OD3200 – Odontologistudiet, 6. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: adferdsfag, biomaterialer, protetikk og bittfunksjon, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, kariologi, periodonti, endodonti, farmakologi og farmakokinetikk, ergonomi, forskningsmetode, samt pasientfotografering.

Hva lærer du?

Grunnlaget for den praktisk-kliniske delen av studiet blir lagt på Ferdighetssenteret gjennom trening i propedeutisk protetikk, introduksjon til CAD/CAM-teknikk (computer-aided design/computer-aided manufacture) og propedeutisk endodonti. Som i 5. semester vil studentene alternere mellom ferdighetstrening på Ferdighetssenteret og klinisk undervisning ved Klinikk for allmenn odontologi.

Den kliniske undervisningen fortsetter med behandling av pasienter på Klinikk for allmenn odontologi - voksen ved Institutt for klinisk odontologi. Det vil bli lagt vekt på diagnostikk, behandlingsplanlegging og forebyggende behandling av pasienter med behov for behandling av karies og periodontal sykdom. 

Det gis videre teoretisk og praktisk undervisning i pasientkommunikasjon, ergonomi og opplæring i klinisk pasientfotografering. Denne teoretiske delen av studiet inkluderer undervisning i biomaterialer, protetikk og bittfunksjon, kariologi, periodonti, endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi (OPG), farmakologi og farmakokinetikk.

Kurset i forskningsmetode omfatter statistisk metode, studiedesign og evidensbasert praksis, bibliotek kurs, kritisk litteraturlesing samt klinisk forskning, lovverk og forskrifter.

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatorisk undervisning i 6. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisning inntil endelig sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger.

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningsformene er ferdighetstrening (fantom/propedeutikk), kurs/seminarer, forelesninger, gruppeundervisning, demonstrasjoner og klinisk tjeneste.

Obligatorisk undervisning

Fraværet kan ikke overstige 15 % innenfor hvert fag i semesteret. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. Fravær registreres. Studentene må også få godkjent tilhørende tester og innleveringer i semesteret før eksamen kan avlegges.

Mappeevalueringer: I løpet av kurset i ferdighetstrening avholdes det 3 mappeevalueringer, hvorav minst 2 må være bestått for å få godkjent kurset. I forbindelse med godkjenning av kurset tas det hensyn til tilstedeværelse, fullføring av praktiske oppgaver, grad av selvstendighet og studentenes holdninger underveis i kurset. Studenter som ikke får godkjent kurset får ikke gå opp til eksamen.

Multiple choice test: Det vil bli avholdt multiple choice test ca midt i semesteret med 30 ulike spørsmål fra de ulike fagområdene som er undervist i inneværende semester og tidligere semestre. Testen blir lagt ut i Canvas. Det er mulighet for å ta testen flere ganger i en 14 dagers periode. Multiple choice testen må være bestått, med 70 % riktige svar, for å kunne gå opp til eksamen.

Klinikk: Det er viktig at studenten møter til klinikken på dager/tidspunkter som er satt opp i timeplan.

Ved ikke bestått eksamen i emnet, må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med semesterutvalgsleder.

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Praktisk-klinisk eksamen er grunnlaget for å vurdere studentenes kliniske ferdigheter og forståelse av elementær klinisk odontologi før de starter med pasientbehandling på klinikkene. Studentene skal på modeller og fantommodeller i simulatorer, utføre kliniske behandlingsprosedyrer i protetikk/indirekte teknikk i henhold til læringsmålene. Eksamen foregår på Ferdighetssenteret over en hel dag andre uken i mai. Eksamen bedømmes av faglærere.

Digital eksamen i biomaterialer

En 4 timers eksamen i biomaterialer som er basert på undervisningen i 5. og 6. semester vil bli avholdt andre uken i mai.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Praktisk-klinisk eksamen bruker karakterskala bestått/ikke bestått.

Skriftlig eksamen i Biomaterialer bruker karakterskala A-F. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du ønsker å forbedre karakteren i dette emnet, må du søke fakultetet. Hvis det avholdes utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen, er søknadsfristen én uke før eksamen. Ved ønske om gjentak ved neste ordinære eksamen, må du søke innen 1. februar.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk