Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i 4 blokker: ernæringsbiologi, kosthold og matvarekunnskap, klinisk ernæring og samfunnsernæring.

Innføring i klinisk ernæring skal gi deg generelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for undervisningen videre i studiet. Etter fullført emne skal du ha grunnleggende kunnskap om ernæringsbiologi, matvarer, kostholdsforskning, klinisk ernæring og samfunnsernæring. Du skal forstå hva det innebærer å systematisk planlegge, gjennomføre og evaluere ernæringsrelaterte tiltak. Du skal ha fått erfaring fra planlegging, gjennomføring og rapportering av eksperimentelle forsøk. Du vil også få din første pasientkontakt og begynne å mestre forholdet mellom behandler og pasient. I tillegg vil du få kunnskap om bruk av egnede verktøy til å kartlegge ernæringsstatus samt vurdere risiko for underernæring hos en pasient.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Ved fullført emne skal du kunne

 • forklare generelle prinsipper for energiomsetning i kroppen
 • gjøre rede for hovedtrekkene i makronæringsstoffers oppbygging og metabolisering
 • kjenne hovedfunksjonene til de viktigste mikronæringsstoffene
 • beskrive metoder for å måle kosthold på individ- og befolkningsnivå
 • beskrive hovedfunnene i de nasjonale kostholdsundersøkelsene
 • redegjøre for de nasjonale kostrådene fra 2011 og gjengi de 13 hovedrådene
 • beskrive de norske næringsstoffanbefalingene
 • beskrive hovedgruppene av matvarer slik de inndeles i Norge og beskrive matvarene som kilder til energi, makro- og mikro-næringsstoffer
 • forklare oppbyggingen av og innholdet i matvaretabeller samt; gjengi hvilke faktorer som bidrar til variasjon i næringsstoffinnholdet i matvarer og hvorfor; gjengi metodene som brukes for å lage en matvaretabell
 • beskrive kliniske ernæringsfysiologers arbeids- og ansvarsområder i helseinstitusjoner
 • forklare grunnleggende prinsipper i Nutrition Care Process
 • beskrive ulike screeningsverktøy for å vurdere risiko for underernæring hos pasienter
 • redegjøre for grunnleggende faktorer som påvirker pasientens matinntak og relevante virkemidler for å øke energi- og proteininntaket
 • beskrive kostholdets rolle i behandling av cøliaki og ikke-cøliakisk glutenintoleranse
 • beskrive matproduksjon og distribusjon av mat på helseinstitusjoner
 • beskrive samfunnsernæring med vekt på helsefremmende arbeid
 • forklare enkle og grunnleggende faktorer som påvirker hva folk spiser
 • forklare hva planleggingsmodeller er og hvordan disse brukes i evidens-basert forebyggende ernæringsarbeid
 • beskrive grunnleggende sammenhenger mellom sosiale ulikheter i kosthold og helse og global ernæring

Ferdighetsmål

Ved fullført emne skal du kunne

 • gjenkjenne kilder til næringsstoffer i kostholdet
 • vurdere matvarevalg i forhold til kostråd og næringsstoffanbefalinger
 • bruke matvaretabeller
 • bruke Kostholdsplanleggeren for registrering og analyser av kosthold
 • designe et eksperimentelt forsøk for å undersøke en enkel ernæringshypotese
 • gjennomføre et laboratorieforsøk og formidle resultatene både muntlig og i en laboratorierapport
 • gjennomføre en klinisk samtale ved hjelp BIO-modellen
 • vite om lovverk og kunne identifisere etiske og metodiske problemstillinger knyttet til design av forsøk i ernæringsforskning
 • designe og gjennomføre et enkelt humanforsøk og et laboratorieforsøk og formidle resultatene både muntlig og i en laboratorierapport
 • identifisere ulike former for underernæring og anvende et screeningverktøy for å vurdere ernæringsmessig risiko hos eldre
 • utføre en enkel ernæringsutredning på pasienter
 • planlegge og næringsberegne en glutenfri kost ved hjelp av Kostplanleggeren
 • gi ernæringsbehandling til pasienter med cøliaki og underernæring
 • gi kostråd for å forebygge livsstilssykdommer

Generelle kompetansemål

Du vil kunne

 • forstå grunnleggende prinsipper i ernæringsfaget
 • få et faglig grunnlag for læring i senere semestre
 • forstå prinsippene for evidens-basert ernæringspraksis
 • begynne å anvende vitenskapelig litteratur om ernæringsfaget
 • reflektere over etiske problemstillinger i ernæringsfaget

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene til masterstudiet i klinisk ernæring.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppeundervisning, lab, seminarer og praksis

 Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

 • En ukes praktisk laboratoriearbeid, fremlegging av resultater
 • En ukes spiseforsøk og fremlegging og diskusjon av resultater
 • Gjennomgang og fremlegging av case-oppgaver/artikler
 • Litteraturseminar/gruppediskusjon i samfunnsernæring
 • Smågruppeundervisning i klinisk ernæring

Det er satt opp 21 obligatoriske aktiviteter i timeplanen. Studentene må være til stede på minst 17 av disse.
Ved mindre enn 17 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med
legeattest for å få godkjent gyldig forfall. Studenter som har fått godkjent gyldig forfall, må skrive 
kompensasjonsoppgave for å få rett il å gå opp til eksamen. 

Praksis

 • Tre dagers praksis på et sykehuskjøkken
 • Fire dagers praksis på en sykehjemsavdeling
 • En dags observasjonspraksis på sykehus

Det er satt opp 4 dager med sykehjemspraksis i timeplanen. Studentene må være tilstede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter må praksisen tas igjen. Sykdom må dokumenteres med legeattest.

Ved studiestart må alle nye ernæringsstudenter fylle inn egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. Dette skal leveres til studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke. Siste frist er 1. September. Du kan lese mer om medisinsk testing og tilbud om vaksinering på våre nettsider.
 

Skriftlige innleveringer/test som må være godkjent før eksamen

 • 4 skriftlige oppgaver og en test i matvarekunnskap
 • 2 skriftlige kasusoppgaver i klinisk ernæring
 • 1 laboratorietrapport

E-HMS moduler

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i løpet av første semester for studenter som starter på programmet fra og med høsten 2016. Emnene skal være fullført innen 1. september:

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

 

Eksamen

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studiedekan vedtatt etter søknad fra studieprogrammet at vurderingsform i emnet endres fra skriftlig digital eksamen 4- timer, til skriftlig digital eksamen tatt hjemmefra 4- timer i Inspera. Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen høsten 2020.

4 timers digital eksamen.

 

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen inkludert praksis.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Eksamen i dette emnet kan ikke gjentas etter at eksamen i ERN3100 er bestått.

 

Hjelpemidler 

 • Enkel kalkulator i Inspera
 • Norsk ordbok 

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Lærebøker, notater, artikler, nettressurser og kalkulator. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene midtveis i semesteret og ved semesterslutt.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo