Undervisningsplan 8.4.- 12.4.2013

Introduksjon til det medisinske doktorgradsprogrammet 8.4 - 12.4.2013

Forelsere:

Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn

Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Meryl Lillenes, ph.d.- tillitsvalgt

Ingrid Bettum, ph.d.- tillitsvalgt

Bjørn Hofmann, Prof. II, Institutt for helse og samfunn

Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfun

Peter Kierulf, Forskningsombud

Per Nafstad, Prof. Institutt for helse og samfunn.

Magne Thoresen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Kåre Moen, postdoc., Institutt for helse og samfunn

Christoph Gradmann, Prof., Institutt for helse og samfunn

Karl Henrik Flyum, Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 

Mandag 8.4.2013

Sted: B1.U018 Aud 3 Blått (videokonf), Rikshospitalet

09.00 – 09.15 Velkommen, informasjon om kurset, kurstest og kursevaluering – Guro Valen

09.15 – 11.00 Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.30 Kandidatmiljø og ph.d.-forum – Meryl Sønderby Lillenes/ Ingrid Bettum

11.30 – 12.30 Lunsj

Sted: GA01 2010 Store auditorium, Domus Medica

12.30 – 15.30 Medisinske basalfag – Guro Valen/Haakon Benestad

 

Tirsdag 9.4.2013

Sted: A02 A1.1004 Lille auditorium, Domus Odontologica

Vitenskapsteori

09.00-09.45 Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap? Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med? Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet? Hvilke former for data har vi i vitenskapene? - Bjørn Hofmann

10.00-10.45 Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning, hypotesetestting og kausalitet. - Bjørn Hofmann

10.45-11.45 Gruppearbeider

11.45-12.15 Lunch

12.15-12.45 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

12.45-13.30 Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og ubestemthet. Forskerens rolle når kunnskapen er vitenskapelig usikker. - Bjørn Hofmann

13.45-14.15 Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering. - Søren Holm

14.15-15.15 Gruppearbeider

15.15-16.00 Veiledningsproblematikk og forskerrollen, erfaringer som Forskningsombud - Peter Kierulf

 

Onsdag 10.4.2013

Sted: A02 A1.1004 Lille auditorium, Domus Odontologica

Forskningsetikk og vitenskapsetikk (forskeretikk)

09.00-09.45 Forskningsetikk: Eksempler, regler og prinsipper. Samtykke. - Søren Holm

10.00-10.45 Vitenskapsetiske normer; fusk og uredelighet, varsling. - Søren Holm

10.45-11.45 Gruppearbeider

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

13.00-13.45 Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser. - Søren Holm

14.00-14.45 Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider.- Haakon Breien Benestad.

14.45-15.30 Gruppearbeider

15.30-16.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

 

Torsdag 11.4.2013

Sted: A02 A1.1004 Lille auditorium, Domus Odontologica

09.00 – 12.00 Epidemiologi - Per Nafstad

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00 Statistikk – Magne Thoresen

 

Fredag 12.4.2013

Sted: A02 A1.1004 Lille auditorium, Domus Odontologica

09.15 – 11.00 Kvalitative metoder - Kåre Moen

11.15 – 12.15 Medisinsk historie – Christoph Gradman

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Om fagspråk - Karl Henrik Flyum

Publisert 26. juni 2013 15:44 - Sist endret 26. juni 2013 15:44