Dette emnet er nedlagt

Overordnet mål

Etter å ha gjennomgått 5. semester skal studenten:

  • Ha kunnskaper om struktur og funksjon i hjerte / karsystemet, lunger, nedre respirasjonstraktus og nyrer / urinveier hos friske og ved sykdom.

  • Kjenne de viktigste sykdommer i disse organsystemer og epidemiologiske, patogenetiske, diagnostiske, behandlingsmessige samt forebyggende prinsipper for disse, og kjenne til de viktigste tilstander som kan gi opphav til symptombilder som kan forveksles med slike sykdommer.

  • Ha ferdighet i klinisk undersøkelse av akutt og kronisk syke, og kunne vurdere somatiske manifestasjoner av angst og depresjon. Kjenne de vanligste laboratorieundersøkelser som benyttes for å kartlegge sykdommer i hjerte / karsystemet, lunger, nedre respirasjonstraktus og nyrer / urinveier.

  • Ha kunnskap om lege/pasientforholdet, ferdigheter i kommunikasjon med pasienter og kunne vise profesjonell holdning og etisk ansvarlighet i møte med pasienter.

  • Kjenne til de vanligste behandlingsformer av sykdommer i disse organsystem, inklusive psykososiale tiltak.

  • Kjenne hvilke konsekvenser sykdommer i disse organsystemer vil kunne ha for den enkelte pasient /totalfunksjon og livskvalitet)og dennes familie, ved akutt og kronisk sykdom. kjenne til hvordan samspillet mellom psykiske og somatiske faktorer påvirker symptombilde og sykdomsforløp.

  • Kjenne til psykososiale årsaksforhold og psykososiale konsekvenser av sykdommer i disse organsystemene og hvordan dette påvirker etterspørsel og krav til helsetjenester, trygdeytelser og forebyggende tiltak.

  • Ha tilegnet seg kunnskaper innenfor sentrale områder av organpatologien (spesiell patologi). De skal kunne redegjøre for og gjenkjenne makro- og mikroskopisk hvordan viktige patologiske prosesser manifesterer seg i kar, hjerte og lunger. Studentene skal også introduseres i nyre- og urinveienes patologi.

Publisert 27. apr. 2007 14:18