MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er det første av to obligatoriske kurs for alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Kurset har som formål å gi en innføring i vitenskapsteori og forskningsetikk og å gi grunnleggende kunnskap om bredden av forskningsmetoder som benyttes i medisinsk og helsefaglig forskning. Siden kurset samler ph.d.-kandidater med mange ulike bakgrunner og et svært bredt spekter av forskningsprosjekter, tilbyr det også en sjelden anledning til å bli kjent med kolleger fra hele det brede spekteret av forskningsmiljøer ved Det medisinske fakultet. Kursets eksamen gir kursdeltakerne erfaring med å gi og motta fagfellevurdering. Etter at kursdeltakerne har levert sin egen eksamensbesvarelse, blir denne vurdert av en av de andre kursdeltakerne. På bakgrunn av mottatte fagfellekommentarer, utarbeider man deretter den endelige besvarelsen.

Kurset tar som utgangspunkt at medisinsk forskning utvikles i en retning hvor mange fag integreres og sammen blir kunnskaps- og premissleverandører. Det er økende samarbeid og integrasjon på tvers av klassiske faglinjer. Dette skaper nye kunnskapsområder og åpner for nye anvendelser. Utviklingen kalles ofte konvergens. For å eksemplifisere denne trenden har vi valgt et problemkompleks som illustreres i løpet av kurset: overvektsproblematikk og assosiert sykelighet. Kurset er ikke et kurs om overvekt, men overvektsproblematikk benyttes som et eksempel på et forskningstema som har stor tverrfaglig interesse innen forskningsområder som basalmedisin, klinisk medisin, ernæring og samfunnsmedisin.

For å hanskes med et slikt problemkompleks i samfunnet vårt i dag kreves det samarbeid på tvers av fagområder, utvikling av nye metoder og verktøy. Som eksempler på tilnærminger kan nevnes randomiserte studier, forsknings- og utviklingstiltak i primærhelsetjenesten, kommunale initiativ, fokus på fysisk aktivitet og samarbeid med frivillige organisasjoner. Forebygging kan innebære forbedrede aktivitetstilbud, økt kompetanse og fokus i skoler og ellers i offentligheten, i tillegg til formidling av ernæringskunnskap, igangsetting av statlige kampanjer, innovasjon og markedsføring av helsetjenelige produkter og evne til politiske beslutninger.

Kurset gir en innføring i et mangfold av grunnleggende vitenskapelige perspektiver og ferdigheter som er nødvendig for å møte et slikt problemkompleks. Det faglige innholdet inkluderer forskning på etiske og vitenskapsteoretiske spørsmål, epidemiologi, men også rent medisinske problemstillinger og konsekvenser av overvekt. I tillegg kommer genetiske studier, basalfagsstudier, cellefysiologi og patofysiologi, og studier utført i forsøksdyr. Deltagerne vil delta i gruppefora for å belyse problemkomplekset fra sitt eget ståsted.

Første kursdag inneholder et oppstartsseminaret der både kandidater og veiledere møter. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Dette emnet vil gi deg kunnskap om:

 • vitenskapsteori og kunnskapservervelse, herunder kilder for vitenskapelig kunnskap og ulike former for vitenskapelige slutninger, og vitenskap som et sosialt fenomen
 • ulike perspektiver på forskningsgjenstanden, enten det dreier seg om celler, organer, symptomer, følelser, atferd eller abstrakte begreper og tekstmateriale
 • epidemiologiske forskningsverktøy eksemplifisert gjennom overvektsproblematikk
 • design av kliniske studier. Observasjonelle studier (tverrsnittsstudier, case-controlstudier, kohortestudier); eksperimentelle metoder (kontrollerte kliniske forsøk, intervensjonsstudier)
 • kvalitativ og kvantitative forskningsverktøy
 • genetiske-, celle-, molekylærbiologiske og platformbaserte analyser innenfor livsvitenskap
 • viktige statistiske, bioinformatiske og biostatistiske begreper
 • valg av forskningsmetoder, negative og positive kontroller, sensitivitet og spesifisitet
 • dyreforskningsmodeller i biomedisinsk forskning
 • forskningsetiske perspektiver. Redelighet, etterrettelighet og samfunnsansvar
 • helseforskningsloven

Ferdighetsmål:

Dette emnet vil gi deg ferdigheter til å:

 • kritisk vurdere vitenskapelig kunnskap
 • forstå vitenskapelig kunnskap i lys av sentrale vitenskapsteoretiske paradigmer
 • gjengi hovedprinsipper innenfor epidemiologiske forskningsverktøy
 • gjengi hovedprinsipper innenfor kliniske studier, beskrive forskjeller og likheter
 • gjøre rede for valg og bruk av basalmedisinske forskningsmetoder, benytte de vanligste statistiske verktøyene og ha kjennskap til statistiske utfordringer innenfor bioinformatikken
 • begrunne og redegjøre for betraktninger rundt valg av forskningsmetoder
 • redegjøre for og benytte grunnleggende kvalitative metoder som deltakende observasjon, intervju og dokumentanalyse
 • kunne redegjøre for helseforskningsloven
 • kunne identifisere, diskutere og problematisere etiske utfordringer og problemer innenfor medisin og livsvitenskap

Generelle kompetansemål

Dette emnet vil gi deg generell kompetanse til å: 

 • ha forståelse av konvergensprinsippet innenfor livsvitenskapen
 • få innsikt i tverrfaglige tilnærmelser til komplekse og sammensatte problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

Kurset er adgangsbegrenset til kandidater med formelt opptak på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Påmelding:

 • Påmelding i StudentWeb.
 • Emnet har direkte påmelding. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper. Dersom emnet er fullt blir søkere satt på venteliste.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MF9010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I

Undervisning

MF9010 intro I er et 6 dagers kurs. Første dag inneholder oppstartsseminaret og etikk. Vær oppmerksom på at emnet starter på en fredag og at det er obligatorisk oppmøte denne dagen. Oppmøte blir registrert.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

Krav til bestått emne er følgende:

1. Deltagelse hele første kursdag

2. Bestått hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen er tredelt og består i

a)    Å utforme egen eksamensbesvarelse (tidsfrist 2 uker)

b)    Å gjøre likemannsvurdering av en av de andre kursdeltakernes eksamensbesvarelser (tidsfrist 1 uke)

c)    Å motta likemannsvurdering fra en av de andre kursdeltakerne og med utgangspunkt i denne forbedre din opprinnelige eksamensbesvarelse (tidsfrist 1 uke).

Til slutt leveres både opprinnelig besvarelse, mottatt likemannsvurdering og revidert besvarelse i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

 

Undervisning høst 2021:  17.9. - 24.9.  Emnet holdes digtialt i Zoom.  Søknadsperiode:  1.6. - 15.8.   

Påmelding:  Se informasjon i "Opptak og adgangsregulering" i emnebeskrivelsen nedenfor.

 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk