Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Humanbiologi, ernæring, vitenskapelig metode og statistikk, etikk og førstehjelpskurs.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Du skal få en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan danne grunnlag for undervisningen i påfølgende emner Emnet skal bidra til å fremme en helhetsforståelse av mennesket, der både ernæringsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale aspekter er inkludert. En stor del av undervisningen vil være med fokus på kunnskapsbasert ernæringsarbeid i praksis - fra epidemiologi til tiltak.

Lærings- og kompetansemål

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium. Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må være tatt opp på studiet for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En student som ikke består eksamen i ERN1010, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte undervisningen dersom endelig sensur er ”ikke bestått”.

En student som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Emnet er forskjellig fra og godkjennes ikke som: MEDSEM1 - Medisinstudiet, 1. semester, ODSEM1 - Odontologistudiet, 1. semester.  30 studiepoeng overlapp mot ERN1000.

 

Undervisning

Undervisningsaktivitet som er godkjent kan ordinært ikke gjentas når den ikke teller i sluttresultatet, men det enkelte fakultet kan dispensere etter nærmere vurdering  Ut i fra dette gjelder disse retningslinjene for masterstudiet i klinisk ernæring:

  • Studenter med godkjent pbl-undervisning får som hovedregel ikke følge PBL-undervisningen på nytt. Studenter som har godkjent praksisundervisning/utplassering får heller ikke følge denne en gang til.
  • Studenter som må ta undervisning eller eksamen om igjen kan søke studieadministrasjonen om å få følge annen obligatorisk undervisning (kurs eller klinisk smågruppeundervisning) på nytt. Svaret på søknaden vil avhenge av om det er plass på kullet. Hvis søknaden innvilges, gjelder de samme fraværsregler som når undervisningen følges første gang.
  • Studenter som skal opp til samme eksamen for tredje gang, vil kunne søke om å få følge pbl-undervisningen.

 

Obligatorisk undervisning

Alle  forelesninger under ” Ernæring, samfunn og helse del 1-7 ”, 18 PBL’er, 3 halvdagsbesøk hos aktører i ernæringsarbeidet, samt praksis hos en klinisk ernæringsfysiolog på et sykehus er obligatoriske. Etter sykehuspraksisen må studenten levere et skriftlig refleksjonsnotat. Dette notatet må leveres for å kunne gå opp til eksamen. Ved eventuell sykdom vil man få utsettelse. Studentene signerer  på frammøteskjema for PBL-fremmøte og har selv med et fremmøteskjema for de andre obligatorisk undervisningene som leveres inn ved semesterslutt.

Tilstedeværelse på Ernæring, samfunn og helse del 1-7

Ved  2 og 3 fravær må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved 4 eller flere fravær får man ikke gå opp til eksamen.

 

Tilstedeværelse på pbl 

Studenter skal være til stede på pbl-undervisning minimum 80 % av gangene - uansett årsak til fravær. Dette regnes ut fra antall ganger fremmøtt. Dersom en student er til stede på mellom 70 og 80% av møtene, skal det leveres en omfattende skriftlig kompensasjonsoppgave som godkjennes av PBL-veileder. Oppgaven skal skrives ut fra et emne som studenten har mistet i løpet av semesteret. Dersom en student er mindre til stede på pbl-undervisningen enn 70 %, må studenten gå semesteret om igjen, uansett årsaken til fraværet.

Etter fravær som krever kompensasjon, skal studenter levere et skriftlig arbeid til veileder. Utgangspunktet er pbl-oppgaven i uken med kompensasjonspliktig fravær. Fremstillingen skal dokumentere hele arbeidsprosessen i en pbl-uke. Det skriftlige arbeidet skal ha en lengde på 4 - 5 maskinskrevne sider. Veileder skal bedømme arbeidet og gi studenten tilbakemelding. Hvis arbeidet ikke blir godkjent, må det omarbeides og innleveres på nytt.

Frammøte kontrolleres enten ved signatur på en liste over gruppemedlemmer som veileder har, eller ved signatur på studentens frammøteskjema, avhengig av hvilken ordning som gjelder for det enkelte semester.

Studenter får ikke bytte pbl-gruppe, men må fortsette i den gruppen de er satt opp i. Studenter med behov for tilrettelagt undervisning kan søke fakultetet om dette.

Tilstedeværelse på praksis

Det kreves minst  80 % tilstedeværelse på de 3 halvdagsbesøkene hos aktører i ernæringsarbeidet, samt praksis hos en klinisk ernæringsfysiolog på et sykehus. Se for øvrig under ”Tilstedeværelse på pbl”.

 

Litteraturliste for ernæring, samfunn og helse del 1-7

Eksamen

Egen skriftlig eksamen (ERN1020) i slutten av semesteret, 6 timer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan be om begrunnelse for eksamenskarakterene, og du kan klage over karakterfastsettingen eller over formelle feil ved eksamen. Les mer om begrunnelse og klage.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert tredje år.
Se fakultetets kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk