Dette emnet er nedlagt

ERN4360 – Masteremne i klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Følgende temaer vil bli behandlet: Mat på sykehus, ernæring til gravide og spedbarn, ernæringsrelaterte sykdommer hos barn, spiseforstyrrelser, spise- og ernæringsproblem innen habilitering, matallergi og intoleranse, ernæringsproblem relatert til sykdommer i mave-tarm kanal, ernæringsproblem relatert til kirurgi, intensivernæring, kosthold ved kreftsykdommer, kosthold ved nyresykdommer, kosthold ved lungesykdommer, immunologi, kosthold og revmatiske sykdommer, og andre områder som vil bli berørt er nevrologi og psykiatri

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studentene selv være i stand til å vurdere en pasients ernæringsstatus og på det grunnlag kunne gjennomføre ernæringsmessige tiltak og veiledning, bidra til forebyggelse og behandling av sykdommer. Studentene skal også ha utviklet ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og samarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN4260 – Studieretningsemne i klinisk ernæring (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil omfatte forelesninger og seminarer. I tillegg kommer kollokvier, litteraturoppgaver, trening på pasientveiledning, samarbeidstrening (team), framleggelse av kasuistikker med problembasert tilnærming, hospitering og egenutprøvning av de ulike kostformer som berøres i emnet. Alle deler av emnet er obligatoriske.

Undervisningen vil deles mellom Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Voksentoppen senter for astma og allergi.

Undervisningen inneholder en generell del og en del som er knyttet til sykehusavdelinger.

  • Generell del:

1) Norske lover og regler som regulerer helsevesenet, 2) Etikk og 3) Kommunikasjon og formidling (alle punktene er utdypninger som bygger videre på det som ble tatt opp på ERN4260 – Studieretningsemne i klinisk ernæring (nedlagt) )

  • Undervisning knyttet til sykehusavdelinger:

Undervisningen vil omfatte sykdommenes patogenese og hovedpunktene innenfor diagnostikk og behandling. Etiske avveininger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon tas opp ved hver tilstand. Ernæringens rolle i forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Det vil bli gitt bokstavkarakterer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Også høst 2003! Avholdes for siste gang våren 2005. Kurset blir erstattet av ny ordning ERN4410 Masteremne i klinisk ernæring

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk