Dette emnet er nedlagt

Målbeskrivelse

I dette semesteret vil du ha undervisning om bevegelsesapparatets struktur og funksjon og lære om ulike sykdommer og helseproblemer knyttet til skjelett, ledd og muskulatur. Undervisningen vil dels foregå på Domus Medica, dels på ulike kliniske avdelinger i Oslo-området. Bevegelsesapparatets ulike regioner gjennomgås separat i følgende rekkefølge:

 • hofte
 • kne
 • fot/ankel
 • rygg
 • nakke
 • skulder
 • albue/hånd

Læringsmål

Overordnede mål

 • Studentene skal kunne beskrive bevegelsesapparatets struktur og funksjon i tilstrekkelig detalj til å kunne undersøke og vurdere om funksjonen er normal.
 • Dersom det er avvik fra normalfunksjonen, skal studentene kunne fastslå om årsaken er knyttet til skjelettet, leddet og/eller muskulaturen, og om pasientens symptomer og funn kan tilskrives en bestemt sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.
 • Studentene skal ha kunnskaper om symptomer og funn som er karakteristiske for de vanligste sykdommene i bevegelsesapparatet, tilegne seg kunnskaper og erfaring i anamneseopptak, undersøkelsesteknikk og klinisk kommunikasjon, samt ha kunnskaper om supplerende undersøkelser, som bl.a. bruk av billeddiagnostikk.
 • Studentene skal kunne tilegne seg pasientens eget perspektiv og bekymring i forhold til tilstanden.
 • Studentene skal ha kunnskaper om den samfunnsmessige betydningen av sykdom, skade og lyte i bevegelsesapparatet.
 • Studentene skal ha kunnskaper om hvordan psykologiske faktorer og atferd kan manifestere seg med symptomer fra bevegelsesapparatet, og kjenne viktige mestringsstrategier hos pasienten.
 • Studentene skal kjenne til risikofaktorer for utvikling og forverring av sykdom, og ut fra denne kunnskapen identifisere strategier for forebygging av kronisk sykdom.
 • Studentene skal kjenne til og forstå de viktigste prinsippene for rehabilitering av mennesker med sykdommer i muskel- og skjelett systemet.

Læringsmål knyttet til de enkelte regioner

For hver av de 7 regionene skal studentene kunne:

 • Identifisere anatomiske strukturer (på preparater og på mennesker) som utgangspunkt for klinisk undersøkelse, og forstå de biomekaniske prinsippene som ligger til grunn for den enkelte bevegelse.
 • Kunne gjennomføre en selvstendig klinisk undersøkelse.
 • Angi beliggenheten av de viktigste lymfeknuter og de viktigste nerver og blodårer og deres forsyningsområder.
 • Vurdere eventuelle avvik fra det normale, ha en oppfatning om hva som kan være aktuelle diagnoser og hvilken behandlingsstrategi en bør legge opp til
 • Angi og diagnostisere de viktigste skadetyper og sykdommer
 • Angi indikasjon for forskjellige typer av billeddiagnostikk

Læringsmål knyttet til bevegelsesapparatet generelt

For bevegelsesapparatet generelt skal studentene kunne:

 • Ta opp anamnese og utføre en klinisk undersøkelse rettet mot sykdommer i bevegelsesapparatet.
 • Angi hvordan de vanligste sykdommer i bevegelsesapparatet diagnostiseres og behandles.
 • Forklare hvordan biologiske, psykiske og sosiale faktorer kan virke inn på hverandre og ha betydning for symptompresentasjon og sykdomsutvikling (biopsykososial sykdomsmodell).
 • Angi indikasjonen for de viktigste laboratorieprøver relatert til sykdommer i bevegelsesapparatet.
 • Identifisere anatomiske strukturer på røntgenbilder og angi tydelige avvik fra det normale.
 • Beskrive de samfunnsmessige konsekvenser av sykdommer i bevegelsesapparatet.
 • Redegjøre for de viktigste behandlingsformene for sykdommer og skader i bevegelsesapparatet og grunnlaget for dem.
 • Beskrive det allmennmedisinske fagperspektiv og allmennlegens arbeidsmåter med vekt på forskjeller fra klinisk praksis i sykehus.
 • Beskrive hvordan et rehabiliteringsopplegg planlegges og gjennomføres, primært i en rehabiliteringsinstitusjon, men også i førstelinjetjenesten.
 • Utføre testing av spinale reflekser som er relevante for rotlesjoner i nakke og rygg.
 • Gjennomføre en konsultasjon med vektlegging av både god ivaretakende klinisk kommunikasjon og god undersøkelsesteknikk.

Publisert 5. okt. 2010 01:41