Dette emnet er nedlagt

Eksamen i 4B

All obligatorisk undervisning må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen

Godkjenning av klinisk uketjeneste

For å få godkjent den kliniske uketjenesten må studenten ha

 • tatt opp og skrevet minst én godkjent journal på pasient med lidelse i bevegelsesapparatet (i forbindelse med avdelingstjenesten)
 • demonstrert evne til selvstendig undersøkelse av pasient med lidelse i en hvilken som helst region av bevegelsesapparatet
 • maksimum én dags fravær i kurset i normalanatomisk funksjonsundersøkelse
 • maksimum èn dags fravær i den klinisk rettede smågruppeundervisning

Kommunikasjonskurs

For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha gjennomført og godkjent kurs i kommunikasjon.

Chirurgia minor

For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha gjennomført praktisk innføringskurs i chirurgia minor på Legevakten.

Praktiske prosedyrer

Dette er en oversikt over praktiske prosedyrer som studentene skal tilegne seg i ny studieplan Oslo ’96, 4. semester. Det er listet opp hvordan den enkelte prosedyre forventes innlært, på hvilket nivå den skal innlæres og med hvilken metode.

Det er viktig å merke seg at denne oversikten ikke omfatter samtlige kliniske ferdigheter. Den er forsøkt begrenset til enklere, veldefinerte praktiske prosedyrer som jo bare utgjør en liten del av den totale ferdighetsinnlæring. Innlæringen av slike prosedyrer skiller seg fra innlæring av andre kliniske ferdigheter, bl.a. ved at det er mulig å fastsette et nivå for utførelse, og at det relativt enkelt kan kontrolleres at ferdigheten er innlært på spesifisert nivå. Når det gjelder anamneseopptak, generell klinisk undersøkelse og undersøkelse innen enkeltfag, er krav til ferdigheter presisert i både overordnete mål og delmål for hvert semester. Disse ferdighetene er til dels meget komplekse og bør utvikles gradvis gjennom hele studiet. Oversikten må altså ikke forstås som at det ansees viktigere å lære å utføre visse praktiske prosedyrer enn å kunne kommunisere med og undersøke pasienter.

Det er hver enkelt students ansvar å sørge for at prosedyrene blir innlært på det spesifiserte nivå. Kravene til praktiske prosedyrer er en del av læringsmålene og kan testes til eksamen. Semesterstyret/lærerne har ansvar for at det er tilbud om undervisning /trening i semesteret som gjør det mulig å oppfylle kravene.

Forklaring til tabellen:

Nivå:

En angivelse av det nivået ferdigheten skal beherskes på etter gjennomført semester. Tallkoden refererer til fire alternativer:

 • 1. Har sett ferdigheten bli utført.
 • 2. Har selv utført ferdigheten på modell/fantom/preparat/medstudent.
 • 3. Har selv utført ferdigheten minst én gang på pasient.
 • 4. Kan utføre ferdigheten selvstendig.

Innlæringsmetode:

Angir den eller de metoder som kan brukes for å lære prosedyren. Bokstavene refererer til fire alternativer:

 • a) Klinisk uketjeneste/”bedside” smågruppeundervisning. Propedeutikk-undervisning.
 • b) Tilstedeværelse på sengepost/poliklinikk utenom organisert undervisning.
 • c) Bruk av ferdighetssenter.
 • d) Spesielt arrangerte kurs.

Fortsetter i et senere semester:

Angir om ferdighetsinnlæringen fortsetter i et senere semester, eller om den sluttføres (S) i dette semesteret.

Ferdighetsliste for 4. semester

Prosedyre Nivå Innlæringsmetode  Fortsetter i et senere semester
Enkel sårsutur 3 a)+b)+c) 10+11/12
Lokal- og ledningsanestesi 3 a)+b)+c) 10+11/12
Enkelt sårstell og forbinding 3 a)+b) 10
Støttebandasjere og ”tape” ledd 3 a)+b)+c) 10+11/12

 Godkjenning av disseksjon - stasjonstest

I uke 19 skal alle studentene avlegge en stasjonstest i makroanatomi på dissekerte preparater, der oppaven er å navnsette bestemte strukturer. Dette er ingen eksamen, men en kursprøve etter gjennomført disseksjonskurs. Denne kursprøven må godkjennes for at studentene skal få delta i den praktiske eksamenen. Det vil arrangeres ny stasjonstest for studenter som ikke besto den første.

Eksamen i bevegelsesapparatet

Alle studentene skal opp til praktisk eksamen i bevegelsesapparatet. Halvparten av studentene eksamineres i normalanatomisk undersøkelse av anatomer, mens de øvrige er oppe til klinisk eksamen, fortrinnsvis på det sted hvor de har hatt klinisk smågruppeundervisning. Studentene skal i begge tilfelle foreta og presentere en grundig undersøkelse av en av bevegelseseapparatets regioner, og kunne resonere omkring normal/patologiske strukturelle og funksjonelle forhold. De studentene som eksamineres med pasienter skal også kunne presentere forslag til diagnose og enkle behandlingstiltak.

Eksamen er av ca. 30-45 minutters varighet og avvikles torsdag og fredag i slutten av semesteret. En oversikt over om studentene skal opp torsdag eller fredag offentliggjøres en uke før første eksamensdag. Hvorvidt studentene skal eksamineres i normalanatomisk undersøkelse eller skal ha klinisk eksamen offentliggjøres 2 døgn før eksamen. Karakterene blir ”bestått”/”ikke bestått”.

Om du stryker eller ikke møter til skriftlig eksamen 4A, ordinær og kontinuasjon, får du likevel gå opp til muntlig eksamen 4B (medisin), praktisk eksamen 4B (odontologi) eller kurs 110 (ernæring), forutsatt at du har godkjent den obligatoriske undervisningen. Du får imidlertid ikke begynne på 5. semester før 4A er bestått. Du rykker uansett ned ett kull, og må ta 4A på nytt.

Publisert 30. okt. 2013 13:44