Dette emnet er nedlagt

Utvalgsmøter MEDSEM6 våren 2007

Utvalgsmøte 1 - våren 2007

Tid og sted

11.5. 2007, kl. 1000-1115, møterom 231, Frederik Holst hus, UUS.

Til stede

Harald Moi (leder), Magne Osnes (lærerrepresentant), Jørgen Rønnevig (lærerrepresentant), Kristin Grude (ref).

Sak 1 Midtevalueringen våren 2007

Aktuelle saker som kom opp på midtevalueringen var satt opp på dagsorden.

Sak 2 Ønske om mer klinisk smågruppe radiologi

Studentene ønsker mer klinisk smågruppeundervisning i radiologi.

Koordinator undersøker med de kliniske miljøene om det er ressurser til å få 1x2 timer mer klinisk smågruppe fra våren 2008.

Sak 3 Klinisk smågruppeundervisning i indremedisin gastro/hemato/endokrinologi

Omorganiseringen av Ullevål fører til at ordning med oppdeling av smågruppeundervisningen tvinger seg fram da pasientgrupper vil ligge på forskjellige steder. I 5. semester har man delt opp undervisningen til 3xhjerte, 3xnyre og 3xlunge. Kan man gjøre tilsvarende i 6. semester? Problem her er at Ullevål ikke har endokrinologipasienter.

Koordinator innkaller til allmøte for faglærere og klinisk smågruppeundervisere i indremedisin ved sykehusene for videre diskusjon.

Sak 4 Den generelle undervisningssituasjonen for 6. semester til høsten

Etter flytting av sengeposter gastro indremedisin UUS, har det vært problemer med å finne nok pasienter til undervisningen. Dette blir forhåpentligvis bedre når omorganiseringsarbeidet for sentralblokksystemet er ferdig. Gastroprofessorat etter Magne Osnes er ennå ikke utlyst, og det er problemer med å finne etterfølgere til undervisningen. Enkelte integrerte klinikker i kirurgi/indremedisin blir antagelig bare holdt av kirurg i høstsemesteret. Klinisk kommunikasjonsundervisningen blir overtatt av Terje Rolf Pedersen med tema: Forebygging av hjerte/kar-sykdommer. Det er heller ikke ressurser til at propedeutikkgruppen og ernæringsgruppen i 4. semester kan få undervisning på Gastroavdelingen. Denne undervisningen må tas av en annen fagenhet/sykehus.

Sak 5 Planlegging og gjennomføring av eksamen

Det ble påpekt at det tidligere har vært problemer med studenter som ikke kan norsk ved eksamen. Utvekslingsstudenter som ikke kan norsk må kun tas inn i 9. semester. Det forutsettes at studentene kan lese journaler og snakke med pasientene.

Det har vært mangel på eksaminatorer til hudeksamen UUS, dette er nå ordnet.

Sak 6 Eksamensreglemet

Hudsykdommer er ikke tatt med i Veiledning for eksaminator og sensorer for 6. semester. Koordinator omarbeider veiledningen slik at den også omhandler hud, dvs endringer i overskrift og i tidsavgrensning under pkt. 4. (min tre kvarter).

Ekstern sensors rolle har vært etterlyst i eksamensreglementet. Ny tekst arbeides inn under nytt

pkt. 6. Sensors rolle
Ekstern sensor skal representere et blikk utenfra på fakultetets eksamensvirksomhet. Ekstern sensor bør ha generell bakgrunn, gjerne allmennpraktisk, og bidra til at det ikke stilles uhensiktsmessige detaljeringskrav.Ekstern sensor skal ikke eksaminere, men har anledning til å stille spørsmål.

Under punkt 5 legges til:
Ved uenighet om kandiaten skal få karakteren bestått eller ikke bestått, veier ekstern sensors mening tyngst.

Overordnede rettningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen ved medisinstudiet ved Universitet i Oslo savnes. Koordinator etterlyster dette hos Studieseksjonen.

Sak 7 Omorganiseringen av hud

Sengeposten flytter til RH 1. september, poliklinikken 1.11. Forelesningene flyttes til RH fra semesterstart, annen undervisning flyttes fra 1.11. De kliniske stipendiatene sender koordinator forslag til rullering av den kliniske smågruppeundervisningen. Det er nå flere professorat som står ledige, vikarer må engasjeres inntil stillingene er besatt.

Sak 8 Eventuelt

Trond Buanes går inn som lærerrepresentant etter Magne Osnes.
Det foregår en gjennomgang av de administrative stllingene ved Fakultetsdivisjon UUS. Den vil ikke føre til nedbemanning, men heller, i den grad det er mulig, forsøke å styrke tilgjengeligheten av administrativt personale for lærere og studenter.

Publisert 11. mai 2007 18:00 - Sist endret 30. mai 2007 10:33