiske faktorer og atferd kan manifestere seg med symptomer fra bevegelsesapparatet og kjenne viktige mestringsstrategier hos pasienten.
 • Studenten skal kjenne til risikofaktorer for utvikling og forverring av sykdom og ut fra denne kjennskapen identifisere strategier for forebygging av sykdom.
 

Læringsmål

Bevegelsesapparatets ulike regioner gjennomgås separat, i følgende rekkefølge:

 • hofte
 • kne
 • fot/ankel
 • rygg
 • nakke
 • skulder
 • albu/hånd

For hver av disse regionene skal studentene:

 • kunne identifisere anatomiske strukturer (på preparater og på mennesker) som utgangspunkt for klinisk undersøkelse
 • kjenne til beliggenheten av de viktigste lymfeknuter og de viktigste nerver og blodårer og deres forsyningsområder.
 • kunne vurdere eventuelle avvik fra det normale, ha en oppfatning om hva som kan være aktuelle diagnoser og hvilken behandlingsstrategi en bør legge opp til
 • kjenne og diagnostisere de viktigste skadetyper og sykdommer
 • kjenne til indikasjon for forskjellige typer av billeddiagnostikk

I tillegg skal studentene

 • ha kjennskap til hvordan de vanligste sykdommer i bevegelsesapparatet diagnostiseres og behandles.
 • ha kunnskap om osteoporose, inkludert årsaker, komplikasjoner og behandling
 • kunne redegjøre for akutt og kronisk osteomyelitt samt neoplasier (osteoid osteom, osteosarkom, osteokondrom, kondrosarkom) i benvev
 • forstå hvordan biologiske, psykiske og sosiale faktorer kan virke inn på hverandre og ha betydning for symptompresentasjon og sykdomsutvikling (biopsykososial sykdomsmodell),
 • kjenne til indikasjonen for de viktigste laboratorieprøver
 • kunne vurdere røntgenbilder og angi tydelige avvik fra det normale
 • kjenne til de samfunnsmessige konsekvenser av sykdommer i bevegelsesapparatet
 • kunne redegjøre for de viktigste behandlingsformene og grunnlaget for dem
 • ha en generell forståelse av det allmennmedisinske fagperspektiv og allmennlegens arbeidsmåter med vekt på forskjeller fra klinisk praksis i sykehus.
 • skal kjenne til hvordan et rehabiliteringsopplegg planlegges og gjennomføres, primært i en rehabilitering i institusjon, men også i førstelinjetjenesten.

Eksempler på praktiske ferdigheter som studentene skal beherske:

 • klinisk undersøkelse (anamnese og status).
 • teste spinale reflekser som er relevante for rotlesjoner i nakke og rygg.
 • gjennomføre en konsultasjon med vektlegging av god undersøkelsesteknikk og god ivaretakende klinisk kommunikasjon.

 

Publisert 7. mai 2008 14:58