Dette emnet er nedlagt

Eksamen

Eksamen: Kontroll. Skal registreres formelt på den enkelte student. Registreres som bestått / ikke bestått.

Sjekkliste: Opplisting av ferdigheter eller prosedyrer som studentene skal ha utført eller deltatt i, evt. med godkjenningskrav.

Eksamen

Semesteret avsluttes med muntlig eksamen.

Retningslinje for praktisk gjennomføring av eksamen i:

 • 1) Dermatologi og venerologi (samtlige studenter)
 • 2) Indremedisin
 • 3) Kirurgi

 • Stasjonseksamen i dermatologi og venerologi

Undervisningen i dermatologi og venerologi avsluttes med en eksamen som skal teste studentenes kunnskaper og ferdigheter i faget. Eksamen består av sju stasjoner, hvorav tre ferdighetsstasjoner og fire kunnskapsstasjoner, og skal gjennomføres av hele kullet. Hjelpemidler er ikke tillatt.

1-2 av de tre ferdighetsstasjonene innebærer at kandidaten blir presentert for en kort sykehistorie og et fotografi av et utslett. Kandidaten skal beskrive utslettet og angi aktuelle diagnoser. Andre oppgaver på ferdighetsstasjonene kan være enkle diagnostiske prosedyrer eller test av kommunikasjonsferdigheter, slik som anamneseopptak eller samtale med pasient/pårørende (dvs. en instruert skuespiller).

To av de fire kunnskapsstasjonene består av kortsvaroppgaver i henholdsvis dermatologi og venerologi. Oppgavene skal besvares skriftlig. På de to siste kunnskapsstasjonene presenteres kandidatene for en liste med rundt 20 utsagn om hudsykdom eller seksuelt overført infeksjon, som kandidaten skal anføre er sann eller usann. Riktig svar gir poeng, intet svar null poeng, og galt svar minuspoeng.

Gjennomføring:

 • Studentene møter opp på avtalt sted og til avtalt tid.
 • Alle studentene skal gjennom alle sju stasjonene.
 • Hver stasjon tar sju minutter, med ett minutts pause mellom hver stasjon.
 • Eksamineringen av hver student tar 55 minutter.
 • Det vil imidlertid måtte påregnes ventetid i forkant av eksamen, for pulje II, og i etterkant av gjennomført eksamen for pulje I (ca. 120-180 min). Grunnen er at de som er ferdige med eksamen, ikke skal kunne gi informasjon om oppgavene til dem som venter på å starte.

Vurdering

På to av ferdighetsstasjonene vil det være en fagansvarlig lærer som gir poeng etter bestemte kriterier og en forhåndsdefinert poengskala. På de øvrige stasjonene er besvarelsene skriftlige. Også de skriftlige besvarelsene blir gitt poeng etter bestemte kriterier og en forhåndsdefinert poengskala. En ekstern sensor vil være tilstede under eksamen.

Poengene fra alle stasjonene legges sammen. For bestått kreves minst 65 % av full poengskår. Det kan likevel settes opp spesifikke krav om et visst antall poeng for enkeltstasjoner.

Muntlig eksamen i:

 • Indremedisin (1/3 av kullet) og
 • Kirurgi (1/3 av kullet)

En uke før første eksamensdag kommer

 • oppslag om hvilken dato den enkelte kandidat skal ha eksamen (kandidatene trekkes tilfeldig). Kandidatlisten lenkes som læringsressurs til første muntlige eksamensdag i timeplanen, i portalen "Mine studier".

Dagen før kandidaten skal opp til eksamen kl. 09:00 offentliggjøres:

 • hvilket fag han/hun skal opp i (indremedisin, kirurgi).
 • hvilket sykehus kandidaten skal opp på. Hvilket sykehus man skal opp på er uavhengig av hvilket sykehus man har hatt undervisning på. Disse kandidatlistene lenkes til den enkelte eksamensdag i timeplanen i portalen "Mine studier"

Eksamensdagen

 • Eksamenen kan vare fra 90 minutter til 2 timer.
 • Papir og blyant finnes i eksamenslokalet.
 • Møt i hvitt.
 • Kandidaten får inntil tre kvarter på å ta opp (forenklet, men nær komplett) journal.
 • Deretter fremlegger studenten sin journal muntlig.
 • Kandidaten skal vise evne til å gjøre en ryddig anamnese, ta opp status, gi et klinisk resonnement, samt svare på tilleggspørsmål fra læringsmålene i 5. og 6. semester.
 • Så gjennomføres en eksaminasjon der studentens kliniske resonnement om pasienten prøves.
 • Etter at pasientoppgaven er fullført bør eksaminator legge inn teorispørsmål hentet fra andre deler av det stoffet som er definert i fagets læringsmål.

Veiledning for sensorer og eksaminatorer

Regler for gyldig forfall

Klage

Tilrettelagt eksamen

Eksamensdatoer, karakterutskrift m.m.

Publisert 25. nov. 2010 15:09 - Sist endret 31. des. 2010 09:18