MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er det første av to obligatoriske kurs for alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Kurset har som formål å gi en innføring i vitenskapsteori og forskningsetikk og å gi grunnleggende kunnskap om bredden av forskningsmetoder som benyttes i medisinsk og helsefaglig forskning. Siden kurset samler ph.d.-kandidater med mange ulike bakgrunner og et svært bredt spekter av forskningsprosjekter, tilbyr det også en sjelden anledning til å bli kjent med kolleger fra hele det brede spekteret av forskningsmiljøer ved Det medisinske fakultet. Kursets eksamen gir kursdeltakerne erfaring med å gi og motta fagfellevurdering. Etter at kursdeltakerne har levert sin egen eksamensbesvarelse, blir denne vurdert av en av de andre kursdeltakerne. På bakgrunn av mottatte fagfellekommentarer, utarbeider man deretter den endelige besvarelsen.

Kurset tar som utgangspunkt at medisinsk forskning utvikles i en retning hvor mange fag integreres og sammen blir kunnskaps- og premissleverandører. Det er økende samarbeid og integrasjon på tvers av klassiske faglinjer. Dette skaper nye kunnskapsområder og åpner for nye anvendelser. Utviklingen kalles ofte konvergens. For å eksemplifisere denne trenden har vi valgt et problemkompleks som illustreres i løpet av kurset: overvektsproblematikk og assosiert sykelighet. Kurset er ikke et kurs om overvekt, men overvektsproblematikk benyttes som et eksempel på et forskningstema som har stor tverrfaglig interesse innen forskningsområder som basalmedisin, klinisk medisin, ernæring og samfunnsmedisin.

For å hanskes med et slikt problemkompleks i samfunnet vårt i dag kreves det samarbeid på tvers av fagområder, utvikling av nye metoder og verktøy. Som eksempler på tilnærminger kan nevnes randomiserte studier, forsknings- og utviklingstiltak i primærhelsetjenesten, kommunale initiativ, fokus på fysisk aktivitet og samarbeid med frivillige organisasjoner. Forebygging kan innebære forbedrede aktivitetstilbud, økt kompetanse og fokus i skoler og ellers i offentligheten, i tillegg til formidling av ernæringskunnskap, igangsetting av statlige kampanjer, innovasjon og markedsføring av helsetjenelige produkter og evne til politiske beslutninger.

Kurset gir en innføring i et mangfold av grunnleggende vitenskapelige perspektiver og ferdigheter som er nødvendig for å møte et slikt problemkompleks. Det faglige innholdet inkluderer forskning på etiske og vitenskapsteoretiske spørsmål, epidemiologi, men også rent medisinske problemstillinger og konsekvenser av overvekt. I tillegg kommer genetiske studier, basalfagsstudier, cellefysiologi og patofysiologi, og studier utført i forsøksdyr. Deltagerne vil delta i gruppefora for å belyse problemkomplekset fra sitt eget ståsted.

Første kursdag inneholder et oppstartsseminaret der både kandidater og veiledere møter. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomgått dette kurset, deltatt aktivt i undervisning og gruppearbeid, og lest kurslitteraturen, forventes du å kunne

 • redegjøre for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som forventes oppnådd i løpet av doktorgradsstudiet
 • redegjøre for lover og regler som regulerer forskning
 • redegjøre for sentrale temaer innen forsknings- og vitenskapsetikk
 • redegjøre for sentrale temaer innen vitenskapsteori
 • forklare hva som menes med konvergens og hvordan konvergens spiller en rolle i medisinsk og helserelatert forskning
 • redegjøre for bredden av forskningstilnærminger og -metoder som benyttes i medisinsk forskning og annen forskning med relevans for menneskers helse
 • forklare sentrale prinsipper, begreper og forståelser innen statistikk, epidemiologi, kvalitativ forskning, kliniske studier og basalmedisinske forskningsmetoder

Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomgått dette kurset, deltatt aktivt i undervisning og gruppearbeid, og lest kurslitteraturen, forventes du å kunne

 • drøfte hva det vil si å være akademiker
 • diskutere egen og andres forskning i lys av sentrale vitenskapsteoretiske paradigmer
 • diskutere egen og andres forskning i lys av gjeldende lover og regelverk
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer innen medisinsk og helserelevant forskning
 • stille relevante kritiske spørsmål til forskning og forskningspublikasjoner
 • begrunne betraktninger rundt valg av forskningsmetoder
 • gi, få og benytte fagfellevurdering

Generelle kompetansemål

Etter å ha gjennomgått dette kurset, er målet at du skal ha styrket kompetanse til å

 • gjennomføre eget doktorgradsarbeid med høy grad av etisk refleksjon og i tråd med gjeldende lover og regler
 • sette eget forskningsarbeid i sammenheng med bredden av medisinsk av helserelevant forskning lokalt og globalt
 • finne tilknytningspunkter til forskning utført med andre metoder og forståelser enn de som er vanlige i eget forskningsfelt

Opptak og adgangsregulering

Kurset er adgangsbegrenset til kandidater med formelt opptak på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Påmelding:

 • Påmelding i StudentWeb.
 • Emnet har direkte påmelding.
 • For emner med påmeldingstype direkte påmelding får søkere ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MF9010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I

Undervisning

MF9010 intro I er et 6 dagers kurs. Første dag inneholder oppstartsseminaret og etikk. Vær oppmerksom på at emnet starter på en fredag og at det er obligatorisk oppmøte denne dagen. Oppmøte blir registrert.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

Krav til bestått emne er følgende:

1. Deltagelse hele første kursdag

2. Bestått hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen er tredelt og består i

a)    Å utforme egen eksamensbesvarelse (tidsfrist 2 uker)

b)    Å gjøre likemannsvurdering av en av de andre kursdeltakernes eksamensbesvarelser (tidsfrist 1 uke)

c)    Å motta likemannsvurdering fra en av de andre kursdeltakerne og med utgangspunkt i denne forbedre din opprinnelige eksamensbesvarelse (tidsfrist 1 uke).

Til slutt leveres både opprinnelig besvarelse, mottatt likemannsvurdering og revidert besvarelse i Inspera.

For å bestå Intro I, er det et krav at man har gode ferdigheter i å søke etter og referere til vitenskapelig litteratur. For kursdeltakere som har begrenset kunnskap om dette fra tidligere, vil det i forkant av Intro I være mulighet for å delta på separat kurs med Universitetsbiblioteket. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervisning høst 2022: 16.9. - 23.9.  Søknadsperiode: 1.6. - 15.8.2022.

MF9010 holdes med fysisk oppmøten høsten 2022.

Påmelding:  Se informasjon i "Opptak og adgangsregulering" i emnebeskrivelsen nedenfor.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk