Dette emnet er nedlagt

MF9290 – Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset dekker grunnleggende metodeproblemstillinger i psykiatrisk forskning: undersøkelser av personer med påvirket samtykkekompetanse, kulturelle problemstillinger og bruk av intervju som forskningsmetode.

Hva lærer du?

Kursets primære læringsmål er å gi nye PhD kandidater tidlig i utdanningen kunnskap om særlige problemstillinger innenfor psykiatrisk forskning. Dette gjelder undersøkelser av pasienter med påvirket tenkningsevne, forståelse av psykiatriske symptomer i kulturell kontekts og bruk av pasientinformasjon i form av intervjuer og spørreskjema som undersøkelsesmetode. I tillegg vil det gis en innføring i moderne psykiatriske forskningsmetoder og hvordan de kan kombineres i rammene av tematisk og tverrfaglig forskning. Det vil også gis en kort innføring i grunnlaget for de mest vanlig brukte kvantitative og kvalitative statistiske metodene som basis for deltakelse i videregående kurs.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet.
Det tas opp 15 deltakere til emnet.

Påmelding i StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Påmelding for søkere uten tilgang til StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Svar på søknad om opptak til ph.d.-emnene sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske Phd-programmet.

Kunnskaper om SPSS.

Undervisning

Emnet undervises 5.10.- 8.10.2015

Kurset holdes over fem påfølgende dager med til sammen 28 undervisningstimer. Deler av undervisningen vil være gruppebasert med øvelser.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne med to ukers svarfrist, vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Hjemmeeksamen vil ta utgangspunkt i hvordan disse aspektene er håndtert i kandidatens eget PhD prosjekt. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)