ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Følgende temaer vil bli behandlet: Mat på sykehus, ernæringsrelaterte sykdommer hos barn og voksne, spiseforstyrrelser, spise- og ernæringsproblem innen habilitering, matallergi og intoleranse, ernæringsproblem relatert til kirurgi, intensivernæring, kosthold ved gastrointenstinale sykdommer, kosthold ved nyresykdommer, kosthold ved lungesykdommer, immunologi, kosthold og revmatiske sykdommer, og andre områder som vil bli berørt er nevrologi og psykiatri.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • Kliniske ernæringsfysiologers ansvar og arbeidsmetode, inkludert Nutrition Care Prosess
 • Definisjon, forekomst, diagnose og behandling av følgende sykdommer/tilstander hos voksne:
  • Matallergi- og intoleranse
  • Gastrointestinale sykdommer
  • Kirurgiske pasienter, inkl. fedmekirurgi
  • Lever, nyre og pankreas-sykdommer
  • Transplantasjon
  • Hjerneslag
  • Revmatiske sykdommer
  • Nevrologiske sykdommer
  • Funksjonsnedsettelse og utviklingshemming
  • Psykiatriske tilstander
  • Spiseforstyrrelser
 • Definisjon, forekomst, diagnose og behandling av følgende sykdommer/tilstander hos barn:
  • Matallergi- og intoleranse
  • Alvorlig underernæring
  • Kreft
  • Mage-tarm, lever og nyre-sykdommer
  • Premature
  • Hjertesyke
  • Metabolske sykdommer
  • Epilepsi
  • Spiseproblemer
  • Spiseforstyrrelser

Ferdigheter

Du vil lære å

 • Kartlegge og vurdere av ernæringsstatus, inkludert vurdere blodprøver
 • Stille en ernæringsdiagnose
 • Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med ernæringsproblemer relatert til inntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold.
 • Gi tilpasset ernæringsbehandling til pasienter i form av: standardkost, spesialkoster, kost med tilpasset konsistens, næringsdrikker, vitamin- og mineraltilskudd, enteral (sondemat) og parenteral (intravenøs) ernæring
 • Monitorere, evaluere og dokumentere ernæringsbehandling
 • Utvikle ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og samarbeid

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • Arbeide selvstendig som klinisk ernæringsfysiolog og i team med annet helsepersonell
 • Bidra i opplæring og undervisning av annet helsepersonell og pårørende i fagområdet klinisk ernæring

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i ernæring med fordypning i klinisk ernæring tilsvarende ERN3110 – Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (nedlagt) og ERN3120 – Molecular, cellular and clinical nutrition (nedlagt)

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I tillegg kommer samarbeidstrening (team), framleggelse av kasuistikker, hospitering og praktiske øvelser.

Undervisningen vil omfatte sykdommenes patogenese og hovedpunktene innenfor diagnostikk og behandling. Etiske avveininger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon tas opp ved hver tilstand. Ernæringens rolle i forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig.

Obligatorisk undervisning

I emnet er det 5 obligatoriske kasusoppgaver som skal presenteres muntlig og et obligatorisk NCP-seminar med innlevering. Ved fravær må det leveres en skriftlig kompensasjonsoppgave.

Praksis

Fire ukers praksis må gjennomføres for å få vitnemål. Praksisen skal først gjennomføres etter bestått eksamen, og den skal fortrinnsvis gjennomføres i spesialisthelsetjenesten eller sykehus, der det er minimum en KEF ansatt som kan veilede studenten. Mer om praksis kan du lese i retningslinjer for praksis. Etter endt praksis gir KEF-veileder tilbakemelding til studieadministrasjonen om praksis er gjennomført på en tilfredsstillende måte eller ikke. Eget skjema for bekreftelse og sjekkliste foreligger.

Eksamen

Eksamen er digital og varer I 5 timer.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen og innleveringer.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.  

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk