Dette emnet er nedlagt

Læringsmål - fagovergripende strukturert under tema og/eller fag

Ikke spesifikt blokksrelaterte læringsmål

Studentene skal etter semesteret:

 • Kunne beskrive pasientens mentale status, spesielt med hensyn til angst og depresjon, og bedømme hvordan dette påvirker pasientens sykdomsopplevelse, sykdomspresentasjon og mestring av sykdom og behandling.
 • Ha kunnskap om somatoforme lidelser.
 • Ha kunnskap om hvordan psykiske lidelser (angst, depresjon) kan gi seg utslag i somatiske symptomer.
 • Ha ferdighet i å gi informasjon til pasienter og pårørende om sykdommens konsekvenser for totalfunksjon, livskvalitet, risiko, uførhet og trygdesituasjon.
 • Kunne gjennomføre klinisk-etiske resonnementer om pasienters integritet, autonomi og informerte samtykke.
 • Ha kunnskap om de mikrober som kan forårsake infeksjonssykdommer i hjerte/kar, i luftveger og i nyrer og urinveger, forståelse av mikrobenes samspill med vertsorganismen i utvikling av sykdom samt kunnskap om prinsippene for forebyggelse og behandling av slik infeksjonssykdom.
 • Mestre egnet mikrobiologisk prøvetakingsmetodikk ved infeksjonssykdommer i disse organene og kunne vurdere resultatet av slike prøver.
 • Ha kunnskap om aktuelle medikamenters virkningsmekanismer, bivirkninger og interaksjoner, og om klinisk farmakoterapi.
 • Ha kunnskap om bruk av lokal infiltrasjonsanestesi og anestesikrem. Begrensninger, bivirkninger og komplikasjoner.
 • Ha kunnskap om oksygenbehandling til pasienter.
 • Ha kjennskap til de viktigste metoder i generell og regional anestesi.
 • Ha kjennskap til viktige problemstillinger i pre- og postoperativ overvåkning, herunder veskebalanse, anestesidybde og smertebehandling.
 • Ha kjennskap til en del sentrale problemstillinger i intensivmedisin som respiratorbehandling, vasoaktive medikamenter og etiske spørsmål.
 • Ha kjennskap til en del sentrale etiske problemstillinger i intensivmedisin som bruk av respirator, og til de vanligste argumenter i den etiske diskusjon om eutanasi/dødshjelp.
 • Ha kjennskap til kompleksiteten i den etiske diskusjon om eutanasi/dødshjelp og til de vanligste argumenter for og imot.
 • Ha opparbeidet praktiske ferdigheter i henhold til den spesifikke sjekklisten.
 • Ha kunnskap om prøvetaking, laboratorieanalyser og fortolkning av prøvesvar knyttet til sykdommer i hjerte-karsystemet, lunger og nyrer.
 • Forstå på hvilken måte sykdom i hjerte-karsystemet, lungene og nyrene endrer funksjon på molekylært og integrert nivå.
 • Kunne forklare hvordan funksjonsendringer ved sykdom i hjerte-karsystemet, lungene og nyrene gir seg utslag i ulike funksjonstester (for eksempel EKG, trykkmålinger, ekkokardiografi, lungefunksjonstester, nyrefunksjonstester).
 

Publisert 27. apr. 2007 14:18