Dette emnet er nedlagt

ERN4250 – Studieretningsemne i samfunnsernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på hvilke faktorer som påvirker ernæring på individ- og samfunnsnivå, og hvordan disse faktorene kan påvirkes slik at flest mulig kan velge et helsefremmende kosthold. Oslo vil bli valgt som ’kasus’ og gjennom ekskursjoner og forelesninger vil variasjon og ulikhet i kosthold og ernæringssituasjonen for ulike grupper bli belyst.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomgått skal studentene kunne: anvende teoretiske perspektiver og systemtekning for å redegjøre for faktorer som påvirker ernæring redegjøre for aktuelle problemstillinger innen samfunnsernæring, spesielt knyttet til sosial ulikhet og kulturelt mangfold diskutere utfordringer og muligheter ved tverrfaglig/-sektorielt samarbeid planlegge, gjennomføre, evaluere og rapportere fra undersøkelser av tiltak for å endre faktorer som påvirker ernæring, samt holde seg ajour med den faglig utviklingen innen samfunnsernæring

Studentene skriver en oppgave knyttet til ernæring/kosthold i Oslo. I dette arbeidet skal studentene anvende både kvalitative metoder (observasjon og intervju) og kvantitative metoder (statistisk analyse av eksisterende data). Datagrunnlaget vil bl.a. være offentlige statistikk og rapporter, forskningspublikasjoner, samt tilgjengelige datasett fra aktuelle studier. Basert på analysen skal studentene i oppgaven også gi begrunnede forslag om tiltak i prioritert rekkefølge, inkludert forslag til hvordan tiltakene skal kunne evalueres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN3220

ERN2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er problemorientert og ulike arbeidsformer benyttes: ekskursjoner, gruppearbeid, selvstudier, ledede seminarer, praktiske oppgaver, diskusjoner og i mindre grad forelesninger.

Eksamen

Prosjektoppgave (individuell eller i gruppe) med individuell muntlig eksamen. Det gis tallkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Undervisning

Avhenger av antall studenter

Eksamen

Vår og høst

Avhenger av antall studenter

Undervisningsspråk

Norsk