Dette emnet er nedlagt

MEDSEM8R – Medisinstudiet - 8. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen i 8. semester omfatter fire hovedtemaer:

  • Integrerte psykiatriske temaer (8 uker)
  • Psykiatrisk praksistjeneste (3 uker)
  • Avhengighet og misbruk (1 uke)
  • Øyesykdommer (4 uker)

Følgende fag inngår: psykiatri, øyesykdommer, nevrobiologi, medisinske atferdfag, farmakologi, anatomi, patologi og allmennmedisin

Hva lærer du?

Gjennom undervisningen skal studentene ha oppnådd kompetanse til å kunne håndtere pasienter med de vanlig forekommende psykiatriske lidelser i førstelinjetjenesten. Derfor skal studentene gjennom semesteret erverve nødvendige kunnskaper om det biologiske, psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk og avvikende atferd. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er knyttet til undersøkelses-, behandlings- og rehabiliteringsmetoder som er relevante på disse områdene. Undervisningen tar sikte på å integrere kunnskap innen alle aldersgrupper.

Ved fullført 8. semesters undervisning skal studentene ha oppnådd nødvendige praktiske og kliniske ferdigheter for å kunne stille diagnose - og behandle - vanlige øyesykdommer som rødt øye, akutt og gradvis synstap, dobbeltsyn og øyeskader. I tillegg skal de kunne relatere øyesymptomer og funn til viktige systemsykdommer. Videre skal studentene kunne avgjøre hvilke øyesykdommer som kan behandles i allmennpraksis og hvem som må henvises til spesialist. For å klare dette vil studentene også lære om prinsipper for utredning og behandling hos privat øyelege og ved øyeavdeling på sykehuset.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått". I enkelte semestre i studiet kan studenten gis adgang til å fullføre semesterets undervisning dersom hensynet til avvikling av praksisundervisning tilsier dette.

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningsformer: Forelesninger, seminar, PBL, basisgrupper i psykiatri, praksistjeneste i psykiatri, seminar, klinikker og klinisk smågruppeundervisning i øyesykdommer.

PBL-gruppemøter, basisgrupper, klinisk smågruppeundervisning, seminarer i øye og praksistjenesten i psykiatri er obligatorisk.

Semesteret begynner med tre uker avsatt til arbeid med prosjektoppgaven. Undervisning: semesteruke 4-19.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Pbl-undervisning

Pbl-undervisningen er obligatorisk. Alle studenter må være tilstede på minst 8 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved tilstedeværelse på 7 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved mindre enn 7 ganger til stede, mistes retten til å gå opp til eksamen.

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Øyeundervisning

All gruppe- og seminarundervisning i øye er obligatorisk(gjelder ikke repetisjonsseminaret). Kun 1 fravær fra gruppe eller seminar tillates. Fakultetet forventer at studentene tilegner seg ferdighetene som gjennomgås på seminarene. Fravær utover 1 gang medfører at man mister retten til å gå opp til eksamen.

Basisgruppeundervisningen

Basisgruppeundervisning er obligatorisk. Kun 2 gangers fravær tillates.

Praksis

Alle studenter skal ha 3 uker (15 dager) praksis i løpet av 8. semester. Praksistjenesten er obligatorisk. Man må være tilstede minst 12 dager, og fravær utover dette medfører at studenten ikke får godkjent sin praksis. Godkjent praksis er et obligatorisk krav for å få gå opp til eksamen. Barnepsykiatrisk dag er en del av praksistjenesten og er derfor også obligatorisk.

Tilrettelegging av undervisning

Tilrettelegging av undervisning

Retningslinjer for valg av praksisplass og søknad om tilrettelegging i 8. semester.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 8. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Skriftlig del

Det holdes en fem timers skriftlig eksamen med klinisk relevante problemer som tester kunnskaper i kliniske fag (psykiatri, øyesykdommer) og basalfag/randfag (anatomi, farmakologi, fysiologi, allmennmedisin, genetikk, patologi). Oppgavesettet vil være todelt. Psykiatrioppgaven med tilhørende basalfag vil være en caseoppgave. Oppgaven i øyesykdommer med tilhørende basalfag vil bestå av 30 kortsvarsoppgaver. Oppgavene vektes som følger: 2/3 psykiatri og 1/3 øye.

Muntlig del

Eksamen avholdes i semesteruke 20.
2/3 av studentene kommer opp i psykiatri og 1/3 av studentene kommer opp i øyesykdommer.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Innreisende utvekslingsstudenter med annet morsmål enn norsk som avlegger skriftlig eksamen på norsk, kan etter søknad få innvilget 25 % ekstra tid og rett til bruk av enkel ordbok. Det er koordinator for innreisende studenter som har ansvar for å varsle studenter og eksamenskonsulenter som er berørt av ovenstående.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

25

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo