MF9350 – Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg de fysiske forhold av betydning for Ultralyd-Doppler teknikken. Emner som blir gjennomgått: Fast Fourier transformasjon for spektralanalyse av lydsignalet og beregning av instantan maksimal og middelhastighet. Tekniske forhold av betydning for kvalitet på ultralyd-proben og kunnskap om SD 100/SD 50 og CFM 750, System Five, Acuson Seqoia 512, GE Logic E og GE Logic book XP maskiner ultralyd-Doppler maskiner. Optimalisering av signalet ved bruk av filtre, forsterkning og parametre for beregning av maksimal og middelhastighet. Anatomi og hemodynamiske forhold med flowprofil i finger arterier, arteria femoralis, brachialis, radialis, carotis (interna og eksterna) og i arteria mescenterica superior. Kvalitetsvurdering av ultralyd-Doppler spekteret. Omfattende praktiske øvelser med veiledning i grupper. Litteraturgjennomgang av internasjonal bruk av metoden og varianter av metoden. Beregning av beat-to-beatblodstrømsvolum, deteksjon av RR-intervall ved EKG og digital lagring og analyse, inkludert coherent midling av flere identiske forsøk.

Hva lærer du?

 • Kjenne prinsippene for Ultralyd-Doppler teknikken, inkludert spektralanalyse av lydsignalet og de begrensninger som ligger i metoden.
 • Kjenne i detalj de anatomiske, tekniske og hemodynamiske forutsetninger for få pålitelige kontinuerlige målinger i perifere kar med
  denne metoden.
 • Bli kjent med ytelsene til SD 100/SD 50 og CFM 750, System Five, Acuson Seqoia 512, GE Logic E og GE Logic book
  XP maskiner ultralyd-Doppler maskiner og kunne bruke disse apparatene for å optimalisere signalet i den enkelte forsøksperson(innstilling av filtre, forsterkning, parametre for beregning av maksimal og middelhastighet etc.).
 • Kunne vurdere kvaliteten på ultralyd-Doppler signalet i hvert enkelt tilfelle og kunne identifisere forhold som gjør at metoden ikke kan brukes i enkelttilfeller
 • Kunne måle diameter i de ulike karene (finger arterier, arteria femoralis, brachialis, radialis, carotis (interna og eksterna) og i arteria mescenterica superior) med 2 D avbildning med moderne ultralydapparater.
 • Ha tilstrekkelig praktisk erfaring til å måle i perifere kar på egen hånd og kvalitetssikre egne målinger og øve opp teknikken til få kontinuerlige målinger som kan brukes til analyse av fysiologiske responser
 • Ha en oversikt over internasjonal bruk av metoden, varianter av metoden, vurdere metodekapitler i
  publikasjoner der metoden brukes.
 • Kunne beregne beat-to-beat slagvolum ved integrering av middelflow over hvert RR-intervall og digital lagring og analyse av signalet, inkludert coherent midling av flere identiske forsøk.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 10 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har noe erfaring med ultralyd av perifere kar på forhånd og man må ha kjennskap til menneskets sirkulasjonsfysiologi.

Undervisning

Kurset går over tre dager. Totalt antall forelesninger: 6 timer. Totalt antall timer praktisk undervisning og "hands on" læring: 22 timer. 3 timers eksamen.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Eksamen vil bestå av en times praktisk kursprøve, og en 2 timers skriftlig kursprøve. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning gir støtte til reise og opphold til tilreisende ph.d.-kandidater som deltar på kurset MF9350. Informasjon og søknadsskjema

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes igjen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)