OD5200 – Odontologistudiet, 10. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den kliniske og teoretiske undervisningen i pedodonti og atferdsfag som startet i 9. semester, fortsetter. Dessuten gis den integrerte kliniske undervisningen og interdisiplinær undervisning forøvrig betydelig vekt. Hovedhensikten er som i forrige semester å gi studentene anledning til å forberede seg på rollen som allmenntannlege, bl.a gjennom å gi mest mulig tid til klinisk trening. De 5 første ukene av semesteret er således viet ekstern praksis i den offentlige tannhelsetjenesten.

Hva lærer du?

De første fem ukene er studentene utplassert i ekstern praksis. Overordnet mål for praksisstudiet i 10. semester er å forberede odontologistudenter på yrkeslivet og lette omstillingen fra å være student til å praktisere som tannlege. Mer informasjon om praksisstudiet.

Gjennom undervisningen i kliniske fag og samfunnsodontologi, samt gjennom erfaringer, observasjoner og samtaler under praksisstudiet skal studentene få økt forståelse for hvordan tannhelsetjenesten er organisert og fungerer i praksis, samt for de problemstillinger pasienter og ulike typer tannhelsepersonell kan stå overfor.

Hovedhensikten i 10. semester er å gi studentene anledning til å forberede seg på rollen som allmenntannlege. Det legges vekt på integrert diagnostikk og behandlingsplanlegging. I dette semesteret vil den teoretiske og kliniske undervisningen nærme seg avslutningsfasen, med en stadig økende grad av helhetlig vurdering og behandling av den enkelte pasient, faglig refleksjon og modning. Det legges generell vekt på individrettet diagnostikk, interdisiplinær diagnostikk og behandling og samarbeid.

I 10. semester skal studenten selvstendig, men under kontroll, ta opp journal, anamnese, stille diagnose og utføre behandlingen. Kasus bør omfatte behandlingstiltak med middels vanskelighetsgrad innen de tre nevnte fagområdene. I tillegg til et fullstendig journalopptak skal studenten journalføre en eller flere begrunnede behandlingsplaner basert på en vurdering av pasientens behov og ønsker om behandling. Det bør også gis en prognose for de enkelte behandlinger og for tannsettet.

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Odontologi er et heltidsstudium.

Gruppeundervisning, seminarer, kurs, forelesninger, tverrfaglig undervisning, klinikkkurs og -demonstrasjoner, individuelt arbeid og veiledning ved pasientbehandling.

Teori og klinisk praksis videreføres fra tidligere semester. Den praktiske kompetansen er høyt prioritert, samtidig som årsak til sykdommer blir markert. Undervisningen vil være fagspesifikk med tverrfaglige seminarer.

Obligatorisk undervisning

Fraværet kan ikke overstige 15 % innenfor hvert fag i semesteret. Undervisningen i forberedelsesuken for ekstern praksis, alle kurs og seminarer er obligatoriske. Fravær registreres. Studentene må også få godkjent tilhørende tester og innleveringer i semesteret.

Under og etter praksisstudiet i Den offentlige tannhelsetjenesten skal studentene skrive et kort refleksjonsnotat i etikk. Studentene skal i tillegg jobbe med en samfunnsodontologisk undersøkelse relatert til klinikken/ kommunen hver og en jobber ved under praksisoppholdet. Refleksjonsnotatet og oppgaven teller 1 studiepoeng hver. Begge inngår som en del av den integrerte masteroppgaven.

Multiple choice test: Det vil bli avholdt multiple choice test midt i semesteret med 50 spørsmål fra de ulike fagområdene som det er blitt undervist i inneværende semester og tidligere semestre. Testen blir lagt ut i Canvas. Det er mulighet for å ta testen flere ganger i en 14 dagers periode. Multiple choice testen må være godkjent, med 70 % riktige svar, for å kunne gå opp til eksamen.

Klinikk: Den kliniske tjenesten er obligatorisk og må være godkjent for at man skal kunne fremstille seg til eksamen.

Ved ikke bestått eksamen i emnet, må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med semesterutvalgsleder.

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsformen i 10. semester er en praktisk-klinisk eksamen samt tre skriftlige eksamener fordelt på tre eksamensdager. Eksamen i samfunnsodontologi og eksamen i kjeveortopedi er hver på to timer, mens eksamen i pedodonti varer i fire timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skjema for karakterberegning ved praktisk-klinisk eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk