Dette emnet er nedlagt

ERNSEM3 – Ernæringsstudiet, 3. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi og fysiologi, immunologi, og undersøkelsesmetodikk.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Hovedtema er oppbygging og funksjon i det autonome nervesystem, de endokrine organer, hjerte/kar, lunger, nyrer samt immunsystemet og de bloddannende organer.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et fellessemester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan ta eksamen, men ikke følge undervisning med medisinerkull som ikke ordinært har fellesundervisning med ernæringsstudiet.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Eksamen

Obligatorisk undervisning i 3. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen består av en skriftlig del og en stasjonbasert (OSCE) del. Begge delene må være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av delene, rykker man ned et kull og må ta denne delen på nytt.

Skriftlig del

Eksamenstype: Skriftlig skoleeksamen, digital, der kandidatene arbeider ved hver sin PC, og får presentert nye spørsmål etter hvert som forrige spørsmål er besvart. Informasjon vil bli gitt i god tid før eksamen.

Varighet: 4 timer.

Format: 4-6 tematiske oppgaver bygget rundt semesterets temablokker, hver med 15-25 spørsmål hentet fra alle fagfelt som undervises i semesteret.

Eksamen gis på bokmål.

Innhold

Oppgavene vil være basert på rammehistorier (kasuistikker) der deloppgavene (gruppevis) innledes med en del av sykehistorien.
Svarene kan være basert på flervalg («multiple choice», ett riktig svar), flersvar («multiple response», flere svar kan være riktige ), fritekst «short essay, 2-3 linjer) eller «sant/usant/vet ikke».

Vurdering

Bestått / ikke bestått. Minstekrav til karakteren Bestått er 65 % eller høyere av maksimalt oppnåelig poengsum i hver av 3 hovedfagområder, som er gruppert som følger: 1) anatomi, 2) fysiologi, immunologi, medisinsk biokjemi og 3) øvrige parakliniske fag (mikrobiologi, patologi, propedeutikk og farmakologi).

Informasjonsmøte om eksamen vil bli avholdt omtrent i semesteruke 13.

Stasjonsbasert (OSCE) del

Eksamenstype: Stasjonseksamen (OSCE)

Varighet: 1 time

Format: Stasjonseksamen i praktiske ferdigheter knyttet til fagfeltene propedeutikk, immunologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi

Innhold: Stasjonseksamen bestående av 7 stasjoner. Studentene går gjennom stasjonene etter forhåndsdefinert skjema og har per stasjon 7 minutter til løse presenterte oppgaver og 1 minutt til forflytning

Vurdering: Bestått / ikke bestått. Minstekrav til Bestått er 65 % eller høyere av maksimalt oppnåelig poengsum. I tillegg kreves at stasjonene i klinisk undersøkelsesteknikk (propedeutikk) er bestått.

Informasjonsmøte om eksamen vil bli avholdt omtrent i semesteruke 13.

Overgangsordning ved innføring av ny eksamen høsten 2013

Den nye skriftlige eksamensdelen inkluderer mye stoff fra tidligere stasjonsbasert eksamen (modifisert OSCE) 3B, og omfatter således mer enn tidligere skriftlig eksamen (3A). Den nye stasjonsbaserte eksamensdelen (OSCE) er redusert til en ferdighetseksamen, og omfatter mindre enn den tidligere stasjonsbaserte eksamen (modifisert OSCE) 3B. Ved ikke bestått skriftlig eksamen (3A), men bestått stasjonsbaserte eksamen (modifisert OSCE) 3B våren 2013, må kandidaten bestå den nye skriftlige eksamensdelen for å kunne gå videre. Ved ikke bestått stasjonsbasert eksamen (modifisert OSCE) 3B, men bestått skriftlig eksamen (3A), må kandidaten bestå både den nye skriftlige eksamensdelen og den nye stasjonsbaserte delen (OSCE).

Hjelpemidler

Kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk