Dette emnet er nedlagt

ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i molekylær ernæring med vekt på hvordan hormoner, næringsstoffer, og næringsstoffers metabolitter regulerer gener og proteiner i kroppen for på den måten å opprettholde energibalansen. Det vil bli gitt undervisning i ulike typer metoder innen ernæringsforskning, herunder molekylærbiologiske metoder, dyreforskning, cellebiologisk forskning og dataintegrering. Det vil bli gitt undervisning som fokuserer på hvordan kunnskapen innen ernæring kan formidles i et vitenskapelig foredrag. Studentene skal arrangere et vitenskapelig symposium om semesters faglige tema. Alle studenter holder innlegg og får umiddelbar tilbakemelding.

Studentene skal også lære om ulike kunnskapspyramider og metoder for systematisk kunnskapsoppsummering innen forebyggende ernæring og klinisk ernæring.

Emnet består av forelesninger, laboratorierkurs og selvstudier.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet gir deg kunnskap om

 • hvordan næringsstoffer regulerer gener og proteiner i kroppen
 • signalsystemer og gener som er viktige regulatorer i ulike sykdomsbilder, spesielt innen livsstilsykdommer
 • modellsystemer som celle-og dyremodeller, samt humane modeller
 • beskrive prinsipper for systematisk kunnskapsoppsummering innen ernæringsvitenskap, herunder integrering av ulike typer forskningsmetoder (f.eks. in vitro forsøk, dyreforsøk, kliniske forsøk, epidemiologiske forsøk)
 • beskrive hvordan man vurderer kausalitet i ernæringsvitenskap
 • formidle klinisk ernæringsforskning i et foredrag

Ferdighetsmål

Du vil lære å

 • beskrive i hovedtrekk molekylære mekanismer som fører til sykdommer
 • beskrive og anvende relevante metoder i laboratoriet for å påvise uttrykk av gener og proteiner i celler og vev
 • skrive laboratorieprotokoll og tolke molekylærbiologiske resultater
 • bidra til god kommunikasjon og mediehåndtering
 • gjennomføre vanlige laboratorieanalyser på humant materiale, herunder molekylærbiologiske data fra et klinisk forsøk

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • forstå bakgrunnen for ulike livsstilsykdommer på celle- og molekylært nivå
 • forstå og tilrettelegge grunnlaget for et riktig kosthold og dermed legge grunnlaget for god helse
 • formidle ny kunnskap i form av vitenskapelig foredrag

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak krever at 3 første årene ved Klinisk ernæring (master - 5 år) eller tilsvarende er godkjent.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og laboratoriekurs.

Emnet går over 6 uker.

Obligatorisk undervisning

Presentasjon av gruppearbeid (artikkel)

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.  

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2017

Vår 2017

Eksamen

Høst 2017

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk