Dette emnet er nedlagt

Eksamen i 5.semester

Eksamenstype:

Skriftlig skoleeksamen. Føres i pennen på egne ark, eventuelt på PC. Sistnevnte er avhengig av klassesett m/datamaskiner - og en tar da sikte på at arkene skal erstattes med PC baserte oppgaver, der kandidatene arbeider ved hver sin PC, og får presentert nye spørsmål etter hvert som forrige spørsmål er besvart. Informasjon vil bli gitt i god tid før eksamen.

Varighet: 5 timer skriftlig evt. 4 timer v/bruk av PC

Format: 4 oppgaver, fortrinnsvis en i hvert av fagfeltene;

  • thoraxkirurgi/urologi,
  • hjerte/kar,
  • lunge/respirasjon og
  • nyre/urinveier.

Hver oppgave består av spørsmål på flere ark, som er nummererte i rekkefølge.

Eksamenskandidaten får først ark 1 i ett fagfelt, svarer direkte på arket, leverer arket når han/hun er ferdig, og får da ark nr 2 innenfor samme oppgave. Når studenten er ferdig med alle arkene innenfor en oppgave/fagfelt, henter studenten ark nr 1 i neste fagfelt. Studenten henter alle ark selv ved bordet hos romansvarlig.

Innhold:

Oppgavene skal være basert på kasuistikker. Hvert ark innledes med en del av sykehistorien. Sykehistorien fra forrige ark gjentas på neste ark med redusert skriftstørrelse. Svarene kan være basert på "construct response" (2-3 linjer avsatt for svaret), "short answer", "multiple choice", evt. "true/false". Det er +/- 50 spørsmål i hele oppgavesettet

Vurdering:

Hvert delfag må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått.

Prøveeksamen:

I forkant av eksamen, arrangeres en prøveeksamen for hele kullet. Denne eksamenen er en ”dummy”, og mest for å illustrere systemet i tilstrekkelig grad slik at eksamenskandidaten er forberedt på prøvens format.

Informasjonsmøte

vedrørende Eksamen vil bli avholdt ca. semesteruke 13.

Regler for eksamen

Hjelpemidler Til alle eksamener ved profesjonsstudiet i medisin er det

  • tillatt med kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.
  • Ingen ordbøker er tillatt. Unntak gjelder for innreisende studenter på 5. semester. Disse kan søke om å få medbringe tospråklig ordbok til eksamen. Søknad sendes senest 4 uker før eksamen til Studieseksjonen NB! Det er ikke tillatt med notater i ordbok

Tilrettelegging

Publisert 13. okt. 2011 12:53 - Sist endret 7. feb. 2020 16:17